Website Hits : 5358579

23-September-2018

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationटीप:- इनमायस्कूल.इन या वेबसाईटवर सन २०१७-२०१८ पर्यंत डेटा अद्ययावत ठेवलेल्या सातारा जिल्ह्यातील शाळांची यादी .
परंतु त्यांनी सन २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांचा निकाल भरला नाही, त्यामुळे त्या शाळांना सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी माहिती तसेच विविध अहवाल ( जसे समाजकल्याण, ईबीसी इत्यादी. ) अचूक मिळत नाही.
सबब त्या शाळांनी वर्षाचा निकाल भरला तर त्यांना सन २०१८-२०१९ मधील सर्व रिपोर्ट अचूक मिळतील.
याशिवाय काही शंका समस्या असतील तर त्यांनी खाली क्रमांकावर संपर्क करण्यास हरकत नाही १) श्री राजेंद्र बाबर ९४२०४८५५८१ 2) श्री पुष्कर फिरोदिया ९३७२२७७०९९ 3)श्री अझीम मोमीन ९८६०६२८०१८

Notice

22-09-2018
1. DIECPD धुळे यांचा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत मराठी ( प्रथम भाषा ) व गणित या विषयांचा वर्ग पातळीवरील अध्ययन स्तर निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
21-09-2018
1. Result of vidyan manch 2018-19
20-09-2018
1. राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा ( NTS ) सन २०१८-२०१९
2. तज्ञ मार्गदर्शकाना मुक्त करणे बाबत
19-09-2018
1. मोहरम सणाच्या सुट्टीबाबत
16-09-2018
1. शैक्षणिक वर्ष 2018 - 2019 पासून कार्यान्वित इयत्ता 1 ली आणि इयत्ता 8 वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके याचे शाळा व केंद्रस्तरीय प्रशिक्षण दूरचित्रवाणी DTH वाहिनीद्वारे आयोजित करण्याबाबत
15-09-2018
1. इ बी सी प्रस्ताव सन 2018 - 2019 तपासणी वेळापत्रकाबाबत
2. खेळांना प्रोत्सहन देण्यासाठी माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याकरिता निधी वितरित करणेबाबत.
3. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, पुणे या पदावर नियुक्ती बाबत.
4. सन 2018-19 मध्ये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता शासन हिस्सा व व्याजाची रक्कम वितरीत करण्याबाबत.
14-09-2018
1. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( NMMS) परीक्षा दिनांक ०९ डिसेंबर २०१८ ( प्रेस नोट )
2. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act, 2016) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सुचना
3. इयत्ता १० वी पुनर्रचित हिंदी अभ्यासक्रम चे दोन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण
13-09-2018
1. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-२०१९
12-09-2018
1. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य तपासणी सुविधा पुरविण्याच्या प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाबाबत.
10-09-2018
1. खाजगी अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत
07-09-2018
1. डी सी पी एस बाबत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विवरण पत्र देण्याबाबत
05-09-2018
1. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2018 सन 2018-2019 चे अनुदान वितरण शासन निर्णय दिनांक 1 जुलै, 2016 व 2 जुलै, 2016 अन्वये अनुदानास पात्र केलेल्या शाळा व तुकडयांपैकी शासन निर्णय दिनांक 9 मे, 2018 सोबतच्या प्रपत्र-अ व ब मधील शाळा व तुकडया वगळून उर्वरित शाळा व तुकडयांना अनुदान वितरीत करणेबाबत.
2. राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत.
3. HINDI SAPTAH VA SPRDHA SAHBHAG BABAT
4. National Level Awards for Swachha Vidyalaya Puraskar ( SVP ) 2017 - 2018 to be Held on 18 September 2018
04-09-2018
1. विषयअल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांचे renewal करणेबाबत .......
2. राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळेत अर्धवेळ ग्रंथपाल यांचे पुर्णवेळ ग्रंथपाल पदी उन्नयन करण्याबाबत.
3. संच मान्यता सन २०१८-२०१९ साठी विद्यार्थी पोर्टलवरील विद्यार्थी नोंदी परिपूर्ण करण्याबाबत
03-09-2018
1. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बाबत
30-08-2018
1. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना किशोर मासिकांचा पुरवठा करणेबाबत.
