Website Hits : 5653958

16 November 2018

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांसाठी लवकरच निकाल व प्रश्न पत्रिकाच्या संदर्भात नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शिक्षकांसाठी नवीन सुविधा उपलब्ध होत आहे, शिक्षकांनी नोंदणी करून त्याचा लाभ घ्यावा.
Notice

15-11-2018
1. वेतनाच्या खर्चाच्या बाबी अनिवार्य करण्याकरीता लेखाशिर्षात बदल करण्याची (TSP) माहिती सादर करण्याबाबत ( नंदुरबार )
2. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्या टप्पा क्रमांक ३
14-11-2018
1. जिल्हा परिषदेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीमधून अदा करण्याबाबत.
2. दिनांक 19 नोव्हेंबर, 2018 ते दिनांक 25 नोव्हेंबर, 2018 हा सप्ताह कौमी एकता सप्ताह म्हणून साजरा करण्याबाबत...
3. कौमी एकता सप्ताहाच्या कालावधीत दिनांक 22 नोव्हेंबर, 2018 हा दिवस निधी संकलित करण्याकरिता ध्वजदिन म्हणून पाळण्याबाबत.....
4. कौमी एकता सप्ताहाच्या कालावधीत दिनांक 22 नोव्हेंबर, 2018 हा दिवस निधी संकलित करण्याकरिता ध्वजदिन म्हणून पाळण्याबाबत.....
5. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यांगत/तासिका तत्वावरील अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या मानधनाचे दर सुधारित करण्याबाबत...
6. राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव 1000 पदांपैकी व्यपगत केलेल्या एकूण 428 पदापैकी 68 पदे पुनरुज्जिवीत करणेबाबत.
09-11-2018
1. शासन निर्णय दि १४-११-२०१७ नुसार सुधारित सेवाजेष्ठता यादी सादर करणेबाबत Inbox x
07-11-2018
1. दुष्काळ सदृश्य १८० तालुक्यातील शैक्षणिक, तांत्रिक तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी मासिक पासात सवलत देण्याबाबत

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6482 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581     पुष्कर फिरोदिया : 9372277099     अझिम मोमीन : 9860628018