Website Hits : 5779580

15 December 2018

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांच्या लॉगिन मध्ये निकालाची सुविधा सुरु झाली आहे.

Notice

14-12-2018
1. सन २०१८-२०१९ मध्ये पदविका अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत सादर करणेबाबत
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम. -शुध्दीपत्रक.
13-12-2018
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम.
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या-उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे.
3. थकीत वेतन पुरवणी देयक सादर करण्याबाबत
4. शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती योजनांच्या सन 201८-1९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय मंजूर तरतूदीच्या 70 टक्के निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत....
5. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत 50 ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणे.
12-12-2018
1. मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणेबाबत.
2. कल चाचणी व अभिक्षमता चाचणी सन २०१८-२०१९ बाबत
3. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्या टप्पा क्रमांक ३

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6537 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581     पुष्कर फिरोदिया : 9372277099     अझिम मोमीन : 9860628018