2. प्राथमिक शिक्षकांकरिता ( इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी ) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) अनिवार्य करण्याबाबत
3. इ ८ वी पुनर्रचित हिंदी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तकावर आधारित तालुकास्तरीय दोन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण
4. शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई आणि ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान यांच्या वतीने सेमी इंग्रजी शिकवणाऱ्या शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना मार्गदर्शन ठरावे अशा एका पुस्तकासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालक यांच्याकडून लेख पाठविण्याबाबत पुस्तकाचे काम
29-08-2018
1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार- 2017-18
28-08-2018
1. प्राथमिक,माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक, आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच सावित्रीबाई फुले आदर्श स्त्री शिक्षीका यांना राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन 2017-18.
2. NMMS INFORMATION
3. nmms information
27-08-2018
1. केरळ राज्यात पावसामुळे उद्भावलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से.,भा.पो.से.,भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे सप्टेंबर, 2018 च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत...
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत इयत्ता 2 री ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित पायाभूत चाचणीच्या आयोजनाबाबत
24-08-2018
1. व्यवसाय मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्यास व व्यवसाय मार्गदर्शन व मानसशास्त्रीय समुपदेशन पदवीका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याबाबत.
2. खाजगी व्यवस्थापनाच्या सहायक शिक्षक, शिक्षण सेवक इत्यादी नियुक्त्यांना मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मान्यतेच्या कार्यवाहीबाबत.
23-08-2018
1. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत येणा-या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तिचे वय निश्चित करणेबाबत.
2. शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखील संस्थांचे विलिनीकरणाबाबत.
3. शालेय पोषण आहार योजना या अंतर्गत पूरक आहार म्हणून दूध भुकटी वाटप योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याबाबत
22-08-2018
1. इयत्ता ११ वी मध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा जादा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याबाबत
2. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याबाबत...
21-08-2018
1. राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑगस्ट, 2018 ते मार्च, 2019 पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत.
2. लोकसंख्या शिक्षण विषयक भूमिका अभिनय व लोकनृत्य स्पर्धांच्या आयोजनाबाबत
3. सन २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकाच्या समायोजनाबाबत
20-08-2018
1. महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती साजरी करणेबाबत.
2. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक योजनेच्या (NMMSS) सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणेबाबत....
18-08-2018
1. सातारा समाज कल्याण विभाग, सातारा यांच्याकडील शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-२०१९
16-08-2018
1. व्यवसाय विज्ञ व समुपदेशक सहविचार सभेबाबत
2. दिनांक 1 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर, 2018 या कालावधीत स्वच्छ भारत पंधरवडा साजरा करणेबाबत.
14-08-2018
1. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त तंबाखूमुक्तीची शपथ व रॅली काढणेबाबत
2. स्वातंत्र दिनाच्या निमित्ताने होणारा राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखणे आणि विद्यार्थ्यामध्ये राष्ट्रीय प्रतिकाविषयी जागृती करणे विषयी
3. विज्ञान मंच परीक्षा दिनांक १९/०८/२०१८ निवडयादी
13-08-2018
1. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण व विधी अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी केंद्र शासनाच्या The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत.
2. आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विषयासंदर्भात आदेश निर्गमित करणेबाबत
3. सन २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकाची माहिती सादर करणेबाबत
4. camp 16-8-2018 18-8-2018
5. camp 16-8-2018 18-8-2018
12-08-2018
1. संच मान्यता सन २०१८ - २०१९ साठी विद्यार्थी संख्या नोंद करण्याबाबत
11-08-2018
1. शासन निर्णय १३/०२/२०१३ नंतर अनुदानित आठवा अंशतः अनुदानित प्राथमिक शाळेवर इयत्ता १ ते ८ वर्गासाठी नियुक्ती केलेल्या परंतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची माहिती बाबत .....
2. दि.20 ऑगस्ट, 2018 हा दिवस सद्भावना दिवस व दि. 20 ऑगस्ट, 2018 ते दि.5 सप्टेंबर, 2018 हा पंधरवडा सामाजिक ऐक्य पंधरवडा म्हणून साजरा करण्याबाबत.
07-08-2018
1. राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी दि.7, 8 व 9 ऑगस्ट,2018 या कालावधीत पुकारलेल्या 3 दिवसांच्या संपाबाबत .....
2. असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
3. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी, 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
06-08-2018
1. वेतनाची माहिती / आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
04-08-2018
1. वेतनाची माहिती / आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
03-08-2018
1. मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, रेस्ट न्यू वे, लोणावळा यांना ताणमुक्त अभ्यासाची माहिती/ मार्गदर्शन करण्याची परवानगी देण्याबाबत.
02-08-2018
1. शासकीय व शासन अनुदानित शाळांमधील हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी JEE व NEET या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्याबाबत.
30-07-2018
1. राज्यातील विशेष पटपडताळणी मोहिमेत कमी उपस्थिती असलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत
28-07-2018
1. मा.न्यायालयाचे निदेशाचे अनुषंगाने आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून सुधारणा करण्याबाबत
27-07-2018
1. राज्य शिक्षक पुरस्कार २०१७-२०१८ राज्यस्तरीय पडताळणी प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहण्यासाठी.
26-07-2018
1. पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्या वतीने आयोजित सक्षम ( निबंध, चित्रकला आणि प्रश्न मंजुषा ) राष्ट्रीय स्पर्धा २०१८ कार्यकारी निदेशक अलोक त्रिपाठी यांचे पत्र
2. पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्या वतीने आयोजित सक्षम ( निबंध, चित्रकला आणि प्रश्न मंजुषा ) राष्ट्रीय स्पर्धा २०१८ रक्कम रुपये दोन कोटी जिंकण्याची संधी
3. छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती.
25-07-2018
1. Sports Competition Year 2018-2019 ONLINE ENTRY
2. Sports Competition Year 2018-2019 ONLINE ENTRY
3. १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीतील १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षारोपण करणेबाबत....
24-07-2018
1. राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार घोषित करण्यात आलेल्या जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थामध्ये फेरबदल करून नव्याने जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था घोषित करणे व 3 जिल्हा संस्थांचा प्रशासकीय प्रशिक्षण दर्जा काढण्याबाबत.
2. tachaei and rti letter
23-07-2018
1. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित व शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळेतील बी.एड. शिक्षकांना प्रशिक्षित समजण्याबाबत.
2. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल सांगोपन रजा मंजूर करणेबाबत.
3. सुवर्ण पदक विजेती दिव्यांग खेळाडू कु कांचनमाला पांडे यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत
21-07-2018
1. जिल्ह्यात प्लास्टिक व थर्माकॅlल बंदीची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता जिल्हा परिषद व खाजगी माध्यमिक शाळामध्ये जनजागृती उपक्रम राबविणे बाबत ....
2. जिल्ह्यात प्लास्टिक व थर्माकॅlल बंदीची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता जिल्हा परिषद व खाजगी माध्यमिक शाळामध्ये जनजागृती उपक्रम राबविणे बाबत ....
19-07-2018
1. Inspire Award योजना २०१८-२०१९ साठी विद्यार्थ्यांची online अर्ज भरणेबाबत
17-07-2018
1. राज्य / सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन 2017-2018 राज्य निवड समितीची नियुक्ती बाबत
2. संगणक अर्हता परिक्षेबाबत.
16-07-2018
1. sports teacher metting 2018-19
12-07-2018
1. राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण 2013 ची अंमलबजावणी करण्याबाबत
10-07-2018
1. kala sikskanachay vivid magany babat
05-07-2018
1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन 2017-2018 जिल्हा निवड समितीची नियुक्तीबाबत
04-07-2018
1. बिंदूनामावली प्राथमिक तपासणीबाबत व सन २०१७-२०१८ च्या संच मान्यतेनुसार संस्था अंतर्गत समायोजनाबाबत
2. भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट - क व गट - ब ( राजपत्रित ) संर्गातील रिक्त पद भरतीकरीत धडक कालबद्ध कार्यक्रम २०१८ बाबत
3. महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरववण्याबाबत) (सुधारणा) नियम,२०१८ बाबत
29-06-2018
1. palg nidhi sankalan
28-06-2018
1. समग्र शिक्षा अंतर्गत सॅन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गणवेश उपलब्ध करून देण्याबाबत
2. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना बाबत
3. प्राथमिक शिक्षण सेवक भरतीमध्ये डी. एड. (इंग्रजी माध्यम ) उमेदवारांकरीता 20 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत....
27-06-2018
1. सातारा जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ यांच्या वतीने आयोजित सातारा जिल्हा गणित अधिवेशन बाबत
Admin Login