Notice

04-06-2019
1. पवित्र पोर्टल उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना दिनांक ०३-०६-२०१९
31-05-2019
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी प्रदानासंबंधी स्पष्टीकरण.
2. शालार्थ प्रणाली कामकाजाबाबत
3. 7 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार दि. 1-1-2016 ते दि. 31-12-2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांची वेतननिश्चितीची पडताळणी करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने वेतन पडताळणी पथक स्थापन करण्याबाबत.
4. शालार्थ वेतन देयक तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना
5. सन २०१८ चे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आवेदने ऑनलाईन मागविण्याबाबत
30-05-2019
1. पवित्र पोर्टल उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना
29-05-2019
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या- अधिक्षक व तत्सम पदे.
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे.
3. शासकीय निवासी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या तासिका दरात/मानधनात वाढ करण्याबाबत
4. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-अधिव्याख्याता.
5. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. प्राचार्य- गट-अ
6. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -प्राचार्य
7. विविध पदभरतीत समांतर आरक्षणाची पदे विहीत आरक्षणाप्रमाणे निश्चित करणेबाबत.
8. दिव्यांग अधिनियम 2016 अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्टया दिव्यांग व्यक्तींसाठी 4 टक्के आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अमंलबजावणीची कार्यपध्दती.
9. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा वर्ग 2 ( गट ब ) मधील अधिकारी यांच्या बदल्या
28-05-2019
1. भविष्य निर्वाह निधी लागू असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकाची (Mobile No.) सेवार्थ प्रणालीत नोंदणी अनिवार्य करणेबाबत.
2. अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारीत वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत.
3. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण.
4. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 - गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत....
5. केंद्र शासनाच्या निवासी शाळा योजनेनुसार एकलव्य निवासी शाळा सुरू करणेबाबत.
6. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम,2019 मधील सुधारणा.
27-05-2019
1. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उवच माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १२ वी ) निकाल व विविध तपशील जाहीर करण्याबाबत जाहीर प्रकटन
26-05-2019
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरण.
2. शुद्धिपत्रक-प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालयामधील शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्याबाबत.
3. निवृत्ती वेतन विषयक प्रस्ताव विहित कालावधीत महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याबाबत...
21-05-2019
1. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्यांबाबत पत्र क्रमांक 2 ( कोकण विभाग वगळून )
2. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्यांबाबत ( कोकण विभाग वगळून )
3. एन सी इ आर टी ( NCERT ) नवी दिल्ली यांनी इयत्ता ६ वी ते १० च्या शिक्षकांसाठी ऑनलाईन पदविका अभ्यासक्रम सुरु केल्याबाबत
4. पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षण सेवक / शिक्षक पदाकरिता उमेदवारांसाठी सूचना
16-05-2019
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 - वेतननिश्चिती संदर्भात स्पष्टीकरणाबाबत
2. शासकीय कर्मचारी यांच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकार्याच्या अस्थापानेवरून दुसऱ्या नियुक्ती प्रधिकार्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी बदली करण्याबाबत
3. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इयत्ता 5 वी ) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इयत्ता 8 वी ) निकालाच्या प्रसिद्धी निवेदनाबाबत
4. माहे मे २०१९ चे वेतनबील ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत
14-05-2019
1. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी मधील रकमांवर १ एप्रिल ते ३० जून पर्यंत देय व्याजाबाबत
2. सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार करावयाची वेतननिश्चिती आणि वेतन पडताळणी वेतनिका या संगणकीय प्रणालीमार्फत करण्याबाबत
3. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या सन २०१९ कोकण विभाग वगळून
10-05-2019
1. सुधारित शिक्षकेतर आकृतीबंधानुसार शिक्षकेतर पासे निश्चित करण्याबाबत ( खाजगी शाळांसाठी )
09-05-2019
1. पेशन मार्गदर्शिका { महालेखापाल ( ले व ह ) महाराष्ट्र नागपूर यांचे कार्यालय. }
08-05-2019
1. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंदानुसार पदे निश्चितीसाठी सन २०१८-२०१९ ची शिक्षक निश्चिती ची प्रत उपलब्ध करून देण्याबाबत
04-05-2019
1. अशासकीय खाजगी शाळेतील अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत
2. शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठता सुचीबाबत
03-05-2019
1. सातव्या वेतन आयोगानुसार माहे एप्रिल २०१९ चे वेतन देयक ऑफलाईन सादर करण्याबाबत सूचना
2. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शालार्थ प्रणाली बाबत
29-04-2019
1. बदली झालेल्या कर्मचारी यांना शालार्थ प्रणालीमध्ये Attach-Detach करणे बाबत
2. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षातील उन्हाळी सुट्टीबाबत
3. INSPIRE Award MANAK योजना सन २०१९-२०२० करिता विद्यार्थ्यांचे नामंकन सादर करण्याबाबत
23-04-2019
1. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ, पुणे यांचे शिक्षकांसाठी प्रसिद्धी निवेदन
19-04-2019
1. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षातील सुट्यांबाबत
17-04-2019
1. सांगली जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्याबाबत
2. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाची सर्व शाळांची माहिती यु-डायस प्लस या ओंलैन प्रणालीद्वारे संगणकीकृत करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना
3. जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली शालेय माहिती संगणकीकरण प्रपत्र
13-04-2019
1. निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना जखमी झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना व मृत झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देणेबाबत.
10-04-2019
1. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत गट अ व गट ब मध्ये नियुक्त होणा-या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सुधारणा करणेबाबत.
2. आर.टी.ई.25 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चिती व प्रतिपूर्ती अदा करण्याबाबत.
3. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील 5279 अस्थायी पदांना दिनांक 1 मार्च, 2019 ते दिनांक 30 सप्टेंबर, 2019 पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत.
02-04-2019
1. सन २०१७-२०१८ आणि सन २०१८-२०१९ मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची ( इयत्ता १० वी आणि इयत्ता १२ वी ) परीक्षा फी माफीची प्रतिपूर्ती योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत
30-03-2019
1. राज्यातील ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची डीसीपीएस खाती उघडणे बाबत
20-03-2019
1. सन २०१७-२०१८ आणि सन २०१८-२०१९ मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची ( इयत्ता १० वी आणि इयत्ता १२ वी ) परीक्षा फी माफीची प्रतिपूर्ती योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत
2. समग्र शिक्षा अभियान
3. शालार्थ प्रणालित नवीन नाव समाविष्ट करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला विशेष कृती दल संपुष्टात आणणेबाबत.
4. शैक्षणिक वर्ष सन 2019-20 पासून इ.11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रकियेमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्याबाबत -शुध्दीपत्रक
15-03-2019
1. जिल्हा परिषदेच्या दिनांक 15 मे 2014 च्या गट-क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांचा धोरणाच्या शासन निर्णयातील सुधारणा
2. आजी/माजी सैनिकांच्या पत्नींच्या आंतरजिल्हा बदलीकरिता.
3. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण ( गट क व गट ड )
4. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण.
5. जिल्हा परिषदेतील वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचा-यांची सेवापुस्तके संगणकीकृत करण्याबाबत
6. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना - 1982 बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते दि.१ जानेवारी, 2019 ते दि. 31 डिसेंबर, 2019 या कालावधीकरीता.
7. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाची भूमिका, विषययोजना व इतर तरतुदी -शुध्दीपत्रक.
8. विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती व फ्रीशीप योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासंदर्भात मुदत वाढ देण्याबाबत.
9. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिपूर्ती करावयाच्या इतर शुल्काच्या (other fees) बाबी निश्चित करणेबाबत.
10. राज्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय महामंडळे/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था/ विद्यापीठ इत्यादी कार्यालयातील पदांची माहिती ऑनलाईन पध्दतीने संकलित करण्यासाठी अनुशेष नामक संगणक प्रणाली महाआयटी महामंडळाच्या महामंडळाच्या संगणक तज्ञाकडून विकसित करणे व बिंदूनामावली संगणक प्रणालीमध्ये कालानुरुप बदल करण्याबाबत.
11-03-2019
1. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन पडताळणी बाबत ( नंदुरबार )
2. शालार्थ ऐवजी आता वेतनिका
3. सेवापुस्तिका ऑनलाईन करणेबाबत
4. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 7 अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत.
5. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना सन 2017-18
6. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यां करीता देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना सन 2018-19
7. राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण सर्व समावेशक सूचना.
8. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 14 अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 14 अधिकाऱ्यांना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत.
10-03-2019
1. शैक्षणिक वर्ष सन 2019-20 पासून इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्याबाबत.....
2. राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल, 2019 ते जून, 2019 पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत.
08-03-2019
1. राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल, 2019 ते जून, 2019 पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत.
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 7 अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत.
3. शैक्षणिक वर्ष सन 2019-20 पासून इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्याबाबत.....
4. राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत:/पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी सुधारित आकृतीबंध व निकष लागू केल्यामुळे व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी इत्यादीसंदर्भात करावयाची कार्यवाही, समावेशनाच्या अटी, शर्ती व कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबत...
5. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम, गट-ब या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत.
6. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व समकक्ष, गट-अ या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत.
7. पवित्र पोर्टल वरून जाहिरात डाऊनलोड करण्यासाठी सूचना
06-03-2019
1. जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करणेबाबत निर्गमित शासन अधिसूचना दि. 24 नोव्हेंबर, 2017 व शासन परिपत्रक दि. 28 फेब्रुवारी, 2018 चे काटेकोर पालन होणेबाबत.
2. अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सन 2018-१9 साठी विद्यार्थ्याची निवड अभ्यासक्रमाच्या नावातील बदलाबाबत
3. जिल्हा परिषद सेवेतील वर्ग- 3 व वर्ग- 4 च्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत.
4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत....
5. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत..
05-03-2019
1. सामाजिक न्याय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण, महिला व बालविकास आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येत असलेल्या अनुदानित संस्थांमधील प्रवेशितांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदानात वाढ करण्याबाबत.
2. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत.
3. राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.१० वी व १२ वी) परीक्षा फी माफी योजनेसाठी निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत....
4. राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची (इ.१० वी व १२ वी) परीक्षा फी माफी योजनेसाठी निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत....
5. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना... सुधारणा...
6. समाजकल्याण विभागाकडील सर्व शिष्यवृत्ती बाबत
03-03-2019
1. अनाथ मतीमंद मुला-मुलींच्या 10 बालगृहातील प्रवेशितांची मान्य संख्या वाढविणे तसेच त्यापैकी 5 मतीमंद बालगृहाच्या 18 वर्षावरील मुला-मुलींकरीता संलग्न कार्यशाळांना मान्यता देणेबाबत.
2. राष्ट्रीय सेवा योजना - राज्य सल्लागार समितीची पुनर्रचना
3. सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत.......
02-03-2019
1. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत मा शिक्षणाधिकारी सांगली यांचे पत्र
01-03-2019
1. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत मा संचालक यांचे पत्र.
28-02-2019
1. पवित्र पोर्टल म्हत्वाचे
2. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती वाढविणेबबात.
3. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती वाढविणेबबात.
4. अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळांना अनुदान योजना सन 2018-19 शुध्दीपत्रक मुंबई शहर
27-02-2019
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन ) नियम २०१९ बाबत संचालनालय, लेखा व कोषागारे महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांची पीडीएफ
2. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत मा. उपसंचालक मुंबई यांचे पत्र.
25-02-2019
1. शुद्धिपत्रक-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालयामधील शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्याबाबत
23-02-2019
1. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत.
22-02-2019
1. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, 1977 मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत.
2. राज्यातील दुष्काळ सदृश्य गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.
3. सन २०१६-२०१७ च्या परिभाषित निवृत्तीवेतन अंशदान योजना स्लीप वाटपाचा सुधारित कार्यक्रम बाबत
21-02-2019
1. महाराष्ट्रातील सैनिकी शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देण्याची योजना...उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याबाबत.
2. जिल्हा परिषद शिक्षक जिल्हातंर्गत बदली विशेष संवर्ग भाग 1 व विशेष संवर्ग भाग 2मधील शिक्षकांचा अर्ज भरण्यासाठी सेवा कालावधी
3. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, 1977 मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत.
4. महाराष्ट्र नागरी सेवा - (सुधारित वेतन) नियम, 2019 वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरण.
18-02-2019
1. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
16-02-2019
1. वर्धा येथे नविन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरु करणेबाबत.....
2. अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील एकाकी पदांना लागू केलेल्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेबाबत.
3. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
15-02-2019
1. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात आंतरजिल्हा बदली झालेल्या परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत
14-02-2019
1. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या टप्पा क्रमांक 3
2. वरिष्ठश्रेणी मंजुरी आदेश सांगली जिल्हा परिषद
12-02-2019
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्याबाबत.
2. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या अपंगांच्या शासकीय विशेष शाळांतील शिक्षकांना चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत...
3. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/ संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदाच्या बदल्यांबाबत...
4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्यात नंदुरबार व वाशिम येथे नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापन करण्याबाबत...
5. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1) (क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत
6. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाकरिता 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत.
7. डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांची ६ व्या वेतन आयोगाच्या १ ते 5 हप्त्यांच्या फरकांची पुरवणी देयके कार्यालयास सादर करण्याबाबत
11-02-2019
1. कला संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदांची कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे करुन घेण्यास मान्यता देण्याबाबत.
09-02-2019
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) /(शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्त पदांची यादी प्रसिद्ध करणे.
08-02-2019
1. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या व पवित्र पोर्टल मध्ये रिक्त पदांची माहिती भरण्याबाबत
2. उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्याबाबत
07-02-2019
1. ज्येष्ठ कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
2. श्रीनिधी एज्युकेशन सोसायटी, सातारा संचलित हिंदवी पब्लिक स्कूल, सातारा या शाळेचे, करंजेतर्फ, शाहुपूरी, जि.सातारा येथे स्थलांतराबाबत. पत्र क्रमांक 2
3. श्रीनिधी एज्युकेशन सोसायटी, सातारा संचलित हिंदवी पब्लिक स्कूल, सातारा या शाळेचे, करंजेतर्फ, शाहुपूरी, जि.सातारा येथे स्थलांतराबाबत.
4. ज्येष्ठ कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा दिनांक 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
5. श्रीनिधी एज्युकेशन सोसायटी, सातारा संचलित हिंदवी पब्लिक स्कूल, सातारा या शाळेचे, करंजेतर्फ, शाहुपूरी, जि.सातारा येथे स्थलांतराबाबत.
6. पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) या संगणकीय प्रणालीव्दारे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक निवडीसाठी पारदर्शक पध्दती विहीत करण्याबाबत.
7. सांगली जिल्ह्यातील मराठी, उर्दू आणि कन्नड प्राथमिक शाळांसाठी सन 2019 ची सुट्यांची यादी
8. राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन 2003-04 ते 2010-11 या वर्षामधील उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिलेल्या 1000 पदांपैकी व्यपगत केलेल्या 428 पदांपैकी पुनरुज्जिवीत केलेल्या 68 पदांची महाविद्यालय व प्रवर्गनिहाय माहिती
9. शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार सन 2017-18 निवड समितीची स्थापना करण्याबाबत.
06-02-2019
1. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी परिक्षा फी प्रतीपुर्ती, निर्वाहभत्ता प्रदाने इ. योजनांची अंमलबजावणी - देय लाभ आधारसंलग्न बॅन्क खात्यावर ऑफलाईन पध्दतीने अदा करणे
2. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार सुधारीत नियमावली.
3. शिष्यवृत्ती परीक्षा तारीख व वेळ बदलाबाबत
05-02-2019
1. राज्यातील इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील मुलांसाठी 18 व मुलींसाठी 18 असे एकूण 36 वसतिगृहांना मान्यताबाबत.
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 12 अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत.
3. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत अन्न शिजविण्याच्या दरामध्ये सुधारणा करणेबाबत ... (सन 2018-19)
4. राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारीत दराने घरभाडेभत्ता मंजूर करण्याबाबत..........
5. बिंदू नामावली तपासून घेणे व पवित्र पोर्टलवर माहिती तत्काळ भरण्याबाबत
6. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ ची पूर्व तयारी करण्याकामी निवडणुकीसाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती तत्काळ भरण्याबाबत
7. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ ची पूर्व तयारी करण्याकामी निवडणुकीसाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती तत्काळ भरण्याबाबत
8. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ ची पूर्व तयारी करण्याकामी निवडणुकीसाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती तत्काळ भरण्याबाबत
9. सातवा वेतन आयोग अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ नुसार वेतन निश्चित करण्याबाबत
03-02-2019
1. मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत
02-02-2019
1. राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत.
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाबाबत.
3. शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुढील महिन्यापासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळण्याकरिता करावयाची कार्यवाही.
4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत....
5. सुधारित वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने सुधारित दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्याबाबत.
01-02-2019
1. राज्यातून व विभागातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्त पुरस्कार सन २०१९-२० वर्षापासून प्रदान करणे.
2. इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करणेबाबत.
3. इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करणेबाबत.
4. शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी विविध संस्थांचे सादरीकरण याबाबत
5. शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी विविध संस्थांचे सादरीकरण याबाबत
6. शिक्षण संबंधित सातवा वेतन आयोग संकलन
7. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 - अधिसूचना
30-01-2019
1. मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत
2. पाठ्यपुस्तक बदलाबाबतची माहिती अधिकृत पुस्तक विक्रेते, शैक्षणिक संस्था व सर्व संबधितांना कळविण्याबाबत
3. पाठ्यपुस्तक बदलाबाबतची माहिती अधिकृत पुस्तक विक्रेते, शैक्षणिक संस्था व सर्व संबधितांना कळविण्याबाबत
4. सेवापुस्तक अद्ययावत ठेवण्याबाबत व त्याच्या हस्तांतरणाबाबत.
