Website Hits : 5897144

20 January 2019

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांच्या लॉगिन मध्ये निकालाची सुविधा सुरु झाली आहे.

Notice

19-01-2019
1. राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (NPS) ( पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना-DCPS) अमंलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटची स्थापना करण्याबाबत.
2. राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठांची स्थापना करण्याची तरतुद करण्यासाठी, त्यांच्या कामकाजाचे व कार्याचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांचेशी संबंधीत किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतुद करण्याकरीता सुधारित मार्गदर्शक सूचना.
3. डॉ आ ह साळुंखे यांचा अमृत महोत्सवी गौरव सोहळा निमंत्रण पत्रिका
4. NMMS शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा सन २०१८-२०१९ परीक्षा दिनांक ०९-१२-२०१८ ची गुणवत्ता यादीबाबत
18-01-2019
1. INCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2018-19 UNDER SECTION 192 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961.
2. DEDUCTION OF TAX AT SOURCEINCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES UNDER SECTION 192 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961
3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत....
4. माध्यमिक शिक्षण विभाग औरंगाबाद यांचे मिशन एस एस सी २०१९ इंग्रजी या विषयाबाबत
5. शाळासिद्धी या कार्यक्रमा अंतर्गत शाळा स्वयंमूल्यमापन सन २०१८-२०१९ पूर्ण करण्याबाबत
6. अविरत प्रशिक्षण नोंदणीसाठी महत्वाच्या सूचना

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6608 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581     पुष्कर फिरोदिया : 9372277099     अझिम मोमीन : 9860628018