Website Hits : 6339102

19 June 2019

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांच्या लॉगिन मध्ये निकालाची सुविधा सुरु झाली आहे.

Notice

04-06-2019
1. पवित्र पोर्टल उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना दिनांक ०३-०६-२०१९
31-05-2019
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी प्रदानासंबंधी स्पष्टीकरण.
2. शालार्थ प्रणाली कामकाजाबाबत
3. 7 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार दि. 1-1-2016 ते दि. 31-12-2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांची वेतननिश्चितीची पडताळणी करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने वेतन पडताळणी पथक स्थापन करण्याबाबत.
4. शालार्थ वेतन देयक तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना
5. सन २०१८ चे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आवेदने ऑनलाईन मागविण्याबाबत
30-05-2019
1. पवित्र पोर्टल उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना
29-05-2019
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या- अधिक्षक व तत्सम पदे.
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे.
3. शासकीय निवासी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या तासिका दरात/मानधनात वाढ करण्याबाबत

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6797 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581