28-01-2019
1. राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्य.,उच्च माध्य.शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचारी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याबाबत
2. जिल्हा परिषदेच्या वर्ग- 3 व वर्ग- 4 च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत..
26-01-2019
1. ७ वे राष्ट्रीय इन्स्पायर अवार्ड प्रदर्शनाबाबत
25-01-2019
1. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत.
2. मा पंतप्रधान महोदय यांच्या समवेत परीक्षा पे चर्चा २ या केयाक्रामाचे प्रक्षेपण राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दाखविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याबाबत
24-01-2019
1. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत.
2. दिनांक 30 जानेवारी, 2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता दोन मिनिटे मौन (स्तब्धता) पाळून हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून पाळण्याबाबत.
3. 80 वर्षे व त्यावरील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात दि.1 जानेवारी 2019 पासून वाढ करण्याबाबत.
4. दिनांक 1 जानेवारी 2016 पूर्वीच्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतनात / कुटुंब निवृत्तिवेतनात 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारणा करण्याबाबत.
23-01-2019
1. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील भागातील कमी विद्यार्थी संख्येच्या शासकीय आश्रमशाळा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्याबाबत.
2. विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठीच्या आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन यामध्ये कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे अनिवार्य करणेबाबत.
3. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना. सन 2017-18 करीता उर्वरित 09 विद्यार्थ्यांची निवड
4. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. 8928/2015 व इतर याचिका यामध्ये दि. 6 जुलै, 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीस मुदतवाढ.
19-01-2019
1. राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (NPS) ( पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना-DCPS) अमंलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटची स्थापना करण्याबाबत.
2. राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठांची स्थापना करण्याची तरतुद करण्यासाठी, त्यांच्या कामकाजाचे व कार्याचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांचेशी संबंधीत किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतुद करण्याकरीता सुधारित मार्गदर्शक सूचना.
3. डॉ आ ह साळुंखे यांचा अमृत महोत्सवी गौरव सोहळा निमंत्रण पत्रिका
4. NMMS शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा सन २०१८-२०१९ परीक्षा दिनांक ०९-१२-२०१८ ची गुणवत्ता यादीबाबत
18-01-2019
1. INCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2018-19 UNDER SECTION 192 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961.
2. DEDUCTION OF TAX AT SOURCEINCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES UNDER SECTION 192 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961
3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत....
4. माध्यमिक शिक्षण विभाग औरंगाबाद यांचे मिशन एस एस सी २०१९ इंग्रजी या विषयाबाबत
5. शाळासिद्धी या कार्यक्रमा अंतर्गत शाळा स्वयंमूल्यमापन सन २०१८-२०१९ पूर्ण करण्याबाबत
6. अविरत प्रशिक्षण नोंदणीसाठी महत्वाच्या सूचना
7. फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या इयत्ता १२वी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेश पत्राबाबत
16-01-2019
1. आठवे जिल्हास्तरीय इन्स्पायर अवार्ड प्रदर्शनाबाबत
2. वार्षिक स्नेहसंमेलन निमंत्रण पत्रिका ( सौ सुमन परशराम फडतरे प्रशाला )
3. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभ मंजूर करणेसाठी समिती गठीत करणेबाबत.
14-01-2019
1. गणित शिक्षकांच्या एकदिवशीय कार्यशाळेबाबत
2. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क ( सुधारणा ) अधिनियम २०१९
10-01-2019
1. माहे जानेवारी २०१९ चे वेतनबील ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत
09-01-2019
1. छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती.
2. शिक्षक भरती प्रक्रिया-पद भरतीसंदर्भातील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत.
3. दिनांक 1/1/2006 ते दिनांक 26/2/2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतनात कुटुंब निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.
4. आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शालांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेकरीता पालकांची उत्पन्न मर्यादा रु. ८ लाखापर्यंत वाढविणेबाबत.
08-01-2019
1. शाळा सिद्धी गुणांकन तक्ता नमुना pdf
2. शाळा सिद्धी कच्ची माहिती भरण्यासाठी नमुना pdf
3. कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व शासन निर्णय, दिनांक 1 व 2 जुलै, 2016 अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या तथापि, शासन निर्णय, दिनांक 9 मे, 2018 अन्वये वगळण्यात आलेल्या शाळांपैकी पात्र माध्यमिक शाळा व तुकडयांना अनुदान मंजूर करणेबाबत.
4. श्री. दत्ता अर्जुन तुमराम, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. वाशिम, यांना माध्यमिक शिक्षक या पदावर रुजू होण्याकरिता शिक्षणाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त करण्याबाबत.
5. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2012- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेत सुधारणा. सुधारीत नियमावली
6. शाळा सिद्धी कच्ची माहिती भरण्यासाठी नमुना
07-01-2019
1. महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मूळ कागदपत्रांची मागणी न करणेबाबत.
04-01-2019
1. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा क्रीडा अधिकारी (गट-अ) व तालुका क्रीडा अधिकारी (गट-ब, राजपत्रित) पदावर अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना पदस्थापना देण्याबाबत.
2. राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 - सेवानिवृत्तिवेतनधारक/कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारक यांना द्यावयाच्या अनुषंगिक लाभाबाबत....
3. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ मर्या. सातारा कर्जदारास जमीनदार असलेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी
4. सातारा जिल्हा ग्रंथ महोत्सव समिती आयोजित ग्रंथ महोत्सव सन २०१९
01-01-2019
1. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) Chhatrapati Shahu Maharaj Research Training and Human Development Institute (SARATHI) या संस्थेच्या आस्थापनेवर व्यवस्थापकीय संचालक नियमित स्वरूपाचे पद निर्माण करण्याबाबत....
2. राज्य वेतन सुधारणा समिती,2017 च्या अहवाल खंड-1 मधील वेतनश्रेणीबाबतच्या व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.
3. राज्य शासकीय कर्मचारी व अन्य पात्र कर्मचारी यांना तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या, राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशी स्विकृतीबाबत.
4. राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 सेवानिवृत्तिवेतनधारक/कुंटुबनिवृत्तिवेतनधारक यांना द्यावयाच्या अनुषगिक लाभाबाबत....
30-12-2018
1. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान राबविण्याबाबत
28-12-2018
1. विविध पदभरतीत समांतर आरक्षणाची पदे विहीत आरक्षणाप्रमाणे निश्चित करणेबाबत...
2. राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ चा अहवाल खंड ०१
3. १४६ नविन शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत.
27-12-2018
1. प्राथमिक व माध्यमिक शासकीय आश्रमशाळांमधील प्रभारी मुख्याध्यापक यांना आहारण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत.
2. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील विदयार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 25 टक्के जागांवर प्रवेशित विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत.
3. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत व्यवसाय शिक्षण या कार्यक्रमासाठी निधी (अनुसूचित जाती उपयोजना) वितरीत करणेबाबत. (केंद्र व राज्य हिस्सा).
4. कला संचालनालयाशी संबंधित अभ्यासक्रमांकरिता आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क दुष्काळ घोषित झालेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना माफ करण्याबाबत.
5. दिनांक 1.1.2006 ते दिनांक 26.02.2009 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतन धारकांच्या निवृत्तिवेतनात / कुटुंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याबाबत.
25-12-2018
1. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या 1 तारखेस अदा करण्याबाबत.
2. राज्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय महामंडळे/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठ इत्यादी कार्यालयातील पदांची माहिती ऑनलाईन पध्दतीने संकलित करण्यासाठी अनुशेष नामक संगणक प्रणाली महाआयटी महामंडळाच्या संगणक तज्ञाकडून विकसित करणे व बिंदूनामावली संगणक प्रणालीमध्ये कालानुरूप बदल करण्याबाबत.
3. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्लागार परिषदेवर उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत व राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत.
22-12-2018
1. सार्वजनिक सुट्ट्या २०१९
2. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तसेच खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळातील व अध्यापक विद्यालयातील पूर्ण वेळ शिक्षकांच्या वरिष्ठ (Senior Grade) व निवड श्रेणीसाठी (selection Grade) आवश्यक प्रशिक्षणाबाबत.
3. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाची भूमिका, विषययोजना व इतर तरतुदी.
4. अकृषि विद्यापीठे तसेच संलग्नित मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये/ तंत्रशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र वास्तुशास्त्र महाविद्यालये/ तंत्र निकेतन/ तसेच सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू असलेली शासकीय अनुदानित अभिमत विद्यापीठे यातील 100 टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अशंदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत अंशदानाच्या रकमा परत करण्याबाबची कार्यपध्दती.
20-12-2018
1. स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार सन 2017 जाहीर करण्याबाबत.
2. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी ) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.12 वी ) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतची सुधारीत नियमावली.
3. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट- अ मधील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम.
4. फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या इयत्ता १० वी आणि इयत्ता १२ वी परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्राबाबत
19-12-2018
1. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या आदिवासी बहुल िजिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड मधील पदे सरळसेवेने भरती करण्यासाठी एसईबीसी आरक्षणासह सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्याबाबत.
2. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
3. शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत..
4. आदिवासी विकास विभागातंर्गत शासकीय आश्रमशाळा/एकलव्य निवासी शाळांमध्ये सर्व सोयी सुविधायुक्त सीक रूम कार्यान्वीत करणेबाबत.
18-12-2018
1. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयोजित पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इयत्ता ५ वी ) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इयत्ता ८ वी ) यांच्या तारखेतील बदलाबाबत
17-12-2018
1. नियत सेवावधीस सेवानिवृत्त होताच महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांस त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील रक्कमेचे अंतिम प्रदान त्वरीत करणेबाबत सर्व विभागांना सूचना...
2. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत क्षेत्र विकास/ मुलभूत सुविधांच्या योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना...(उच्च माधमिक शाळांचा समावेश)
3. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी परिक्षा फी प्रतीपुर्ती, निर्वाहभत्ता प्रदाने इ. योजनांची अंमलबजावणी - देय लाभ आधारसंलग्न बॅन्क खात्यावर ऑफलाईन पध्दतीने अदा करणे
4. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही २००४-प्र क्र २५ दिनांक २५ मे २००६ संदर्भाने कार्यालयीन आदेश.
5. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत....
16-12-2018
1. याचिका क्रमांक ८४६४_२०१७ डी टी एड _ बी एड स्टुडंटस असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन बाबत माहिती सादर करण्याबाबत
15-12-2018
1. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये संगणक शिक्षक/निर्देशक हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत.
2. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळास (MIEB) निधी उपलब्ध करुन देणे व अधिकार प्रदान करण्याबाबत.
3. राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत.
4. महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण २०१२ नुसार शासनमान्य प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील शिक्षक,शालेय कर्मचारी तसेच शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये राज्य, राष्ट्रीय स्तरावर ज्यांचे खेळाडू सहभागी झालेत, असे प्रशिक्षक यांच्यासाठी
14-12-2018
1. सन २०१८-२०१९ मध्ये पदविका अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत सादर करणेबाबत
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम. -शुध्दीपत्रक.
13-12-2018
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम.
2. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या-उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे.
3. थकीत वेतन पुरवणी देयक सादर करण्याबाबत
4. शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शैक्षणिक सवलती व शिष्यवृत्ती योजनांच्या सन 201८-1९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय मंजूर तरतूदीच्या 70 टक्के निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत....
5. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत 50 ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणे.
12-12-2018
1. मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्याच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणेबाबत.
2. कल चाचणी व अभिक्षमता चाचणी सन २०१८-२०१९ बाबत
3. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्या टप्पा क्रमांक ३
4. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( इयत्ता ८ वी ) रविवार दिनांक ०९-डिसेंबर २०१८ ची संभाव्य उत्तरपत्रिका
5. वेतन खर्चाच्या बाबी अनिवार्य करण्याकरीता लेखाशिर्षात बदल करण्याबाबतची ( TSP ) माहिती सादर करण्याबाबत
10-12-2018
1. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयामधील अतिरिक्त असलेली समकक्ष पदे आवश्यक असलेल्या समान वेतनश्रेणीतील पदांवर स्थानांतरीत करण्याबाबत- सुधारणा.
2. जीवन शिक्षण मासिकाची वार्षिक वर्गणी वाढविण्याबाबत.
07-12-2018
1. संस्थेतील प्रवेश निश्चित करुन न येणाऱ्या किंवा प्रवेश घेऊन अल्प कालावधीत प्रवेश रद्द करुन संस्थेतून निघून जाणाऱ्या छात्रांकडून एक रक्कमी ना परतावा रक्कम प्रवेश शुल्क म्हणून घेण्याबाबत .
2. ध्वजदिन 7 डिसेंबर, 2018
3. कै डॉ. मधुकर ओझर्डे जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा सन २०१८ बाबत
4. शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील जड वस्तुंच्या निर्लेखनाबाबत मार्गदर्शक सुचना.
5. सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.62 अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (सा.शै.मा.प्र.) (SEBC) प्रवर्गाकरिता जात प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यपध्दती तसेच जात प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे नमुने निर्गमित करणेबाबत.
06-12-2018
1. माहे डिसेंबर २०१८ चे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत सूचना ( नंदुरबार )
2. अनाथांसाठी लागू केलेल्या 1 टक्के समांतर आरक्षणाची राज्यात कोटकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत.
3. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
05-12-2018
1. सन 2018-2109 या शैक्षणिक वर्षांपासून इयत्ता 10 चा बदललेला अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तकांस अनुसरून विद्यार्थ्यांचा सराव होण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या प्रश्न संचांचे उत्तरपत्रिका मार्गदर्शन व्हिडीओ बालभारतीच्या युट्युब वाहिनीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत
04-12-2018
1. दिनांक ०६-१२-२०१८ व ०७-१२-२०१८ रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळांनी सुट्टी आठवा सकाळची शाळा न घेण्याबाबत
2. दिनांक ०९ डिसेंबर २०१८ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदर क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी आठवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत
03-12-2018
1. आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदे भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत ..
02-12-2018
1. राज्यातील ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन व जीपीएफ खाती उघडणे बाबत
2. राज्यातील ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन व जीपीएफ खाती उघडणे बाबत
3. NMMSS परीक्षेतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ तसेच न्युतनीकरणाचे विड्रावल केलेल्या अर्जाबाबत
4. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इयत्ता ५ वी ) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इयत्ता ८ वी ) फेब्रुवारी २०१९ साठी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत
30-11-2018
1. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांसाठी सार्वजनिक सूचना
2. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांसाठी सार्वजनिक सूचना
3. व्यवसाय मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्यास व व्यवसाय मार्गदर्शन व मानसशास्त्रीय समुपदेशन पदविका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याबाबत
28-11-2018
1. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षा बहुसंची प्रश्नपत्रीकांबाबत
2. दप्तराचे ओझे संदर्भाने शाळेचे मुख्याध्यापक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी प्रश्नावलीच्या लिंक सोबतच्या पत्रात आहेत
3. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील दप्तराचे ओझे पाहणी-सर्वे करण्याबाबत
4. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत मीड डे मील ( MDM ) वेब पोर्टलवरील सर्व बँक खाते अद्ययावत करण्याबाबत
27-11-2018
1. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत.
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना.
3. राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत प्राथमिक शासकीय आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून श्रेणीवाढ करणे व माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करून श्रेणीवाढ करणे तसेच शासकीय आश्रमशाळांमध्ये तुकडीवाढ करण्याबाबत.
25-11-2018
1. शिष्यवृत्ती दुबार गुणपत्रक व प्रमाणपत्र मागणी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धती.
23-11-2018
1. शालेय पोषण आहार योजना अखंडित सुरु ठेवण्याबाबत
2. दिनांक २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून दरवर्षी साजरा करण्याबाबत
21-11-2018
1. खेलो इंडिया-क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबत.
2. सन 2018-19 च्या खरीप हंगातील दुष्काळ घोषित केलेल्या मंडळातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांकरीताचे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.
20-11-2018
1. इन्स्पायर अवार्ड मंजूर यादी सन २०१८-२०१९
2. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ माध्यमिक शिक्षण विभाग सांगली ( एकूण ०५ पत्र पाने ०७ )
19-11-2018
1. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते - सन-२०१८.
18-11-2018
1. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा व त्यांना सलग्न विनानुदानित व स्वयं अर्थ सहाय्यित वर्ग तुकड्या संच मान्यता बाबत
17-11-2018
1. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या खर्चाच्या रकमांचा तसेच महसुली जमेच्या रकमांचा ताळमेळ होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्याबाबत.
2. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहंरण व संवितरण करण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी आणि आहंरण व संवितरण अधिकारी घोषीत करणे.
3. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा (संघटक/कार्यकर्ते) (2014-15) पुरस्कार रद्द करण्याबाबत.
4. सन २०१८-२०१९ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत
5. सन २०१८-२०१९ ची संच मान्यता शाळांना वितरीत करण्याबाबत
6. सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत ५६ वर्ष पर्यंत सेवेत मुदतवाढ दिलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचा आदेश.
15-11-2018
1. वेतनाच्या खर्चाच्या बाबी अनिवार्य करण्याकरीता लेखाशिर्षात बदल करण्याची (TSP) माहिती सादर करण्याबाबत ( नंदुरबार )
2. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्या टप्पा क्रमांक ३
14-11-2018
1. जिल्हा परिषदेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीमधून अदा करण्याबाबत.
2. दिनांक 19 नोव्हेंबर, 2018 ते दिनांक 25 नोव्हेंबर, 2018 हा सप्ताह कौमी एकता सप्ताह म्हणून साजरा करण्याबाबत...
3. कौमी एकता सप्ताहाच्या कालावधीत दिनांक 22 नोव्हेंबर, 2018 हा दिवस निधी संकलित करण्याकरिता ध्वजदिन म्हणून पाळण्याबाबत.....
4. कौमी एकता सप्ताहाच्या कालावधीत दिनांक 22 नोव्हेंबर, 2018 हा दिवस निधी संकलित करण्याकरिता ध्वजदिन म्हणून पाळण्याबाबत.....
5. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यांगत/तासिका तत्वावरील अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या मानधनाचे दर सुधारित करण्याबाबत...
6. राज्यातील खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव 1000 पदांपैकी व्यपगत केलेल्या एकूण 428 पदापैकी 68 पदे पुनरुज्जिवीत करणेबाबत.
09-11-2018
1. शासन निर्णय दि १४-११-२०१७ नुसार सुधारित सेवाजेष्ठता यादी सादर करणेबाबत Inbox x
07-11-2018
1. दुष्काळ सदृश्य १८० तालुक्यातील शैक्षणिक, तांत्रिक तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी मासिक पासात सवलत देण्याबाबत
05-11-2018
1. सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.
2. राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यास क्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना- पालकाच्या उत्पन्न मर्यादेत सुधारणा करणे.
3. तालुक्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमांकरीताचे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.
03-11-2018
1. दिनांक 7 नोव्हेंबर हा दिवस विद्यार्थी दिवस म्हणून साजरा करणेबाबत.
2. आर. टी. ई. ( RTE ) 25 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चिती व प्रतिपूर्ती अदा करण्याबाबत.
02-11-2018
1. अनुदानास पात्र शाळांना वेतन पथक कोड देण्याबाबत ( जुलाई २०१६ च्या शासन निर्णय ) नंदुरबार
2. पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याबाबत (नंदुरबार )
3. जवाहर नवोदय विद्यालय, पलूस जिल्हा सांगली यांच्या निवड चाचणी प्रवेश परीक्षा २०१९ बाबत
01-11-2018
1. इयत्ता १० वी मूल्यमापन योजना आणि कृतीपत्रिका आराखडा बदलाबाबत
31-10-2018
1. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली बाबत टप्पा क्रमांक ३
2. फेब्रुवारी मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक परीक्षा ( इयता १२ वी ) परीक्षेची आवेदन पत्र ऑनलाईन भरावयाच्या नियमित व विलंब शुल्क तारखांच्या मुदतवाढ देण्याबाबत
3. फेब्रुवारी मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक परीक्षा ( इयता १२ वी ) परीक्षेची आवेदन पत्र ऑनलाईन सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत
4. प्राथमिक शिक्षकांची पदे भरण्याबाबत
30-10-2018
1. अधिवेशन उपस्थितीचा काळ सेवाकाळ समजण्याबाबत
2. अल्पसंख्यांक प्रिमॅट्रिक शिष्यवृत्ती अर्ज पडताळणी बाबत
3. महागाई भत्ता फरक बील काढण्यासाठी एक्सेल वर्कबुक ( श्री इम्रान मुल्ला कराड )
4. निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना दिनांक 01 जानेवारी, 2018 ते दि.30 सप्टेंबर, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकी देण्याबाबत.
5. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात विभग पातळीवर शिक्षणाची वारी करीता स्टाॅलधारकांची निवड करण्यासाठी व निवड करण्यासाठी दिनांक ०२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी बैठकीबाबत
29-10-2018
1. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी, 2018 ते दि. 30 सप्टेंबर, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
2. माध्यमिक शालांत परीक्षा मार्च २०१९ च्या विज्ञान परीक्षेसाठी अंतर्गत आणि बाह्यपरीक्षक म्हणून नेमणूक करणेबाबत
26-10-2018
1. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या होतकरु खेळाडूंना प्रशिक्षण व इतर बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य देणेबाबत. निधी वितरणाबाबत.
2. शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी करण्याबाबत शुध्दीपत्रक.....
3. कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला महाविद्यालये आणि अशासकीय अनुदानित कला संस्थाकडून चालविण्यात येणाऱ्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबत.
4. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी उच्चमाध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता शिबीर आयोजित करण्याबाबत
5. उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे दाखले पडताळणी बाबत
24-10-2018
1. PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST-2019 FOR ADMISSION TO CLASS-VI
2. PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST-2019 FOR ADMISSION TO CLASS-VI
3. पवित्र पोर्टलवरील संस्था लॉगीनमध्ये संस्थेने बिंदू नामावली भरणेबाबत
4. महाराष्ट्र राज्यात गोवर रुबेला लसीकरण मोहीम नोव्हेंबर २०१८ अंतर्गत पूर्वतयारीच्या मुल्यांकन तयारी करण्याबाबत
23-10-2018
1. सन अग्रिम मर्यादा वाढविण्याबाबत
22-10-2018
1. NMMS २०१८-१९ जाहीर प्रकटन : राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा online form भरण्याच्या तारखेच्या बदलाबाबत
2. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली आयोजनाबाबत
20-10-2018
1. मंडळाच्या परीक्षोत्तर कामकाजासाठी इयत्ता १० वी ला शिकवणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती ऑनलाईन सादर करण्याबाबत
2. मंडळाच्या परीक्षोत्तर कामकाजासाठी इयत्ता १० वी ला शिकवणाऱ्या सर्व विषय शिक्षकांची माहिती ऑनलाईन सादर करण्याबाबत
19-10-2018
1. कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी व स्वयंसेवी संस्थांच्या ३ सैनिकी शाळेतील 18 अतिरिक्त तुकडयांवरील 36 शिक्षक पदांना अनुदान मंजूरीसाठी निधी वितरीत करणेबाबत.
2. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद (Progressive Closure) करण्यास शासनाची मान्यता देणेबाबत.
3. सातारा जिल्हा विज्ञान शिक्षक संघामार्फत आयोजित करण्यात ये असलेल्या उद्बोधन वर्गाबाबत
17-10-2018
1. जकार्ता, इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या एशियन गेम्स- २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत.
2. जकार्ता, इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या एशियन गेम्स- २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत.
16-10-2018
1. इयत्ता 1ली ते इयत्ता 12वी पर्यंतच्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार मूल्यांकनाबाबत व शैक्षणिक सवलती संदर्भात मार्गदर्शन सूचना.
2. असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2018 पासून सुधारणा करण्याबाबत.
3. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2018 पासून सुधारणा करण्याबाबत.
15-10-2018
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित संकलित मूल्यमापन १ चाचणीच्या आयोजनाबाबत
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित संकलित मूल्यमापन १ चाचणीच्या आयोजनाबाबत
3. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित संकलित मूल्यमापन १ चाचणीच्या आयोजनाबाबत
4. अहिल्याबाई होळकर मुलींना मोफत प्रवास योजना सवलतीबाबत
5. अल्पसंख्यांक प्रि मॅट्रीक शिष्याव्रीत्ती अर्ज पडताळणी बाबत
6. अल्पसंख्यांक प्रि मॅट्रीक शिष्याव्रीत्ती अर्ज पडताळणी बाबत
14-10-2018
1. एकभाषिक पूरक वाचन पुस्तक योजनेंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या समर्थ श्री रामदास स्वामी या पुस्तकाच्या प्रती विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी वितरीत न करण्याबाबत
2. नवोदय परीक्षेची नवोदय समितीची जाहिरात
3. चतुर्थश्रेणी (फक्त शिपाई सेवक ) कर्मचारी उदबोधन वर्ग आयोजनाबाबत
13-10-2018
1. महा करिअर मित्र ( मोबिल अपद्वारे कल चाचणी आणि अभिक्षमता चाचणी आपण कशा प्रकारे देवू शकता )
12-10-2018
1. मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत
2. मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत
3. माजी राष्ट्रपती स्व. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक 15 ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
11-10-2018
1. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजना
2. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, 2009 वेतन पडताळणीसाठी वेतनपडताळणी पथके पुढे चालू ठेवणेबाबत...
3. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त गांधी एक विचार या पुस्तकाच्या विचारांच्या प्रचार व प्रसाराबाबत.
4. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त गांधी एक विचार या पुस्तकाच्या विचारांच्या प्रचार व प्रसाराबाबत.
5. २६ व्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान परिषद प्रकल्प सादरीकरणाबाबत
09-10-2018
1. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या आवारातील मुख्य इमारतीसह इतर इमारतींची नूतनीकरण व अंतर्गत सजावटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.
2. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत आदिवासी प्रकल्पांमधील अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका मदतनीस याची रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी देण्याबाबत.
3. मानसिक विकलांग /शारिरीक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये करण्याबाबत.
4. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या मा उच्च न्यायालयातून अंतरिम आदेश प्राप्त कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते सुरू करण्याबाबत
5. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात विभागीय स्तरावर शिक्षणाची वारी याचे आयोजन करण्याकरीता ऑनलाईन लिंकद्वारे नामनिर्देशन मागविण्याबाबत
6. शालेय विकास आराखडा 2018-19
08-10-2018
1. इयता १० वी कलमापन चाचणी २०१९ मोबाईल अॅपद्वारे आयोजित करण्याबाबत
07-10-2018
1. इयता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा योजनाबाबत
06-10-2018
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम.
2. प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियाना (पीएमजीदिशा) करीता राज्य/जिल्हा स्तरीय समित्या गठीत करणे आणि कार्यवाहीची प्रमाणन कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure) विहित करण्याबाबत.
3. माहे आक्टोबर २०१८ चे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत सूचना (अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, नंदुरबार )
4. राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-२००४ ते २०१०-२०११ या वर्षातील मान्यता दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव पदांना वेतनाची रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
05-10-2018
1. राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन 2003-04 ते 2010-11 या वर्षामधील मान्यता दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या वाढीव पदांना वेतनाची रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
04-10-2018
1. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०१९ साठी माहिती संकलन प्रपत्र भरण्याबाबत
2. अनिवार्य खर्चाखाली एकाच प्रजनासाठी असलेल्या लेखाशिर्षाखाली वेतन घेणाऱ्या पदांच्या लेखा शिर्षात सुलभता आणण्याबाबत
3. भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम यांचा दिनांक १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन २०१८ साजरा करणेबाबत
4. ऊर्जासंवर्धन या विषयावर राज्य व राष्ट्रीयस्तरीय चित्रकला स्पर्धा. ६/१०/२०१८ पूर्वी शाळेत घेणेबाबत
03-10-2018
1. इयत्ता १२ वी विज्ञान शाखेतील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास वर्ग तसेच इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्ताव ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत पाठविण्याबाबत
02-10-2018
1. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा दिनांक १५ जुलै २०१८ चा अंतरिम निकाल याबाबत
2. सन 2017-2018 च्या प्रलंबित संचमान्यता पूर्ण करणे आणि सन 2018-2019 च्या संचमान्यतेसाठी पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करणेबाबत
01-10-2018
1. माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांचे उद्बोधन सन 2018-2019 च्या प्रशिक्षण आयोजनाबाबत
30-09-2018
1. Prematric शिष्यवृत्ती सन २०१८-२०१९ साठीचे रेन्युअल विद्यार्थ्यांची माहिती असलेली जिल्हानिहाय माहिती
2. Prematric शिष्यवृत्ती सन २०१८-२०१९ साठीचे नवीन विद्यार्थ्यांची माहिती असलेली जिल्हानिहाय माहिती
3. Prematric शिष्यवृत्ती सन २०१८-२०१९ साठीचे नवीन व न्युतनीकरण विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज NSP २.० वर भरण्याची मुदत वाढल्याबाबत
4. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या सभासदाचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत.
29-09-2018
1. समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांचे आधारसंलग्न बँक खाते उघडणेबाबत
28-09-2018
1. फेब्रुवारी -मार्च 2019 मध्ये होणाऱ्या उच्च माध्यमिक ( इयत्ता 12 वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन स्वीकारण्यात येणाऱ्या तारखांबाबत
27-09-2018
1. १ ऑक्टोंबर- जागतिक जेष्ठ नागरिक दिवस साजरा करण्याबाबत
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आय.टी.आय.) मधील व्यवसाय विषय घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इ. 10 वी व इ. 12 वी ची समकक्षता देणेबाबत.
3. कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबत.
4. स्वाईन फ्लू कशाने होतो? त्याची लक्षणं, त्यावरील उपचार आणि त्यापासून बचाव याबाबत जनजागृती व्हावी या हेतूने प्रसिद्ध
26-09-2018
1. 44 वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाच्या अनुषंगाने तालुका व जिल्हास्तरीय विज्ञान, गणित व पर्यावरण आणि लोकसंख्या शिक्षण प्रदर्शन 2018-2019 आयोजित करण्याबाबत
2. फेब्रुवारी- मार्च 2019 माध्यमिक शालांत आणि उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी आवेदनपत्र भरण्यासाठी माहिती संकलित करण्याबाबत
24-09-2018
1. camp babat 4-10-18 to 12-10-18
22-09-2018
1. DIECPD धुळे यांचा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत मराठी ( प्रथम भाषा ) व गणित या विषयांचा वर्ग पातळीवरील अध्ययन स्तर निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
21-09-2018
1. Result of vidyan manch 2018-19
20-09-2018
1. राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा ( NTS ) सन २०१८-२०१९
2. तज्ञ मार्गदर्शकाना मुक्त करणे बाबत
19-09-2018
1. मोहरम सणाच्या सुट्टीबाबत
16-09-2018
1. शैक्षणिक वर्ष 2018 - 2019 पासून कार्यान्वित इयत्ता 1 ली आणि इयत्ता 8 वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके याचे शाळा व केंद्रस्तरीय प्रशिक्षण दूरचित्रवाणी DTH वाहिनीद्वारे आयोजित करण्याबाबत
15-09-2018
1. इ बी सी प्रस्ताव सन 2018 - 2019 तपासणी वेळापत्रकाबाबत
2. खेळांना प्रोत्सहन देण्यासाठी माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याकरिता निधी वितरित करणेबाबत.
3. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, पुणे या पदावर नियुक्ती बाबत.
4. सन 2018-19 मध्ये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता शासन हिस्सा व व्याजाची रक्कम वितरीत करण्याबाबत.
14-09-2018
1. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा ( NMMS) परीक्षा दिनांक ०९ डिसेंबर २०१८ ( प्रेस नोट )
2. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act, 2016) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सुचना
3. इयत्ता १० वी पुनर्रचित हिंदी अभ्यासक्रम चे दोन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण
13-09-2018
1. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-२०१९
12-09-2018
1. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य तपासणी सुविधा पुरविण्याच्या प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाबाबत.
10-09-2018
1. खाजगी अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत
07-09-2018
1. डी सी पी एस बाबत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विवरण पत्र देण्याबाबत
05-09-2018
1. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2018 सन 2018-2019 चे अनुदान वितरण शासन निर्णय दिनांक 1 जुलै, 2016 व 2 जुलै, 2016 अन्वये अनुदानास पात्र केलेल्या शाळा व तुकडयांपैकी शासन निर्णय दिनांक 9 मे, 2018 सोबतच्या प्रपत्र-अ व ब मधील शाळा व तुकडया वगळून उर्वरित शाळा व तुकडयांना अनुदान वितरीत करणेबाबत.
2. राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत.
3. HINDI SAPTAH VA SPRDHA SAHBHAG BABAT
4. National Level Awards for Swachha Vidyalaya Puraskar ( SVP ) 2017 - 2018 to be Held on 18 September 2018
04-09-2018
1. विषयअल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांचे renewal करणेबाबत .......
2. राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळेत अर्धवेळ ग्रंथपाल यांचे पुर्णवेळ ग्रंथपाल पदी उन्नयन करण्याबाबत.
3. संच मान्यता सन २०१८-२०१९ साठी विद्यार्थी पोर्टलवरील विद्यार्थी नोंदी परिपूर्ण करण्याबाबत
03-09-2018
1. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बाबत
30-08-2018
1. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना किशोर मासिकांचा पुरवठा करणेबाबत.
2. प्राथमिक शिक्षकांकरिता ( इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी ) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) अनिवार्य करण्याबाबत
3. इ ८ वी पुनर्रचित हिंदी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तकावर आधारित तालुकास्तरीय दोन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण
4. शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई आणि ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान यांच्या वतीने सेमी इंग्रजी शिकवणाऱ्या शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना मार्गदर्शन ठरावे अशा एका पुस्तकासाठी शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालक यांच्याकडून लेख पाठविण्याबाबत पुस्तकाचे काम
29-08-2018
1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार- 2017-18
28-08-2018
1. प्राथमिक,माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक, आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच सावित्रीबाई फुले आदर्श स्त्री शिक्षीका यांना राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन 2017-18.
2. NMMS INFORMATION
3. nmms information
27-08-2018
1. केरळ राज्यात पावसामुळे उद्भावलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से.,भा.पो.से.,भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे सप्टेंबर, 2018 च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत...
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत इयत्ता 2 री ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित पायाभूत चाचणीच्या आयोजनाबाबत
24-08-2018
1. व्यवसाय मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्यास व व्यवसाय मार्गदर्शन व मानसशास्त्रीय समुपदेशन पदवीका व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याबाबत.
2. खाजगी व्यवस्थापनाच्या सहायक शिक्षक, शिक्षण सेवक इत्यादी नियुक्त्यांना मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मान्यतेच्या कार्यवाहीबाबत.
23-08-2018
1. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत येणा-या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तिचे वय निश्चित करणेबाबत.
2. शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखील संस्थांचे विलिनीकरणाबाबत.
3. शालेय पोषण आहार योजना या अंतर्गत पूरक आहार म्हणून दूध भुकटी वाटप योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याबाबत
22-08-2018
1. इयत्ता ११ वी मध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा जादा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याबाबत
2. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२ वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे स्वीकारण्याबाबत...
21-08-2018
1. राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑगस्ट, 2018 ते मार्च, 2019 पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत.
2. लोकसंख्या शिक्षण विषयक भूमिका अभिनय व लोकनृत्य स्पर्धांच्या आयोजनाबाबत
3. सन २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकाच्या समायोजनाबाबत
20-08-2018
1. महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती साजरी करणेबाबत.
2. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक योजनेच्या (NMMSS) सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणेबाबत....
18-08-2018
1. सातारा समाज कल्याण विभाग, सातारा यांच्याकडील शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-२०१९
16-08-2018
1. व्यवसाय विज्ञ व समुपदेशक सहविचार सभेबाबत
2. दिनांक 1 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर, 2018 या कालावधीत स्वच्छ भारत पंधरवडा साजरा करणेबाबत.
14-08-2018
1. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त तंबाखूमुक्तीची शपथ व रॅली काढणेबाबत
2. स्वातंत्र दिनाच्या निमित्ताने होणारा राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखणे आणि विद्यार्थ्यामध्ये राष्ट्रीय प्रतिकाविषयी जागृती करणे विषयी
3. विज्ञान मंच परीक्षा दिनांक १९/०८/२०१८ निवडयादी
13-08-2018
1. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण व विधी अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी केंद्र शासनाच्या The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत.
2. आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विषयासंदर्भात आदेश निर्गमित करणेबाबत
3. सन २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकाची माहिती सादर करणेबाबत
4. camp 16-8-2018 18-8-2018
5. camp 16-8-2018 18-8-2018
12-08-2018
1. संच मान्यता सन २०१८ - २०१९ साठी विद्यार्थी संख्या नोंद करण्याबाबत
11-08-2018
1. शासन निर्णय १३/०२/२०१३ नंतर अनुदानित आठवा अंशतः अनुदानित प्राथमिक शाळेवर इयत्ता १ ते ८ वर्गासाठी नियुक्ती केलेल्या परंतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची माहिती बाबत .....
2. दि.20 ऑगस्ट, 2018 हा दिवस सद्भावना दिवस व दि. 20 ऑगस्ट, 2018 ते दि.5 सप्टेंबर, 2018 हा पंधरवडा सामाजिक ऐक्य पंधरवडा म्हणून साजरा करण्याबाबत.
07-08-2018
1. राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी दि.7, 8 व 9 ऑगस्ट,2018 या कालावधीत पुकारलेल्या 3 दिवसांच्या संपाबाबत .....
2. असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
3. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी, 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.
06-08-2018
1. वेतनाची माहिती / आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
04-08-2018
1. वेतनाची माहिती / आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
03-08-2018
1. मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, रेस्ट न्यू वे, लोणावळा यांना ताणमुक्त अभ्यासाची माहिती/ मार्गदर्शन करण्याची परवानगी देण्याबाबत.
02-08-2018
1. शासकीय व शासन अनुदानित शाळांमधील हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी JEE व NEET या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्याबाबत.
30-07-2018
1. राज्यातील विशेष पटपडताळणी मोहिमेत कमी उपस्थिती असलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत
28-07-2018
1. मा.न्यायालयाचे निदेशाचे अनुषंगाने आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून सुधारणा करण्याबाबत
27-07-2018
1. राज्य शिक्षक पुरस्कार २०१७-२०१८ राज्यस्तरीय पडताळणी प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहण्यासाठी.
26-07-2018
1. पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्या वतीने आयोजित सक्षम ( निबंध, चित्रकला आणि प्रश्न मंजुषा ) राष्ट्रीय स्पर्धा २०१८ कार्यकारी निदेशक अलोक त्रिपाठी यांचे पत्र
2. पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्या वतीने आयोजित सक्षम ( निबंध, चित्रकला आणि प्रश्न मंजुषा ) राष्ट्रीय स्पर्धा २०१८ रक्कम रुपये दोन कोटी जिंकण्याची संधी
3. छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती.
25-07-2018
1. Sports Competition Year 2018-2019 ONLINE ENTRY
2. Sports Competition Year 2018-2019 ONLINE ENTRY
3. १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीतील १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षारोपण करणेबाबत....
24-07-2018
1. राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार घोषित करण्यात आलेल्या जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थामध्ये फेरबदल करून नव्याने जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था घोषित करणे व 3 जिल्हा संस्थांचा प्रशासकीय प्रशिक्षण दर्जा काढण्याबाबत.
2. tachaei and rti letter
23-07-2018
1. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित व शासकीय प्राथमिक आश्रमशाळेतील बी.एड. शिक्षकांना प्रशिक्षित समजण्याबाबत.
2. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल सांगोपन रजा मंजूर करणेबाबत.
3. सुवर्ण पदक विजेती दिव्यांग खेळाडू कु कांचनमाला पांडे यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत
21-07-2018
1. जिल्ह्यात प्लास्टिक व थर्माकॅlल बंदीची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता जिल्हा परिषद व खाजगी माध्यमिक शाळामध्ये जनजागृती उपक्रम राबविणे बाबत ....
2. जिल्ह्यात प्लास्टिक व थर्माकॅlल बंदीची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरीता जिल्हा परिषद व खाजगी माध्यमिक शाळामध्ये जनजागृती उपक्रम राबविणे बाबत ....
19-07-2018
1. Inspire Award योजना २०१८-२०१९ साठी विद्यार्थ्यांची online अर्ज भरणेबाबत
17-07-2018
1. राज्य / सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन 2017-2018 राज्य निवड समितीची नियुक्ती बाबत
2. संगणक अर्हता परिक्षेबाबत.
16-07-2018
1. sports teacher metting 2018-19
12-07-2018
1. राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण 2013 ची अंमलबजावणी करण्याबाबत
10-07-2018
1. kala sikskanachay vivid magany babat
05-07-2018
1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन 2017-2018 जिल्हा निवड समितीची नियुक्तीबाबत
04-07-2018
1. बिंदूनामावली प्राथमिक तपासणीबाबत व सन २०१७-२०१८ च्या संच मान्यतेनुसार संस्था अंतर्गत समायोजनाबाबत
2. भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट - क व गट - ब ( राजपत्रित ) संर्गातील रिक्त पद भरतीकरीत धडक कालबद्ध कार्यक्रम २०१८ बाबत
3. महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरववण्याबाबत) (सुधारणा) नियम,२०१८ बाबत
29-06-2018
1. palg nidhi sankalan
28-06-2018
1. समग्र शिक्षा अंतर्गत सॅन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गणवेश उपलब्ध करून देण्याबाबत
2. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना बाबत
3. प्राथमिक शिक्षण सेवक भरतीमध्ये डी. एड. (इंग्रजी माध्यम ) उमेदवारांकरीता 20 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत....
27-06-2018
1. सातारा जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ यांच्या वतीने आयोजित सातारा जिल्हा गणित अधिवेशन बाबत
26-06-2018
1. आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
2. आस्थांपानेवारील पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतन धारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची माहिती
3. 11 vi pravasha babat
4. tachaei
5. varistha
6. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) / शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) याांच्या प्रतिस्वाक्षरीची पद्धती बंद करण्याबाबत
7. विभागीय चौकशी प्रकरणाांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी उपाययोजना व सर्वसाधारण त्रुटी आणि घ्यावयाची काळजी
25-06-2018
1. shashan nirany 20 June 2018
24-06-2018
1. पवित्र ( PAVITRA - Pavitra for Visible To All Teacher Recruitment ) या संगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यातील सिव व्यिस्थापनांच्या ( अल्पसंख्यांक संस्था वगळून ) शाळांमधील शिक्षक निडीसाठी पारदर्शक पध्दती विहीत करण्याबाबत.
2. शैक्षणिक वर्ष 2017 - 18 मधील आर्थिकदृष्टया मागासप्रवगातील णवद्यार्थ्यांची प्रलंणित णशष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यािाित उपाय - योजना.
20-06-2018
1. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा दिनांक १८/०२/२०१८ चा अंतरिम निकाल बाबत
2. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा दिनांक १८/०२/२०१८ चा अंतरिम निकाल बाबत
3. 21 june 2018 youg din sajara karun hawal sadar karnebabat
4. 2018-19 skout gaid patakh nodni babat
18-06-2018
1. urksha lagwad 2018
14-06-2018
1. bal vidednyan karyshala 2017-18
2. balkayshala2018
3. balkayshala2018
4. बालकार्यशाळां२०१७-18
5. बळकायशाला२०१७-18
11-06-2018
1. शिक्षक व शिक्षकेतर बदली मान्यता व मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रस्ताव पडताळा सूची
08-06-2018
1. जिल्ह्यातील १०० टक्के निकाल लागलेल्या शाळांची यादी
2. जिल्ह्यातील १०० टक्के निकाल लागलेल्या शाळांच्या अभिनंदनाबाबत
3. san 2017-18 sanch manyta nusar atirekta shiska samayojan
04-06-2018
1. 14 November 2017 Pariptrk
2. 28 May 2018 Letter
01-06-2018
1. Final Payment Chequlist
2. House Loan & Higher Education Loan Chequlist
3. GPF Pratav Babat
4. Khate Varg Babat GPF
23-05-2018
1. संच मान्यता शिबिर २०१७ - २०१८
21-05-2018
1. १३ कोटी वृक्ष लागवड
18-05-2018
1. मुख्याध्यापक , माध्यमिक शाळा सहविचार सभा .
11-05-2018
1. ११ वी प्रवेश अर्ज व माहिती पत्रक २०१८
09-05-2018
1. sr.list
2. list
3. Non Grant Salary Letter
26-04-2018
1. नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा या विषयी शिक्षकांना प्रसिक्षणासाठी पाटवणेबाबत
24-04-2018
1. सण २०१८ मध्ये १३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमामध्ये शासकीय यंत्रनेमार्फत वृक्ष लागवड करणे बाबत .
2. एमएचटी - सीईटी परीक्षा २०१८ ( दि . १० मे २०१८ ) विद्युत पुरवठा खंडित न करणे बाबत .
17-04-2018
1. क.बी.स.ए. कार्यक्रम पत्रिका
2. Wonders of Imagination या भव्य विज्ञान मेळाव्यास भेट देणे बाबत .
16-04-2018
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन नियम २००५ अंमलबजावणी बाबत
2. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील सन २०१८ -२०१९ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्या बाबत.
13-04-2018
1. महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण २०१२ क्रीडा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण शिबीर आयोजनाबाबत
12-04-2018
1. महाराष्ट्र वाहतूक सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण सी . डी. ( आर . एस. पी .) प्रशिक्षण वर्ग ५ मे २०१८ ते १५ मे २०१८ कोल्हापूर . या बाबत.
2. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील सन २०१८ -२०१९ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्या बाबत.
11-04-2018
1. महाविज्ञान मेळाव्यास ( Wonders Of Imagination ) शाळांनी भेट देणे बाबत.
07-04-2018
1. इ . ९ वी मध्ये अनुतीर्र्ण होणाऱ्या विध्यार्थासाठी फेर परीक्षेचे आयोजन करण्याबाबत .
06-04-2018
1. विनाअनुदानित त्नसती त्रुटी साठी घेऊन janebabat
04-04-2018
1. ४-४-2018
02-04-2018
1. इ १० वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष २०१८ - २०१९ विभागस्तरिय प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत.
2. 43 वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१७ - २०१८ सहभागी अधीकारी , शिक्षक ,प्रयोगशाळा सहायक /परिचर आणि विद्यार्थ्यांकरिता आवश्यक सूचना निर्गमित करणेबाबत.
3. इयत्ता १० वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शक शिक्षकांना सोबतच्या वेळापत्रकानुसार कार्यमुक्त करण्याबाबत
28-03-2018
1. दिनांक ३,४ व ५ एप्रिल २०१८ रोजी आयोजित संघटना सहविचार सभांना उपस्थित राहणे बाबत .
2. जागतिक एड्स दिन २०१७ जनजागृती बाबत .
20-03-2018
1. मा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८
18-03-2018
1. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत शैक्षणिक संस्था तंबाखुमुक्त करणे संबधी मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण बाबत सुधारित पत्र
2. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत शैक्षणिक संस्था तंबाखुमुक्त करणे संबधी मुख्याध्यापकांचे प्रशिक्षण बाबत
16-03-2018
1. वैयक्तिक अपघात विमा योजना बाबत
2. वैयक्तिक अपघात विमा योजना
3. वैयत्तिक अपघात विमा योजना कपात बाबत
28-02-2018
1. वेतन पथक (सातारा ) - थकीत वेतन कार्य पद्धती / बिले सादर करणेबाबत
23-02-2018
1. के वाय सी बाबत
22-02-2018
1. मराठी राजभाषा गौरव दिन विविध उपक्रमांनी साजरा करणे बाबत.
2. स्कॉलरशिप प्रलंबित ऑनलाईन माहिती भरणेबाबत
3. जवाहर नवोदय विद्यालय निवड चाचणी परीक्षा २०१८ इ ६ वी शनिवार २१-४-२०१८ असलेबाबत
17-02-2018
1. सन २०१८ मध्ये राष्ट्रपुरुष थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करणेबाबत
15-02-2018
1. शाळा सिद्धी ट्रेनिंग बाबत.
2. कार्यमुक्त करणेबाबत
3. कार्यमुक्त करणेबाबत
4. कार्यमुक्त करणेबाबत
12-02-2018
1. English Symposium १५/०२/२०१८
2. शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत
09-02-2018
1. के वाय सी बाबत
08-02-2018
1. राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम स्पर्धेबाबत
06-02-2018
1. लाभले आमहास भाग्य मराठी वार्ता पत्र पत्रकार दिन ६ जानेवारी २०१८
02-02-2018
1. वेतन पथक (माध्य.) सातारा - माहे जानेवारी २०१८ वेतन देयकाबाबत
01-02-2018
1. वेतन पथक (माध्य.) सातारा - निवृत्त कर्मचारी माहिती मार्गदर्शक सूचना
31-01-2018
1. मिटिंग ०८/०२/२०१८
2. मिटिंग 0८/०२/२०१८
3. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तंबाखु मुक्तीची शपथ घेणेबाबत
30-01-2018
1. ०१.०१.२००६ ते २७.०२.२००९ अखेर सेवानिवृत्त झालेल्या तथापि ६ वा वेतन आयोग न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणे
2. Sadar Kelelya Medical Bilala Jodanyache Prapanpatra (Urgent)
24-01-2018
1. PAY UNIT (SEC) SATARA - Retired Employees Information 6 th Pay
23-01-2018
1. इयत्ता ९ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम हिंदी विषयाच्या शिक्षकांचे जिल्हास्तरीय दोन दिवसांचे प्रशिक्षण दिनांक २७/०१/२०१८ ते २८/०१/२०१८
2. लिस्ट
3. लिस्ट
4. लिस्ट
20-01-2018
1. सर्व स्कॉलरशिप कॅम्प माध्यमिक शाळा फॉरमॅट
2. सर्व स्कॉलरशिप कॅम्प माध्यमिक शाळा फॉरमॅट
3. सर्व स्कॉलरशिप कॅम्प माध्यमिक शाळा फॉरमॅट
4. सर्व स्कॉलरशिप कॅम्प माध्यमिक शाळा
5. सर्व स्कॉलरशिप कॅम्प माध्यमिक
6. सर्व स्कॉलरशिप कॅम्प माध्यमिक शाळा
18-01-2018
1. English Chess Proagramme
17-01-2018
1. अपूर्व विज्ञान 2017-18अहवालाबाबत
2. इ.१०वी राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण
14-01-2018
1. सातारा, जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडळ कार्यक्रम पत्रिका बाबत
2. सातारा, जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडळ सातारा
12-01-2018
1. २५ जानेवारी २०१८ रोजी मतदार दिवस साजरा करणे बाबत
11-01-2018
1. CHESS
10-01-2018
1. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजना
2. chess- moderator workshop
3. RMSA symposium 2017-18
4. वेतन पथक (माध्य.) सातारा- डिसिपीएस मयत / निवृत्त बाबत सूचना
09-01-2018
1. निर्भया कामकाज येशा साठी शाळेमधून तक्रार सूचना पेटी व मजूकर लावणे व कामकाज बाबत
08-01-2018
1. इ . ९ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम हिंदी विषयाच्या शिक्षकांचे जिल्हास्तरीय दोन दिवसांचे प्रशिक्षण दि २७/०१/२०१८ ते २८/०१/२०१८
2. शिक्षणाची वारी साठी ५० माद्यमिक शिकसकांच्या भेट नियोजन बाबत
06-01-2018
1. गेल रफ्तार स्पर्धा निकाल २२/१२/२०१७
05-01-2018
1. लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप
2. प्री मॅटिक स्कॉलरशिप
03-01-2018
1. कळी उमलताना मासिक पाळी व्यवस्थापन जागर सहभावना कार्यशाळा बाबत
2. पुस्तक परीक्षा sperda
3. ग्रंथ महोत्सव बाबत
4. कला ग्राम 2018
5. संच मान्यता २०१७-१८
26-12-2017
1. PAY UNIT (SEC) SATARA - Supply. Bills format detail suchana.
21-12-2017
1. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्लास्टिक मुक्त उपक्रम या अंतर्गत
20-12-2017
1. दि.१ जानेवारी ते दि.१५ जानेवारी २०१८ या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत
18-12-2017
1. गेल इंडिया स्पीड स्टार स्पर्धा सन २०१७-१८ पंच तांत्रीक अधिकारी नियुक्ती बाबत
16-12-2017
1. Protsahan Bhatta
2. RMSA अंतर्गत CHESS प्रकल्प ETF बैठकीबाबत (प्रशिक्षण)
13-12-2017
1. सातारा जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ आयोजित इयत्ता १० किमान आवश्यक सराव परीक्षा बाबत
2. दि . १८ /१२ /२०१७ हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून पाळण्या बाबत.
11-12-2017
1. विनाअनुदानित शिक्षक वैयक्तिक मान्यता शिबीर
2. सण २०२० टोकियो जपान ऑलम्पिकमध्ये भाग घेणायची सुवर्ण संधी गेल इंडिया स्पीड स्टार निवड चाचणी साठी खेळाडूंना सहभागी करणेबाबत
08-12-2017
1. सण 2018 पावसाळा कालावधीत लागवडी करीता सोबतच्या विहित प्रपत्रात यादीतील शाळांनी माहिती देणे बाबत .
2. सण 2018 पावसाळा कालावधीत लागवडी करीता सोबतच्या विहित प्रपत्रात यादीतील शाळांनी माहिती देणे बाबत .
07-12-2017
1. GAIL इंडिया .एथलेटिक क्रीडा स्पर्धा बाबत
2. nmms १७-१८ (९.१०.११.१२.वि ) online माहिती भरण्यापासून वंचित राहिलेल्या शाळांनी १०.१२.१७ पर्यंत माहिती सादर करणेबाबत
3. प्रगत शेक्षणिक महाराष्ट्र माद्यमिक स्तर प्रक्रिया अहवाल व गुणवत्ता कक्ष बैठकीबाबत
4. शाळास्तरावर मासिकपाळी व्यवस्थापन व स्वछ्तेच्या सवयीबाबत
5. गेल इंडिया स्पीडस्टर या भारतामधील सर्वात मोठया इथलीटेक बाबत
06-12-2017
1. Science Traning (Apurva Meiava)
05-12-2017
1. sada
2. दिनांक ८-१२-२०१७ रोजी आयोजित केलेल्या बैठीकीच्या वेळ्त बदल केले बाबत.
04-12-2017
1. 11 th pravesh 2018-19 (central method)
2. NMMS शिष्यवृत्ती योजना बाबत
02-12-2017
1. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या संस्थेच्या www.nios.ac.in या वेबसाईटवर नोंदणी केलेल्या आणि केवळ मुख्याध्यापकांनी पडताळणी ना केल्यामुळे प्रवेश निश्चित न झालेल्या शिक्षकांची दिनांक ०१/१२/२०१७ रोजी अखेरची यादी
2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या संस्थेच्या www.nios.ac.in या वेबसाईटवर नोंदणी केलेल्या आणि केवळ मुख्याध्यापकांनी पडताळणी ना केल्यामुळे प्रवेश निश्चित न झालेल्या शिक्षकांची दिनांक ०१/१२/२०१७ रोजी अखेरची यादी
30-11-2017
1. शिक्षणाधिकारी (मध्य.) - महत्वाची सूचना - सेवानिवृत्ती पेन्शन बाबत
22-11-2017
1. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या संस्थेच्या www.nios.ac.in या वेबसाईटवर नोंदणी केलेल्या आणि प्रवेश निश्चित झालेल्या शिक्षकांची यादी
2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या संस्थेच्या www.nios.ac.in या वेबसाईटवर नोंदणी केलेल्या आणि प्रवेश निश्चित झालेल्या शिक्षकांची यादी
3. वेतन पथक (माध्य.) :- पुरवणी देयकांबाबत सूचना - कोरेगाव तालुका
21-11-2017
1. Jr Traning 2018 Resource Person
2. GPF Camp Niyojan
3. सन २०१७-२०१८ या वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व शाळांची माहिती यूडायस प्रणालीमधून संगणकीकृत करण्याबाबत
20-11-2017
1. विज्ञान ज्ञान स्पर्धा २०१७-२०१८ बाबत
19-11-2017
1. शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत
2. मुधाईदेवी विद्यालय यांच्या वतीने आयोजित कै. डॉक्टर मधुकर ओझर्डे जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा २०१७
18-11-2017
1. वेतन पथक (माध्य.) सातारा - भ नि नि विवरण पत्रे दुसरा कॅम्प
15-11-2017
1. विज्ञान मंच शिबीर २०१७ - २०१८ बाबत.
2. पूर्णवेळ ग्रंथपाल पद मंजुरीबाबत
13-11-2017
1. २५ व्या राज्यस्तरीय बालविज्ञान परिषदेचे प्रकल्प सादरीकरण
10-11-2017
1. Shalarth Vetan Pranalit Adhar No Babatchi Karypranali
2. Shalarth Vetan Pranalit Adhar No Babat
08-11-2017
1. आरक्षण विषयक माहिती बाबत व तुकडया माहिती सादर करणेबाबत
07-11-2017
1. आर एस पी सर्वसाधारण सभा सन २०१७-२०१८ बाबत
06-11-2017
1. pragat shaisksnil maharashtra kraykram madymik star amalbajavanibabat
2. 25 vi rastray bal vidnayan parishad 2017-2017
04-11-2017
1. मूल्यवर्धन कार्यक्रम अंमलबजावणी बाबत
2. सन २०१७-२०१८ या वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व शाळांची माहिती यूडायस प्रणालीमधून संगणकीकृत करण्याबाबत
3. सन २०१७-२०१८ या वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व शाळांची माहिती यूडायस प्रणालीमधून संगणकीकृत करण्याबाबत
4. राष्ट्रीय संपादणूक सर्व्हेक्षण ( NAS ) आयोजनाबाबत
5. राष्ट्रीय संपादणूक सर्व्हेक्षण ( NAS ) आयोजनाबाबत
6. अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याांधिरुद्द कायमिाही करण्याबाबतच्या सूचना.
7. २५ व्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेचे प्रकल्प सादरीकरण
03-11-2017
1. जिलस्तररिया कला मोस्थेव बाबत
2. दिनांक ७ नोव्हेंबर हा दिवस राज्यतील सर्व शाळा व कनिष्ट महाविद्यल विदयार्थी दिवस साजरा करण्याबाबत
3. दक्षता जनजागृती सप्ताह २०१७ साजरा करणेबाबत
4. सी इ एन टी या संस्थद्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक ऑलंम्पियाड स्पर्धेत सहभागी होंण्याबाबत
5. क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडून अप्रशिक्षित शिक्षकाच्या प्रशिक्षण नोंदणीबाबत होत असलेले दुर्लक्षाबाबत
02-11-2017
1. मोहोत्सव लोकनृत्याचा महाराष्ट्राच्या परंपरेचा
2. नामनिर्देशन पत्रे भरून घेणे बाबत
01-11-2017
1. वेतन पथक (माध्य.) सातारा - नोव्हेंबर १७ वेतन आणि भनीनी स्लिपा बाबत
31-10-2017
1. राष्ट्रीय माध्यमिकशिक्षा अभियान अविरत २०१७ प्रशिक्षण
2. NTS परीक्षेबाबत
3. NTS परीक्षेबाबत
4. शाळा स्तरावर मासिकपाळी व्यवस्थापन व स्वच्छतेच्या सवयी बाबत
5. शाळा स्तरावर मासिकपाळी व्यवस्थापन व स्वच्छतेच्या सवयी बाबत
27-10-2017
1. ३१ ऑक्टोम्बर एकता दिवस साजरा करणेबाबत
2. माद्यमिक स्तरावरील इ९ वी च्या विशेष गरजा असलेल्या विद्यर्थायांना विशययोजना व मूल्यमापन यौजनेच्या कार्यवाबाबत
26-10-2017
1. RMSA अंतर्गत द्यावयाच्या प्रशिक्षणासाठी DIECPD ला द्यावयाच्या माहिती बाबत
25-10-2017
1. DCPS Mahiti DV TT Surekh Athava Unicode Madhe Dyavi
24-10-2017
1. अटल ट्रेकिंग लॅब्स - महाराष्ट्र
16-10-2017
1. शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०१७-२०१८ अधिसूचना
2. शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०१७-२०१८ अधिसूचना
12-10-2017
1. निवडणूक तात्काळ
2. सर्व शाळांमध्ये वाचन प्रेरनादिन साजरा करण्याबाबत..
3. सर्व शाळांमध्ये वाचन प्रेरनादिन साजरा करण्याबाबत..
4. पर्यटन पर्व
11-10-2017
1. १३ ऑक्टोबर हा दिवस आपत्ती निवारण दिवस म्हणून साजरा करणेबाब
2. १३ ऑक्टोबर हा दिवस आपत्ती निवारण दिवस म्हणून साजरा करणेबाब
3. निवडणूक कामाबाबत
4. माजी राष्ट्रपती डॉ . ऐ.पी.जॅ .अब्दुल कलाम यांचा १५ ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
5. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा इ. १० वी साठी राजस्तर परीक्षा रविवार दि . ०५ नोव्हेंबर २०१७ ऐवजी दि . १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येणार असल्याबाबत .
6. अवांतर खाजगी स्पर्धा परीक्षा , टॅलेंट सर्च परीक्षांच्या आयोजनाबाबतचे धोरणाबाबत .
7. प्रदूषण मुकत दिवाळी अंक अभियान - २०१७ बाबत .
8. सण २०१७ - १८ पासून इयत्ता १ ली ते १० वी करिता विषयवार तासिका विभागणी बाबत.
9. गेलं इंडिया स्टार महाराष्ट्र राजामध्ये जिल्हा चाचणी आयोजनाबाबत २०१७ - २०१८
10. सण २०१७ - १८ या कालावधीसाठी विभागास दिलेली KRA उद्दिष्टये .
10-10-2017
1. सन २०१८ -१९ या शैषणिक वर्षात इंग्रजि माद्यमाच्या एकलव्य रेसिडन्सयल पब्लिक स्कुलमधील इयत्ता ६ वी च्या वर्गात तसेच इयत्ता ७ वी ९ वी च्या वर्गातील विदयार्थी अनुशेष भरून स्पर्धा आयोजन करणेबाबत
2. सोमवार दिनांक १६/१०/२०१७ हा दिवस स्थनिक सुट्टी चा दिवस जाहिर करीत असलेबाबत
09-10-2017
1. झिरो पेंडन्सी
2. झिरो पेंडन्सी बाबत
3. शिष्यवृत्ती परीक्षा बाबत
4. शिष्यवृत्ती परीक्षा बाबत
5. संचमान्यता २०१७-२०१८ बाबत
6. शालेय मुलांचे झिरो बॅलन्स खाते बाबत रिझर्व्ह बँक पत्र-1
06-10-2017
1. CCRT कडून जिल्ह्यात आयोजित रिफ्रेशर कोर्स साठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत
04-10-2017
1. Regarding NEET & JEE P C M B Teacher Training Timetable
2. वेतन पथक ( माध्य) सातारा -- प्रलंबित/थकीत पुरवणी बिल बाबत
3. JEE @ NEET EXAM Teachers Training
4. १)२४ वी स्काऊटजांबोरी २०१९ उत्तर अमेरिका २) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाबाबत
5. Summative Test 1 Letter to all Districts
6. Summative Test 1 Letter to all Districts
7. राज्यातील नवबौद्ध समुदायास बौद्ध समाजाप्रमाणे अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या सर्व सुविधा योजनांचा लाभ अनुज्ञेय असल्याबाबत
8. NMMS शिष्यवृत्ती योजना बाबत
9. List of shifted TUC teachers due to Transfer sindhudur
03-10-2017
1. javahar navoday nivad chachani pariksha 2018
01-10-2017
1. दिनांक ०१/१०/२०१७ रोजी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान { National Institute Of Open Schooling. (NIOS)} या वेबसाईट वर नोंदणी केलेल्या अप्रशिक्षित शिक्षकांची माहिती.
2. दिनांक ०१/१०/२०१७ रोजी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान { National Institute Of Open Schooling. (NIOS)} या वेबसाईट वर नोंदणी केलेल्या अप्रशिक्षित शिक्षकांची माहिती.
29-09-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमातंर्गत इयत्ता १ ते ८ साठी संकलित मूल्यमापन १ चाचणी आयोजनाबाबत
28-09-2017
1. More 1 of 7,070 Expand all Print all In new window संकलित चाचणी १ ते ८ आयोजनाबाबत
2. मुख्याध्यापक/प्राचार्य व इयत्ता १२ वी पर्यावरण विषयक शिक्षक यांच्या संयुक्त सभेबाबत
3. मुख्यदयपक व प्राचार्य व पर्यावरण विषय शिक्षक यांच्या संयुक्त सभा आयोजन बाबत
27-09-2017
1. डी सी पी स माहिती देणे बाबत
2. DCPS Information
26-09-2017
1. सरल कामकाजातील अडचणीबाबत
2. सातारा सुपर १०० स्पर्धे बाबत
3. मेडिकल बीलांमधील त्रुटींबाबत
4. कार्यवृत्तांत अहवाल बाबत
5. NMMS माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना सॅन २०१२ ते २०१७ मधील विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन भरण्याबाबत
6. सन २०१७-२०१८ या कालावधीसाठी शिक्षण विभागास दिलेले KRA उद्दिष्ठ
7. सन २०१७-२०१८ या कालावधीसाठी शिक्षण विभागास दिलेले KRA उद्दिष्ठ
24-09-2017
1. रिक्त पदे यादी
2. अतिरिक्त शिक्षक अंतिम यादी
3. शालेय शिक्षण विभागाच्या पाच योजना राज्य शासनाच्या DBT पोर्टल वर घेण्याबाबत---
4. शालेय शिक्षण विभागाच्या पाच योजना राज्य शासनाच्या DBT पोर्टल वर घेण्याबाबत---
22-09-2017
1. सातारा सुपर १०० ऑनलाईन प्रश्न मंजुषा स्पर्धा
2. जिल्हा स्तरावर शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धा २०१७-१८ तारखांमध्ये बदल बाबत
21-09-2017
1. RMSA अंतर्गत राज्यस्तरीय तज्ञ मार्गदर्शक प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याबाबत
20-09-2017
1. महिलांकरिता टाकणारे तक्रार निवारण कक्ष स्थापना व त्याचा फलक प्रसिद्दी बाबत
2. NMMS ट्रेनिंग तारखेमध्ये बदल
18-09-2017
1. दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी जल प्रतिज्ञा घेणेबाबत.
16-09-2017
1. बदली झालेल्या शिक्षकांना शालार्थ प्रणाली मध्ये डिटॅच करणेबाबत
2. राज्य पुरस्कार सन २०१७ -१८ करिता अर्ज भरणे बाबत
3. इयत्ता ९ वी गणित प्रशिक्षण
4. राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा
5. सातारा भारत स्काउट आणि गाईड जिल्हा संस्थेच्या विविध मानद पदाकरिता पदाधिकारी नियुक्तीबाबत
6. दिव्यांग लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे मोजमाप तपासणी शिबीर
7. N M M S माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना २०१३ ते २०१७ मधील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन माहिती भरणेसंदर्भात एक दिवसीय प्रशिक्षणाबाबत
12-09-2017
1. जिल्हायातील शिक्षकांच्या आपल्या स्तरावरील सर्वसाधारण समस्यांची तातडीने पूर्तता .
2. महाराष्ट्र फुटबॉल मिशन १ मिलियन अंतर्गत दि . १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी आपल्या शाळॆत फुटबॉल क्रीडा स्पर्धा कशा घेण्यात यावेत या बाबतची नियमावली खालील प्रमाणे आहे .
11-09-2017
1. इ बी सी प्रस्ताव २०१७ तपासणी कार्यक्रम
2. इ बी सी प्रस्ताव कार्यक्रम 2017-18
3. कौशल्य सेतू अभियान अंमलबजावणी बाबत
4. महाराष्ट्र फुटबॉल मिशन
5. रिक्त जागा यादी समायोजन २०१७
6. रिक्त जागा यादी समायोजन २०१७
7. अतिरिक्त शिक्षक यादी २०१७ समायोजेन .
8. अतिरिक्त शिक्षक व रिक्त जागाबाबत हरकत नोंदविणे बाबत .
08-09-2017
1. इ ९ वी हिंदी पुनर्रचित अभ्याक्रम व पाठयपुस्तक आधारित तालुका स्तरीय दोन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण दि . 15 ते १९ सप्टेंबर २०१७ .वर्ग
2. इ ७ वी हिंदी पुनर्रचित अभ्याक्रम व पाठयपुस्तक आधारित तालुका स्तरीय दोन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण दि . २५ ते २८ सप्टेंबर २०१७ .
3. पॉवर पॉईन्ट प्रेझेंटेशन NMMS SCHOLARSHIP NSP PORTEL
4. केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीबाबत (National Scholarship Portel ) वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बाबत आयोजित दोन दिवसीय मार्गदर्शन कार्यशाळा दि . ११/०९/२०१७ ते दि . १२/०९/२०१७
07-09-2017
1. 11 th pravesh 2017
06-09-2017
1. राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजना सुधारित पत्र
04-09-2017
1. २५व्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेचे प्रकल्प नोंदणीबाबत
2. १ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत स्वच्छ भारत पंधरवडा साजरा करणेबाबत
3. आर एम एस ए अंतर्गत ज्या विद्यान शिक्षकाचे प्रशिक्षण झाले नाही त्या शिक्षकांना प्रशिक्षना साठी कार्यमुक्त करणेबाबत
4. हिंदी पंधरवड्या निमित्त इ.५ वि ते १० वि मधील विद्यार्थी विविध स्पर्धा
01-09-2017
1. व्यवसाय विज्ञ व समुपदेशक शिक्षक यांची संयुक्त सहविचार सभा ११ सप्टेंबर २०१७
31-08-2017
1. 17 नंबर फॉर्म भरण्याच्या मुदत वाढी बाबत
30-08-2017
1. फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल साठी खेळाडूंची माहिती ३० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ऑनलाईन भरणे बाबत .
29-08-2017
1. विज्ञान मंच २०१७ निवड पात्र विद्याथी यादी .
2. हिंदी सप्ताह व स्पर्धा सहभागाबाबत .
28-08-2017
1. इ.११ वी कृतिपत्रिका प्रशिक्षण २०१७
24-08-2017
1. २०१७ -२०१८ मधील शालेय , व इतर क्रीडा स्पर्धा आयोजना बाबत.
2. फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल साठी खेळाडूंची माहिती ३० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ऑनलाईन भरणे बाबत .
3. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार शिक्षणसंस्था , शासकीय कार्यालये सर्व धर्मच्या प्रतिमा , प्रतीके आणि त्यांच्या पूजा - अर्चा , उस्तवापासून मुक्त करणेबाबत.
4. इयत्ता १० वी च्या परीक्षेत सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून विद्यालयाच्या स्तरावर प्रथम आलेल्या अनु जाती/विमुक्त जाती /भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग या मधील विद्यार्थ्यांना राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजना
23-08-2017
1. avayavdan janjagruti karanebabat
2. समाज कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणारी सर्व शिष्यवृत्या या योजनेची डीबीटी पोर्टेल प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करणेबाबत.
3. ई.बी. सी. / वेतनेत्तर अनुदान निर्धारण सण २०१६ - २०१७ तसेच विविध शैक्षणिक सवलत प्रस्ताव तपासणी बाबत.
22-08-2017
1. PCRA राष्ट्रीयस्तर प्रतियोगिता २०१७
2. PCRA राष्ट्रीयस्तर प्रतियोगिता २०१७
3. प्रकटन फॉर्म नं.१७ ऑनलाईन नावनोंदणी
21-08-2017
1. २४ वी बाळ विज्ञान परिषद २०१७ साठी संशोधण प्रकल्प पाठविणे बाबत.
2. २४ वी बाळ विज्ञान परिषद २०१७ साठी संशोधण प्रकल्प पाठविणे बाबत.
19-08-2017
1. मुख्याद्यापक सहविचार सभा
2. मुख्याधापक सहविचार सभा दि. २२/०८/२०१६
18-08-2017
1. खेळाडूच्या पालकांना रजा सवलत
2. वेतन पथक (माध्य.) - अर्धवेळ शिक्षक हमीपत्र नमुना
16-08-2017
1. सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टलवर माहिती भरणे व ती अंतिम करण्याबाबत
2. सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टलवर माहिती भरणे व ती अंतिम करण्याबाबत
3. hand wash प्रकल्प तज्ञ मार्गदर्शकाना कार्यमुक्त कार्यमुक्त करणेबाबत
4. तालुकास्तरीय इ .८ वी शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्गासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
5. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे माहिती pms पोर्टल वर तात्काळ भरणे बाबत.
6. सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टेल वर माहिती भरणे .
7. विज्ञान मंच परीक्षा दिनांक २०/०८/२०१७ निवड यादी
14-08-2017
1. विज्ञानमंच निवड यादी २०/८/२०१७
2. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार शिक्षणसंस्था शासकिय कार्यालये सर्व धर्माच्या प्रतिमा प्रतीके आणि त्यांच्या पूजा अर्चा उत्सवापासून मुक्त करणेबाबत
3. अतिरिक्त समायोजनाबाबत अंतिम सुचना
4. समायोज़न २०१६-२०१७
12-08-2017
1. इ. ९वी व १०वी ला विज्ञान शिकवणाऱ्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत यादी क्रमांक २
2. इ. ९वी व १०वी ला विज्ञान शिकवणाऱ्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत यादी क्रमांक १
3. इ. ९वी व १०वी ला विज्ञान शिकवणाऱ्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
4. विज्ञान नाट्योत्सव व विज्ञान मंच पूर्व परीक्षा विद्यार्थी यादी २०१७ -१८
10-08-2017
1. भूगोल शिक्षक उदबोधन वर्गास हजर राहाणेबाबत.
2. भूगोल शिक्षक उदबोधन वर्गास हजर राहाणेबाबत.
3. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने होणारा राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्याबाबत .
09-08-2017
1. आधार कार्ड काढण्यासाठी कॅम्प आयोजित करण्याबाबत
2. RSP युनिट नोंदणी बाबत
3. महाराष्ट्र फुटबॉल मिशन
4. शिक्षकांच्या जिल्हा कार्यालयातील भेटींबाबत
5. १ सप्टेंबर ते १५सप्टेम्बर २०१७ या कालावधीत स्वच्छ भारत पंधरवडा साजरा करण्याबाबत
6. ATL महाराष्ट्र साठी अर्ज करण्याबाबत
7. पत्र, परिपत्रके आणि शासन निर्णय यांच्या वितरणात सुलभता आणण्याबाबत
8. नवीन इ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतापासून ( अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ) विकेंद्रित पारेषण विरहित ऊर्जा निर्मितीचे एकत्रित धोरण - २०१६ अंतर्गत ( सोलर पॅनल ) बाबत.
9. राष्ट्रीय विज्ञान नाटयोस्तव २०१७ - २०१८ आयोजनाबाबत ./ अखिल भारतीय विदयार्थी विज्ञान मेळावा २०१७ आयोजनाबाबत .
08-08-2017
1. अवघा महाराष्ट्र फुटबॉलमय कार्यक्रम आयोजन बाबत
2. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे माहिती pms पोर्टल वर तात्काळ भरणे बाबत.
3. बालचित्रकला स्पर्धा 2017 सोमवार दिनांक 14 ऑगस्ट 2017 रोजी आयोजित करणेबाबत
4. इ ९वी व १० वी विज्ञान शिक्षकाला कार्यमुक्त करणेबाबत
07-08-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांच्या आयोजनाबाबत....
04-08-2017
1. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सातारा द्वारा आयोजित होणाऱ्या तालुकास्तर स्पर्धेचे वेळापत्रक , सन 2017-18
03-08-2017
1. जिल्हा क्रीडा स्पर्धा सण २०१७ - २०१८ आयोजन बैठक
2. जिल्हा क्रीडा स्पर्धा सण २०१७ - २०१८ आयोजन बैठक
3. सन २०१७-१८ साठी कब बुलबुल ,स्काऊट-गाईड पथक नोदणी बाबत
4. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी म्याट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन २०१७-१८ अंमलबजावणीबाबत
5. समाज कल्याण विभागाकडील सर्व शिष्यवृत्ती च्या सन 2017 -18 मधील अंमल बजावणी बाबत
02-08-2017
1. अल्पसंख्याक संस्था / विनाअनुदानित शाळा व ४ सप्टे २०१३ गणित ,विज्ञान जाहिरात मान्यता बाबत
31-07-2017
1. उच्च माध्यमिक सुधारित प्रश्नपत्रिका आराखडा जिल्हास्तर प्रशिक्षणासाठी विद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यादी सादर करणेबाबत
27-07-2017
1. RMSA अंतर्गत विज्ञान शिक्षकांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०१७-१८ नियोजन बैठक
26-07-2017
1. अतिरिक्त समायोजनाबाबत अंतिम सुचना
2. ध्वजनिधी जमा करणेबाबत
25-07-2017
1. समायोजन २०१६-१७
2. NMMS शिष्यवृत्ती योजना सन २०१३- २०१७ प्रलंबीत माहिती बाबत
23-07-2017
1. साताऱ्यातील शाळा/महाविद्यालया मध्ये डोनेशन च्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे .अशा शाळा /महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आंदोलन करणार असलेबाबत
2. क्रीडा स्पर्धा २०१७ बाबत
3. बालचित्रकला स्पर्धा २०१७
4. शालेय क्रीडा स्पर्धा 2017-18 नियोजनाबाबत
5. इ. ७ वी पुनर्रचित पाठ्यपुस्तक (इंग्रजी माध्यम )प्रशिक्षण नियोजन
18-07-2017
1. प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती फॉर्म बाबत
17-07-2017
1. NTS व NMMS परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढविणे बाबत
2. सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
3. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन भरनेबाबत
4. वेतन पथक - महत्वाची सूचना २ पाने
13-07-2017
1. सांगली जिल्ह्या मध्ये शिक्षण सेवेत असलेल्या शिक्षकांकडून बेकायदेशीरपणे चालू असलेले खाजगी कलासीस ( शिकवणी वर्ग ) यांचेवर कायदेशीर कारवाई करून ते पूर्णपणे बंद करणे बाबत .
12-07-2017
1. अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
11-07-2017
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र जून २०१७
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र जून २०१७
3. रिक्त पदे व अतिरिक्त शिक्षकाची माहिती तत्काळ सादर करणेबाबत
4. सौस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण यांचेमार्फत तीनदिवशीय जिल्हास्तरीय आयोजित प्रशिक्षणासाठी नावे कळविणे बाबत.
5. फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल साठी खेळाडूंची माहिती १० जुलै २०१७ पर्यंत ऑनलाईन भरणे बाबत .
6. RSP सर्वसाधारण सभा सॅन २०१७-२०१८
09-07-2017
1. मुख्याध्यापक सहविचार सभा आयोजीत केलेबाबत
2. सेवक संच सन २०१६-१७ दुरूस्तीच्या प्रती घेऊन जाणेबाबत
08-07-2017
1. वृक्ष लागवड करून वृक्ष लागवड केलेची माहिती वन विभागाच्या वेब साईटवर ऑनलाईन भरणे बाबत.
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्तर अहवाल सादर करणेबाबत .
07-07-2017
1. कौशल्य सेतू अभियान फॉर्म बाबत.
2. आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत मा. आमदार श्री. दत्तात्रय सावंत यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामाबाबत
3. सन २०१७-१८ शालेय क्रीडा स्पर्धा व क्रीडा विषयक कार्यक्रम आयोजनाबाबत
06-07-2017
1. वयक्तिक मान्यता शिबीर
2. बालचित्रकाला स्पर्धा २०१७ सोमवार दि . १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी आयोजित करण्याबाबत .
3. शताब्दी पूर्ती स्मरणिका लेख पाठविणे बाबत .
4. प्रोत्साहन भत्ता सन २०१७-१८ माहिती तात्काळ सादर करणेबाबत
5. शालासिद्धी प्रशिक्षणासाठी सुलभक निर्धारक यांना कार्यमुक्त करणेबाबत
6. मतदारयादीमध्ये वंचित मतदाराची नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे बाबत (१ जुलै ते ३१ जुलै ) दि . ८ जुलै व २२ जुलै या दिवशी विशेष मोहीम असल्याने मतदार केंद्र उगडे ठेवणे बाबत .
03-07-2017
1. अल्पसंख्याक संस्था वैयक्तिक मान्यता कॅम्प बाबत
05-07-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्य.स्तर अहवाल सादर करणेबाबत
2. शाळा सिद्धी तज्ञ मार्गदर्शकाना कार्यमुक्त करणे बाबत
3. शाळासिद्धी प्रशिक्षण नियोजन
4. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन भरनेबाबत
5. इयत्ता ८ वि शिष्यवृत्ती नियोजन
03-07-2017
1. अनुदानित माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक व बँक माहिती बाबत
2. अनुदानित माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक व बँक माहिती बाबत
01-07-2017
1. २०१६ मधील याचिका क्रमांक १३३२ बाबत
2. शालेय क्रीडा स्पर्धा व क्रीडा विषयक कार्यक्रम आयोजनाबाबत
3. कब, बुलबुल, स्काऊट. गाईड विषयाचे चर्चासत्र (सन २०१७-२०१८ ) आयोजनाबाबत
4. संच मान्यता दुरुस्तीच्या प्रती घेऊन जानेबाबत
27-06-2017
1. इयत्ता ११ वी १२ वी प्रवेश बाबत
2. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना
3. डोनेशन बाबत शिक्षण संस्थांची मनमानी
4. 1 जुलै २०१७ वृक्षारोपण कार्यक्रमाबाबत
24-06-2017
1. इयत्ता ११ वी प्रवेश सॅन २०१७-२०१८
2. कब-बुलबुल, स्काऊट-गाईड युनिट नोंदणीबाबत
23-06-2017
1. कौशल्य सेतू योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत
22-06-2017
1. सातारा जिल्हा गणित अध्यापक मंडळ मार्फत इयत्ता १० गुणवंत विद्यार्थी सत्कार
20-06-2017
1. योगदिनानिमित् शाळा सकाळ सत्रात घेणेबाबत
2. सशत्र सेना ध्वजदिन निधी -२०१६ संकलन करणेबाबत
19-06-2017
1. ध्वजनिधी बाबत
18-06-2017
1. जुलै २०१७ परिरक्षक पदाबाबतचे स्वीकृतीपत्रे
2. जुलै २०१७ परीक्षेच्या केंद्रसंचालक नावे व स्वीकृतीपत्रे भरून पाठ्विनेबाबत
16-06-2017
1. शिक्षक माहिती बाबत ( एम एस वर्ड कॉपी ऑफिस २०१० व्हर्जन )
2. शिक्षक माहिती बाबत ( एम एस वॉर्ड कॉपी ऑफिस २००३ व्हर्जन )
3. शिक्षक माहिती बाबत ( पीडीएफ कॉपी )
4. मुख्याधापक १९/०६/१७ बैटकिस हजर राहाणेबाबत
5. ERAC प्रशिक्षणास शिक्षकांनी उपस्थित राहाणेबाबत
15-06-2017
1. राष्ट्रीय हिवताप प्रतिरोध मोहीम बाबत .
2. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती प्लेक्स दर्शनी भागात लावणेबाबत
3. मतदार यादीमध्ये १८ ते २१ वयोगटातील पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करणे विशेष मोहीम व ५ जुलै हा दिवस राज्य मतदार दिवस म्हणून साजरा करणे बाबत.
4. रा . छत्रपती शाहू महाराज जयंती अंतर्गत निबंध स्पर्धा शाळास्तरावर घेणे बाबत .
14-06-2017
1. दिनांक १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत चार कोटी वृक्ष लागवड करण्याबाबत
13-06-2017
1. अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन २०१७-२०१८ ची माहितीचे फ्लेक्स बोर्ड कार्यालयातील दर्शनी भागात लावणेबाबत
2. इयत्ता ९ वी जलदगतीने शिक्षण कार्यक्रमाच्या तालुकास्तरीय शिक्षण प्रशिक्षणा साठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत .
3. इयत्ता ९ वी जलदगतीने शिक्षण कार्यक्रमाच्या तालुकास्तरीय दोन दिवशीय प्रशिक्षणा बाबत . प्रशिक्षण तालुका वाळवा , शिराळा .
4. इयत्ता ९ वी जलदगतीने शिक्षण कार्यक्रमाच्या तालुकास्तरीय दोन दिवशीय प्रशिक्षणा बाबत . प्रशिक्षण तालुका आटपाडी , खानापूर , तासगाव.
5. इयत्ता ९ वी जलदगतीने शिक्षण कार्यक्रमाच्या तालुकास्तरीय दोन दिवशीय प्रशिक्षणा बाबत . जत, पलूस , कडेगांव
6. शाळा प्रवेशोत्वाचे आयोजन करण्या बाबत व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रतिस्वाक्षरी पद्धत बंद करणे बाबत
7. mahesh.chothe123@gmail.com
12-06-2017
1. नियमित वेतन देयका बाबत .
10-06-2017
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र मे २०१७
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र मे २०१७
3. शाळा प्रवेशोउत्सवाचे आयोजन करणेबाबत शासन निर्णय
4. शाळा प्रवेशोउत्सवाचे आयोजन करणेबाबत शासन निर्णय
5. शाळा प्रवेशोउत्सवाचे आयोजन करणेबाबत
6. शिक्षण मंडळ कराड या संस्थेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या आदर्श शिक्षक, आदर्श शिक्षिका, आदर्श निवृत्त मुख्याद्यापक, आदर्श प्राध्यापक, उत्कृष्ठ नाट्यकर्मी व आदर्श संस्था भूषण पुरस्कारासाठी माहिती मागविणेबाबत.....
08-06-2017
1. वेतन पथक (माध्य) :- अति महत्वाची माहिती सादर करणे बाबत
2. वेतन पथक (माध्य ) :- अति महत्वाची माहिती सादर करणे बाबत ....
07-06-2017
1. सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्याची माहिती सादर करणेबाबत
2. २१ जून २०१७ हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग्य दिन साजरा करण्याबाबत पत्र ०२
3. २१ जून २०१७ हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग्य दिन साजरा करण्याबाबत पत्र ०१
06-06-2017
1. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) यांच्या प्रतिस्वाक्षरीची पद्धत बंद करणेबाबत . शासन निर्णय
2. शाळा सोडल्याचा दाखला रोखणेबाबत .
3. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांमधून विद्यार्थ्यांना होणारी शालेय साहित्यांची विक्री तसेच ठराविक विशिष्ट दुकानांमधून ते खरेदी कारणेबाबतची सक्ती थांबविणेबाबत .
4. RMSA अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत
5. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती सन २०१७-१८ मध्ये पात्र होणाऱ्या ( इ ९, १०, ११, १२) विधार्थ्यांची आधार कार्ड बाबतची माहिती सोबत जोडलेल्या नमुन्यामध्ये प्रत्येकसोमवारला शुक्रवारला सादर करणेबाबत
04-06-2017
1. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रतीस्वाक्षरी बंद बाबात
2. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रतीस्वाक्षरी बंद बाबात
03-06-2017
1. सण २०१७, २०१८,२०१९ मध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमा मध्ये शासकीय यंत्रणेमार्फत वृक्ष लागवड करणे बाबत .
2. सण २०१७, २०१८,२०१९ मध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमा मध्ये शासकीय यंत्रणेमार्फत वृक्ष लागवड करणे बाबत .
3. सण २०१७ च्या पावसाळयात वृक्ष लागवड कार्यक्रमा अंतर्गत माध्यमिक शाळांचे उद्दिष्ट आणि ख्खडे खुदाई बाबत .
4. सण २०१७, २०१८,२०१९ मध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमा मध्ये शासकीय यंत्रणेमार्फत वृक्ष लागवड करणे बाबत .
5. सण २०१७ च्या पावसाळयात वृक्ष लागवड कार्यक्रमा अंतर्गत माध्यमिक शाळांचे उद्दिष्ट आणि ख्खडे खुदाई बाबत .
01-06-2017
1. ???? ??? (?????) - ?? ???? ???? ?????????? ????
29-05-2017
1. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ???????????????? ???????? ??????? ???????? ??? ????? ?????????
2. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
26-05-2017
1. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
2. ??
3. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
4. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
5. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
6. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
7. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
8. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
9. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
10. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
11. ?? ???? ???? ?????????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????
24-05-2017
1. sevanivrutt shikshakanche penshan manjur jhalyanantar sevapustak gevun janyababat
23-05-2017
1. jilhastariya sevantargat prashikshan 2017 chya sthagiti babat
22-05-2017
1. ??????? ????????? ??/?/????
20-05-2017
1. ????? ?????? ????? ????? ????????
2. ?????? ????? ?????????
3. ?????? ?? ????
18-05-2017
1. ???? ???????? ?????? ???? ??????????
2. ???????????? ????? ?????????
3. ???? ??? (?????.) : ???????? - ? ????????? ?????? ???????? .
17-05-2017
1. ???? ?????? ????????? ????- ??
16-05-2017
1. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीस ना हरकत प्रमाणपत्र बाबत जाहिरात देण्यास परवानगी बाबत
2. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीस ना हरकत प्रमाणपत्र बाबत जाहिरात देण्यास परवानगी बाबत
3. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीस ना हरकत प्रमाणपत्र बाबत जाहिरात देण्यास परवानगी बाबत
4. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीस ना हरकत प्रमाणपत्र बाबत जाहिरात देण्यास परवानगी बाबत
5. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीस ना हरकत प्रमाणपत्र बाबत जाहिरात देण्यास परवानगी बाबत
6. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना
7. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना
8. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना
9. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना
10. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना
12-05-2017
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र एप्रिल २०१७
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र एप्रिल २०१७
3. माध्य.शाळातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्याच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी झालेल्या अनियमितते बाबत
4. माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वरिष्ठ श्रेणी निवडश्रेणी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याबाबत
25-04-2017
1. मुख्याध्यापक कार्यशाळेस हजर राहाणेबाबत
23-04-2017
1. सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक सत्काराबाबत
22-04-2017
1. मुख्याधापक कार्यशाळेस हजर राहाणेबाबत
2. मुख्याधापक कार्यशाळेस हजर राहाणेबाबत
21-04-2017
1. सातारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वार्षिक शैक्षणिक चर्चासत्रास व प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यशाळेस दि. २४ व २५ एप्रिल २०१७ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत
2. वेतन पथक (माध्य.) - DCPS माहिती तात्काळ देणे बाबत
3. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सन २०१७ - २०१८ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्टयांबाबत.
4. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सन २०१७ - २०१८ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्टयांबाबत.
20-04-2017
1. शासनमान्य अशासकीय खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी प्रस्ताव मंजुरी बाबत.
2. एमएचटी - सीईटी २०१७ परीक्षा उपकेंद्र निवडीबाबत .
3. एमएचटी - सीईटी २०१७ परीक्षा उपकेंद्र निवडीबाबत .
4. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील सन २०१७ -२०१८ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्या बाबत.
19-04-2017
1. कला शिक्षकांच्या राजस्तरीय ३८ वी शिक्षण परिषद (कार्यशाळेस ) उपस्थित राहाणेबाबत
2. शिक्षकांचे (कला शिक्षका सह )सेवांतर्गत प्रशिक्षण २०१७
3. राज्यस्तरीय प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यशाळेस उपस्थित रहानेबाबत
4. kjkjjj
18-04-2017
1. सन २०१६-२०१७ चे राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबत
2. सन २०१६-२०१७ चे राज्य / राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबत
17-04-2017
1. अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
14-04-2017
1. संस्थेतील अनुसूचित जमाती या संवर्गातिल कार्यरत व मंजूर असलेल्या सर्व संवर्गातिल पदांची माहिती सादर करनेबाबत
2. कौशल्य विकास प्रशिक्षणाबाबत
13-04-2017
1. DCPS Information
12-04-2017
1. राज्यामध्ये दिनांक ८ एप्रिल २०१७ ते १४ एप्रिल २०१७ या कालावधीत भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सप्ताह साजरा करण्याबाबत
2. राज्यामध्ये दिनांक ८ एप्रिल २०१७ ते १४ एप्रिल २०१७ या कालावधीत भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सप्ताह साजरा करण्याबाबत
3. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय कार्यशाळेबाबत
4. प्रीमॅट्रिक शिष्यवृत्ती अंमलबजावणी २०१६-17
5. ३८वी राज्यस्तरीय कलाशिक्षण परिषद (कार्यशाळा)२२-२३ एप्रिल २०१७
6. ३८ वी राज्यस्तरीय कलाशिक्षण परिषद (कार्यशाळा)२२-२३ एप्रिल २०१७
7. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र(माध्यमिक स्तर) राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद येथील सादरीकरणाबाबत दि .२१.०४.२०१७ मुख्याध्यापक यादी
11-04-2017
1. सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण यांचेमार्फत आयोजित प्रशिक्षणासाठी नावे कळविणे बाबत .
2. वाहतूक सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण ( आर .ऐस.पी. ) प्रशिक्षण =
3. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र(माध्यमिक स्तर)राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद येथील सादरीकरणाबाबत
4. सन २०१६.१७ च्या संच मान्यतेनुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमिक शाळातील अनुदानित पदावरील अतिरिक्त शिक्षकांच्या ऑनलाइन समायोजनाबाबत शिबीर दि.१५.०४.२०१७ गुजराथी हायस्कूल सांगली.
10-04-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय कार्यशाळा
2. शास्त्रीय कला,चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळवणाऱ्या व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थाना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत
07-04-2017
1. शाळा सिद्धी कार्यक्रम अंतर्गत शाळा बाह्य मूल्यमापनासाठी निर्धारकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
06-04-2017
1. आर एस पी प्रशिक्षण याबाबत
2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित परिक्षा करीता शाला/महाविदलाय उपलब्ध करून देणे बाबत
3. विकासपीडिया इ-बातमीपत्र मार्च २०१७
4. विकासपीडिया इ-बातमीपत्र मार्च २०१७
5. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन
05-04-2017
1. अतिरिक्त शिक्षकांच्या ऑनलाईन समायोजनाबाबत
2. कॅन्सर साक्षर अभियान अंतर्गत शाळेत प्रतिज्ञा घेण्याबाबत
04-04-2017
1. सन २०१६.१७ च्या संच मान्यते नुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमिक शाळातील अनुदानित पदावरील अतिरिक्त शिक्षकांच्या on line समायोजनाबाबतचे प्रपत्र -अ.
2. सन २०१६.१७ च्या संच मान्यते नुसार खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमिक शाळातील अनुदानित पदावरील अतिरिक्त शिक्षकांच्या on line समायोजनाबात.
03-04-2017
1. ४२ वे राजस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१७
2. ६ वेतन आयोग डी सी पी स रक्कमेबाबतची माहिती सादर करणेबाबत
3. वरिष्ठ व निवड वेतन प्रमाण पत्र बाबत
02-04-2017
1. 42 वे विज्ञान प्रदर्शना दरम्यान येणाऱ्या परीक्षा नजीकच्या काळात घेणेबाबत
01-04-2017
1. २०१६ - २०१७ या शैक्षणिक वर्षातील निश्चित केलेल्या सार्वजनिक व इतर सुट्ट्या मध्ये बदल करणे बाबत .
2. राज्यस्तरीय ४२ वे विज्ञान प्रदर्शनास भेट आयोजित करणेबाबत . २०१६- १७
3. राज्यस्तरीय ४२ वे विज्ञान प्रदर्शनास भेट आयोजित करणेबाबत . २०१६- १७
4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत इ.९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनींना विद्या वेतनाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
5. विविध समित्यांची रचना व इतिवृत्त अद्यावत ठेवणेबाबत
31-03-2017
1. ४२ वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१७
30-03-2017
1. सुट्टी मध्ये बदल करणेबाबत
28-03-2017
1. सशत्र सेना ध्वजदिन निधी २०१६-संकलन करणेबाबत
27-03-2017
1. मुख्याध्यापक सहविचार सभा
25-03-2017
1. अल्पसंख्यांक शाळा मुख्याद्यापक आढावा बैठकी बाबत
24-03-2017
1. आर टी इ प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
22-03-2017
1. महिला तक्रार समिती गठीत करणेबाबत
2. NATIONAL ADVENTURE PROGRAM ( नॅशनल ऍडव्हेंचर प्रोग्रॅम )
3. आर टी इ प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
4. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक अहवाल
5. शालासिद्धी या कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेस तज्ञ मार्गदर्शकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
21-03-2017
1. माहिती संप्रेषण व तंत्रज्ञान प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत (यादी यापूर्वी दिली आहे )
2. ऑनलाइन शिष्यवृत्तीचे क्रिएटेड अर्ज पुढे पाठविने बाबत
20-03-2017
1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रशिक्षण २२ ते २४ मार्च २०१७
19-03-2017
1. माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवडश्रेणी (कला शिक्षका सह ) सेवांतर्गत प्रशिक्षणा बाबत
17-03-2017
1. शिक्षकांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण २००१७
2. आर एम एस ए अंतर्गत माध्य.शिक्षकासाठी (९ वी १० वी ) माहिती संप्रेशन व तंत्रज्ञान जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणासाठी माध्य. शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
3. विद्यार्थ्यांच्या बस वाह्तुकीमधील सुरक्षेबाबत
16-03-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्तर प्रक्रिया अहवाल व गुणवत्ता कक्ष बैठक बाबाबत
2. कौशल्य विकास प्रशिक्षणाबाबत .
15-03-2017
1. वेतन पथक (माध्य.) - DCPS माहिती तात्काळ देणे बाबत
13-03-2017
1. सावित्रीबाई फुले अर्ज फॉरवर्ड न केलेल्या शाळांची यादी
10-03-2017
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र फेब्रुवारी २०१७
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र फेब्रुवारी २०१७
3. विना परवानगी शाळेची वेळ बदललेबाबत
4. सातारा जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ सर्वसाधारण सभा -११ मार्च ऐवजी १५ मार्च २०१७ रोजी बदल झालेबाबत
5. s
04-03-2017
1. शाळा सिद्धी कार्यक्रमांतर्गत विभागीय मूल्य निर्धारक कार्यशाळेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत
2. ५ मार्च २०१७ स्पर्धा आयोजित केले बाबत.
3. महिला दिन निमित महिलांमध्ये मतदान प्रक्रिया संदर्भात जागृती निर्माण करण्याबाबत.
4. कौशल्य विकास प्रशिक्षण बाबत .
5. इ. ८ वि शिष्यवृत्ती (पेपर 1 व पेपर २) अंतरिम उत्तरसूची
6. इ. ८ वी शिष्यवृत्ती (पेपर 1 व पेपर २) अंतरिम उत्तरसूची
7. इ.५ वी शिष्यवृत्ती (पेपर 1 व पेपर २) अंतरिम उत्तरसूची
8. इ.५ वी शिष्यवृत्ती (पेपर 1 व पेपर २) अंतरिम उत्तरसूची
01-03-2017
1. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी JEE व NEET या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्याबाबत
2. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी JEE व NEET या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्याबाबत
28-02-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत विभागस्तरीय शैक्षणिक परिषदेस उपस्थित रहानेबाबत
23-02-2017
1. कल चाचणी बाबत व शाळा सिद्धी कामकाजाचे बाबत
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शिबीर
3. क्रीडा प्रबोधिनीत प्रवेश मिळविण्याकरिता तालुकास्तर क्रीडा नैपुण्य चाचणीबाबत
4. मराठी भाषा गौरव दिन दि.२७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी राबवावयाच्या विशेष उपक्रमाबाबत
5. शाळासिद्धी अंतर्गत स्वयंमूल्यमापन पूर्ण करणेबाबत
22-02-2017
1. खेळाडू विद्यार्थ्याना क्रीडा सवलतीचे गुण देनेबाबत
2. शिष्यवृत्ती परीक्षा बाबत
3. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती सोबतिच्या फ्रेश व रिनिवळ यादीतीळ शाळांनी तात्काळ सर्व विद्यार्त्ती अर्ज व्हेरिफाय करणे या साठी युजर आयडी व पासवर्ड घेणे
4. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती सोबतिच्या फ्रेश व रिनिवळ यादीतीळ शाळांनी तात्काळ सर्व विद्यार्त्ती अर्ज व्हेरिफाय करणे या साठी युजर आयडी व पासवर्ड घेणे
5. पूर्व उच्च प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा दि.२६.२.२०१७ सन २०१६.१७ बाबत
6. स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी पर्यवेक्षक देणेबाबत
21-02-2017
1. संच मान्यता दुरुस्ती २०१६-१७
20-02-2017
1. मराठी भाषा दिन
2. २२ फेब्रुवारी चिंतनदिन कार्यक्रम साजरा करणेबाबत
18-02-2017
1. माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड श्रेणी पात्र शिक्षकांची माहिती सादर करणेबाबत
17-02-2017
1. जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा २०१७
15-02-2017
1. SKF महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम प्रकल्पासाठी सहकार्य करण्याबाबत
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र जानेवारी २०१७
3. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र जानेवारी २०१७
14-02-2017
1. राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून प्रवेश पात्रता परीक्षा दि १ व २ जून २०१७
2. शाळा शिद्दी कोरा फॉर्म
13-02-2017
1. अल्पसंख्यांक युवक -युवतींच्या उन्नतीबाबत
2. क्रीडा शिक्षकांचे शिबीर २०१६ २०१७ यादी
3. क्रीडा शिक्षकांचे शिबीर २०१६ २०१७
4. अल्पसंख्यांक फॉर्म व्ररिफाइड करणेबाबत
10-02-2017
1. माहिती अधिकारात माहिती देनेबाबत
2. तालुका व जिल्हास्तर क्रीडा नैपुण्य चाचण्यांच्या आयोजनाबाबत
08-02-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्तर एक दिवसीय कार्यशाळा दि. १०.०२.२०१७
07-02-2017
1. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७ आर एस पी शिक्षक यांच्या नेमणुकीबाबत
2. शाळासिद्धी कार्यशाळेसाठी तज्ञ मार्गदर्शकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
04-02-2017
1. विज्ञान प्रदर्श / ग्रंथ महोत्सवासाठी विषय शिक्षक/ग्रंथपाल /प्रयोगशाळा परिचर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत
2. प्री मॅट्रिक शिष्यवृती अंतर्गत माहिती बाबत .
03-02-2017
1. तंबाखू मुक्ती शपथ ४ फेब्रुवारी २०१७ कॅन्सर दिवस साजरा करणे बाबत.
2. तंबाखू मुक्तीची शपथ ४ फेब्रुवारी २०१७ कॅन्सर दिवस बाबत
3. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर ७ ते ९ फेब्रुवारी 2017
4. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर ७ ते ९ फेब्रुवारी 2017
5. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर ७ ते ९ फेब्रुवारी 2017
6. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर ७ ते ९ फेब्रुवारी 2017
7. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर ७ ते ९ फेब्रुवारी 2017
02-02-2017
1. ग्रंथ महोत्सव कार्यमुक्त बाबत
2. इयत्ता ९ वी जुन्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके परत घेण्याबाबत
3. पाठ्यपुस्तके बदलाबाबतची माहिती अधिकृत पुस्तक विक्रेता, शैक्षणिक संस्था व संबंधित यांना कळविण्याबाबत
4. इयत्ता ९ वी जुन्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके परत घेण्याबाबत
01-02-2017
1. ग्रंथ महोत्सव निमंत्रण पत्रिका
2. अतिरिक्त शिक्षक हजार करून घेणे बाबत व attach करून घाणे बाबत
3. अतिरिक्त शिक्षक हजार करून घेणे बाबत व attach करून घाणे बाबत
4. कल चाचणी & शाळा शिद्दी ppt
31-01-2017
1. मार्च २०१७ परीक्षा संचालन सहविचार सभेबाबत
2. मुल्यांकनास पात्र घोषित शाळांना सरसकट 20% वेतन अनुदान देनेबाबत
28-01-2017
1. हिंदी अध्यापक महामंडळ कार्यक्रम बदला बाबत
2. ग्रंथ महोत्सव २०१७ कार्यक्रम पत्रिका
3. गणित विज्ञान स्टॉल बाबत
4. अतिरिक्त शिक्षक यादीबाबत
5. ग्रंथ महोत्सव २०१७ उपस्थित रहानेबाबत
6. ग्रंथ महोत्सव २०१७ नियोजनाबाबत
27-01-2017
1. शाळा सिद्धी समृद्ध शाळा या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत .
2. इ.१० वी.तील विद्यार्थ्यांची कल चाचणी परीक्षा व इतर विषय नियोजन बैठकीबाबत
3. वेतन देयकाबाबत
26-01-2017
1. इ १० वी तील विद्यार्थ्यांची कलचाचणी परीक्षा व इतर विषय नियोजन बैठकीबाबत
2. गणित विषय शिक्षक प्रशिक्षण २०१६-१७
25-01-2017
1. २५ जानेवारी २०१७ मतदार दिवस साजरा करणे बाबत .
24-01-2017
1. माहिती तंत्रज्ञान व संप्रेषण प्रशिक्षण कार्यशाळेकरिता मार्गदर्शकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
2. विज्ञान साहित्य निर्मिती कार्यशाळेस कार्यमुक्त करणेबाबत
23-01-2017
1. किशोरी उत्कर्ष मंच एक दिवसीय कार्यशाळा दि २७.०१.२०१७ .
2. समाज कल्याण विभागाकडील सर्व शिष्यवृत्ती योजनांचे प्रस्ताव स्वीकारणे बाबत.
22-01-2017
1. शाळासिद्धी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत
2. शाळासिद्धी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत
3. शाळा सिद्धी कार्यशाळेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत
4. इयत्ता १० वी तील विद्यार्थ्यांसाठी कलचाचणी परीक्षेचे नियोजन बैठकीबाबत
20-01-2017
1. अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
2. इंडियन स्पीड स्टार Test Result & Zonal Tornament Notice
18-01-2017
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अहवाल
2. टंचाईग्रस्त इ.१२ वि विद्यार्थी फी माफी माहिती देणे
3. वेतन पथक (माध्य.) - शालार्थ नाव नोंदणी व जादाचे पद समाविष्ट करणेबाबत
4. श्री वडजाईदेवी आदर्श विद्यालय पाटखळ -वार्षिक स्नेहसंमेलन पत्रिका
17-01-2017
1. मा श्री संभाजीराव जंगम गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, कोरेगाव यांचा सेवानिवृत्ती निमित्त सपत्नीक सत्कार समारंभाला उपस्थित राहण्याबाबत
2. अल्पसंख्यांक विध्यार्थी माहिती वेरिफाईड करणेबाबत
3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण
4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रशिशिन
5. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन माहिती तात्काळ दि.२०.०१.१७ पर्यंत सादर करणेबाबत
6. विद्याथ्यांचे दाखले काढणे बाबत
7. इ.१ ली ते १२ वी पर्यंतच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेकरिता लेखनिक /वाचक सेवा देण्यासाठी पात्र सदस्यांची नोंदणी असलेली लेखनिक / वाचक बँक तयार करणेबाबत
8. पदवीधर ग्रंथपालांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी मंजुरीबाबत कॅम्प दि.३० व ३१ जानेवारी २०१७.
9. हिंदी शिक्षकांचे द्वि दिवसीय चर्चासत्र दि.२३ व २४ जानेवारी २०१७.
16-01-2017
1. रास्ता सुरक्षा अभियान अंतर्गत स्पर्धा घेण्याबाबत
2. हिंदी शिक्षकांचे एक दिवसीय चर्चासत्र ३१ जानेवारी २०१७
3. हिंदी शिक्षकांचे एक दिवसीय चर्चासत्र ३१ जानेवारी २०१७
14-01-2017
1. RMSA अंतर्गत विज्ञान विषय शिक्षकाचे प्रशिक्षण
13-01-2017
1. विज्ञान प्रश्न मंजुषा
2. हिंदी शिक्षकांचे दोन दिवसीय चर्चा सत्र दिनांक २३ जानेवारी २०१७ ते २४ जानेवारी २०१७
3. दि २५ जानेवारी २०१७ मतदार दिवस साजरा करणे बाबत .
4. समाज कल्याण विभागाकडील शिष्यवृत्ती प्रस्तावाबाबत
5. राष्ट्रीय मतदार दिवस
12-01-2017
1. दिनांक ११ ते १७ जानेवारी २०१७ या कालावधीत शाळांमधून विद्युत सुरक्षा सप्ताह साजरा करणेबाबत
2. ग्रंथ महोत्सव 2017
3. ग्रंथ महोत्सव २०१७
4. ग्रंथ महोत्सव २०१७
5. गणित प्रश्नमंजुषा
6. वेतन पथक (माध्य.) - सी एच बी वेतनाबाबत सूचना
11-01-2017
1. वेतन पथक (माध्य.) - डी सी पी एस डिलेड वर्गणी कपातीबाबत मार्गदर्शन
2. सेवा पेन्शन मंजुरी पुस्तक कॅम्प २०१७
3. ध्वज निधी जमा करणे बाबत .
4. पेन्शन मंजुरी सेवा पुस्तक वाटप कॅम्प २०१७
5. जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६ - २०१७ प्रपत्र माहिती
10-01-2017
1. रस्ता सुरक्षा अभियान
2. राष्ट्रीय झेंड्याचे अवमान बाबत .
08-01-2017
1. शाळा सिद्धी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत
2. परीक्षा कालावधीत केंद्रावरील अखंडीत विद्युत पुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्थेबाबत
3. शाळा सिद्धी या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत
4. पुस्तके वाटपाबाबत
07-01-2017
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र डिसेंबर २०१६
06-01-2017
1. केंद्रीय संस्था हैद्राबाद केंद्र येथील हिंदी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबत
2. माहिती अधिकाराचा वापर अनुभव लेखन व निबंध लेखन स्पर्धा २०१६
05-01-2017
1. सन २०१६.१७ संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत प्रपत्र अ,ब,क मध्ये माहिती सादर करणेबाबत
04-01-2017
1. आरोग्य सेवा अंतर्गत प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण
2. आरोग्य सेवा अंतर्गत प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण
3. २० टक्के अनुदान बाबत
03-01-2017
1. जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन निमंत्रण पत्रिका
02-01-2017
1. संच मान्यता दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत
2. योग प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेबाबत
3. अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
4. जागतिक दिव्यांग सप्ताह दि ३ ते ९ डिसेंबर २०१६.१७ परिपत्रक
5. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले लेक वाचावा लेक शिकवा अभियान उपक्रम कार्यान्वित करणेबाबत
6. GAIL - Indian Speedstar द्वितीय सत्र स्पर्धा तयारी संदर्भात, निवड चाचणी स्पर्धा दि.४ जाने २०१७
7. ३ जानेवारी २०१६ २६ जानेवारी २०१७ या कालावधीत सावित्रीबाई फुले ज्ञानजोति लेक शिकवा अभियान कार्यक्रम राबविणे बाबत .
31-12-2016
1. GAIL - Indian Speedstar द्वितीय सत्र स्पर्धा तयारी संदर्भात
2. सन २०१६.१७ संच मान्यता दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत
3. दिनांक ३ जानेवारी २०१७ रोजी नायगाव तालुका खंडाळा येथे उपस्थित राहण्याबाबत
30-12-2016
1. २५ जानेवारी मतदार दिवस साजरा करणे बाबत .
29-12-2016
1. शालेय नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यशाळेकरीता मार्गदर्शक उपलब्ध करून देनेबाबत
28-12-2016
1. विज्ञान प्रदशन २०१६ २०१७
2. जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६-२०१७ चे आयोजनाबाबत
3. जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६-२०१७ चे आयोजनाबाबत
4. जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६-२०१७ चे आयोजनाबाबत
5. सायबर सुरक्षा जागृती माहिती पुस्तिका उपलब्ध करण्याबाबत
27-12-2016
1. हिंदी अध्यापक मंडळ
2. आर टी ई प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत
3. आयता ११ वी साठी विद्यार्थ्याच्या उत्तीर्ण साठी सुधारत नियम
4. गणित प्रगल्भ कार्यशाळा यासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत
26-12-2016
1. सन २०१६.१७ मधील गणित व विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम दि. ९ ते १३ जानेवारी २०१७ अगस्त्या फौंडेशन कुप्पम
2. मूल्यांकनात पात्र शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देणेबाबत प्रपत्र अ व ब मधील माहिती तात्काळ सादर करणे बाबत.
3. वेतन पथक (माध्य.) - भ. नि. नि. विवरण पत्रे कॅम्प सूचना
24-12-2016
1. या फाईलमधील सुचनेनुसार शालेय पोषण आहार स्टॉक क्रिया पुर्ण करा
2. या फाईलमधील सुचनेनुसार शालेय पोषण आहार स्टॉक क्रिया पुर्ण करा
3. मराठी अध्यापक सांग आणि विस्तार सेवा केंद्र आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सातारा यांचे वतीने मराठी उदबोधन वर्ग
23-12-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - शालार्थ प्रणाली नवीन शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी नोंद होणेबाबत.
2. दि.१ जानेवारी २०१७ ते १५ जानेवारी २०१७ हा कालावधी मराठी भाषा पंधरवडा म्हणून साजरा करणेबाबत
3. दि.१ जानेवारी २०१७ ते १५ जानेवारी २०१७ हा कालावधी मराठी भाषा पंधरवडा म्हणून साजरा करणेबाबत
4. पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती आयोजनाबाबत
5. पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती आयोजनाबाबत
22-12-2016
1. महजस्व अभियान अंतर्गत शाळा निहाय दाखले देण्याबाबत
2. सातारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघ समाचार पत्रिका
21-12-2016
1. महाआरोग्य शिबीर इस्लामपूर दि २८.डिसेंबर २०१६ नियोजनाप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत
2. गणित विषयातील विद्यार्थ्यांची आवड वाढविणे व त्या विषयातील कामगिरी सुधारणे
3. सन २०१५-१६ चे सेवक संच निश्चितीमध्ये समायोजनाने इतर संस्थेच्या शाळेत गेलेले शिक्षकांना परत पूर्वीच्या शाळेत /संस्थेत नियुक्तीबाबत
20-12-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - जानेवारी २०१७ वेतन देयक सूचना
2. गेल - इंडियन स्पीड स्टार या भारतातील सर्वात मोठ्या ऍथलेटिक स्पर्धेच्या आयोजना संदर्भात बैठकीला आपल्या संस्थेमधून क्रीडा शिक्षक पाठविणेबाबत
3. संविधान दिवस उपक्रमाबाबत
4. गेल इंडियन स्पीड स्टार या भारता मधील सवार्त मोठ्या एथलेटिक स्पर्धे करीता प्रतिनिधी पाठवणेबाबत
19-12-2016
1. गणित अध्यापक मंडळ सराव परीक्षा
18-12-2016
1. केंद्र संचालक नावे कळविणे बाबत
17-12-2016
1. अल्पसंख्याक दिन साजरा करणे बाबत
2. मला आवडलेले पुस्तक या विषयावर वक्तृत्व आणि कथाकथन स्पर्धा
3. सन २०१५ २०१६ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ९ वी मधील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याबाबत
16-12-2016
1. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती अर्ज माहिती भारणेबाबत
2. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती अर्ज माहिती भारणेबाबत
3. इंग्रजी सायन्स व गणित विषयांच्या दि ४ सप्टेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यतांबाबत
15-12-2016
1. ध्वजानिधी रक्कम भरण्याबाबत
14-12-2016
1. १८ डिसेंबर अल्पसंख्यांक दिवस पाळण्याबाबत .
13-12-2016
1. महाराजस्व अभियान अंतर्गत शाळा निहाय दाखले देणेबाबत
10-12-2016
1. कौशल्य सेतू योजने अंतर्गत शाळा रजिस्ट्रेशन व विद्यार्थी नोंदणी बाबत di 13.12.2016 रोजी मुख्याध्यापक सभेस हजर रहाणेबाबत
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र माहे नोव्हेंबर २०१६
3. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र माहे नोव्हेंबर २०१६
4. कौशल्य सेतू योजनेबाबत
5. इ.९ वी. व १० वी.मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती जातीचे दाखले मिळणेसाठी विशेष शिबीर आयोजित करणेबाबत
09-12-2016
1. इन्स्पायर अवार्ड योजनेंअतर्गत ऑनलाईन नामांकने सादर करणेबाबत
08-12-2016
1. जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा तांदुळवाडी
2. सन २०१६-१७ उच्च माध्यमिक शाळांना (११वी) अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या मंजुरीबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत
3. प्रोत्साहन भत्ता न दिलेल्या शाळांची यादी
4. शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१६
5. सन २०१६.२०१७ उच्च माध्यमिक इ.११ वी जादा तुकडी प्रस्ताव सादर करणेबाबत
6. सन २०१६.२०१७ उच्च माध्यमिक विना अनुदानित शाळांचे संच मान्यतेबाबत
7. राष्ट्रीय शिक्षा अभियान अंतर्गत इंग्रजी विषय चर्चा सत्रासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
8. १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक दिवस म्हणून पाळण्याबाबत
07-12-2016
1. उच्च माध्यमिक विना अनुदानित संच मान्यता शिबीर २०१६-१७
2. उच्च माध्यमिक विना अनुदानित संच मान्यता शिबीर २०१६-१७
3. उच्च माध्यमिक विना अनुदानित संच मान्यता शिबीर २०१६-१७
4. उच्च माध्यमिक विना अनुदानित संच मान्यता शिबीर २०१६-१७
5. उच्च माध्यमिक विना अनुदानित संच मान्यता शिबीर २०१६-१७
6. कै. डॉक्टर मधुकर ओझर्डे जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा सन२०१६
05-12-2016
1. सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची मूळ सेवापुस्तके घेऊन जाणे बाबत
04-12-2016
1. बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळामध्ये सेमी इंग्रजी परवानगी देणेबाबत
03-12-2016
1. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
2. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
3. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
4. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
5. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
6. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
7. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
8. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
9. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
10. उच्च माध्यमिक जादा तुकडद्या २०१६-17
11. स्काउट व गाईड साठी खरी कमाई सेवामहोत्सव व स्पर्धा कार्यक्रमाची तारीख व स्थळ बदलाबाबत
12. रामाशिआ इंग्लिश विषय मेंटॉरशिप कार्यक्रम अंतर्गत ज़िल्हास्तर चर्चासत्र आयोजनाबाबत
13. इन्स्पायर अवॉर्ड योजनेअंतर्गत ऑनलाईन नामांकने सादर करणेबाबत
02-12-2016
1. अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संच मान्यता व समायोजन या विषयी लिपिक आढावा बैठक
2. RMSA समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत अपंग सप्ताह साजरा करणेबाबत
3. ई.बी.सि.2016.17 व वेतनेतर अनुदान 2015.16 निर्धारण कॅम्प चे तारखांमधी बदलाबाबत
4. संच मान्यता शिबीर २०१६-१७
5. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०१६-२०१७ बाबत अधिसूचना
6. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०१६-२०१७ बाबत अधिसूचना
01-12-2016
1. समाज कल्याण विभागाकडील शिष्यवृत्ती योजना सन २०१६-१७ मधील अंमलबजावणी बाबत
2. महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर सेवक संघटना ४५ वे वार्षिक अधिवेशनाबाबत
3. विविध शासन निर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळातील आरक्षणाची माहिती देणेबाबत
4. कौशल्य सेतू योजने बाबत
5. कौशल्य सेतू योजने बाबत
29-11-2016
1. पदवीधर ग्रंथपालांना देय असलेल्या वेतन श्रेणीबाबत
28-11-2016
1. सांगली जिल्यातील अल्पसंख्यणक शाळांची बैठक दिनांक ३०/११/२०१६
27-11-2016
1. वैद्यकीय बिलामधील त्रुटी पूर्ततेबाबत
2. सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील सहल प्रस्तावाबाबत
3. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत
4. राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार सुधारित फॉर्म नमुना
5. स्काउट, गाईड उद्बोधन वर्गाचे वेळापत्रक
25-11-2016
1. १ डिसेंबर जागतिक एड्स दिन जनजागृती करणे बाबत
2. इ.१२ वी.टंचाईग्रस्त विद्यार्थी फी माफी माहिती देणेबाबत
3. १ डिसेंबर जागतिक एड्स दिन २०१६ जनजागृती करणे बाबत
4. Dr बाबासाहेब आंबेडकर जयंती वर्ष समता व सामाजिक न्याय वर्ष साजरे करणे करीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजनं करणे बाबत
5. १ डिसेंबर जागतिक एड्स दिन २०१६ जनजागृती प्रभात फेरी बाबत
24-11-2016
1. Dr बाबासाहेब आंबेडकर जयंती वर्ष समता व सामाजिक न्याय वर्ष साजरे करणे करीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजनं करणे बाबत
2. शाळा यादी 2
3. शाळा यादी 1
4. संच मान्यता २०१६-१७ माहिती finalize करणे पेंडिंग शाळा मुख्याध्यापक मिटिंग
5. अतिरिक्त शिक्षकांना हजर करून घेतलेल्या व हजर करून न घेतलेल्या मुख्याध्यापकांची मिटिंग २६/११/२०१६
23-11-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक माहिती सरल प्रणालीवर भरणेबाबत
2. समुपदेशक सहविचार सभा
3. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजना
22-11-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक माहिती सरल प्रणाली मध्ये भरणेबाबत
2. अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन २०१५-१६
3. स्काउट व गाईड साठी चित्रकला, निबंध स्पर्धा सहभागाबाबत
4. जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा
21-11-2016
1. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश अधिनियम २०१५ द्वारे पुरविणेत येणाऱ्या लोकसेवा बाबतचे फलक लावणे बाबत
2. अपूर्व विज्ञान मेळावा आयोजन बैठक
3. विज्ञान शिक्षक कार्यशाळा
19-11-2016
1. प्रोत्साहन भत्ता माहिती अंतिम दिनांक २५.११.२०१६ पर्यंत भरणे बाबत
18-11-2016
1. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत आयोजित परीक्षा करीता शाळा /महाविद्यालये उपलब्ध करून देणे बाबत
17-11-2016
1. टप्पा ४ व ५ मधील ICT लॅब प्राप्त शाळांनी भरावयाची माहिती
2. पूर्ण वेळ ग्रंथपाल पद मंजुरीबाबत माहिती तात्काळ सादर करणेबाबत
3. शाळातील विज्ञान प्रयोगशाळा बळकटीकरण करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करणेबाबत
4. शिक्षका साठी गाईड कॅप्टन प्राथमिक प्रशिक्षणा बाबत पात्र २
5. शिक्षकेसाठी गाईड कॅप्टन प्राथमिक प्रशिक्षणा बाबत
15-11-2016
1. अपंग समावेशित शिक्षण योजना दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडणेबाबत
2. स्मरणपत्र प्रोत्साहन भत्ता माहिती भरणे बाबत
3. सन २०१६.१७ उच्च माध्यमिक शाळांचे संच मान्यता कॅम्प बाबत
11-11-2016
1. सन २०१६-१७ संच मान्यता Finelize करण्याबाबत
2. प्रोत्साहन भत्ता २० कॉलोम फॉरमॅट
3. शाळातील विज्ञान प्रयोगशाळा बळकटीकरण करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करणेबाबत
4. अपूर्व विज्ञान मेळावा २०१६-१७ आयोजन बैठक कार्यशाळेबाबत
10-11-2016
1. विकासपीडिया ई-बातमीपत्र ऑक्टोबर 2016
2. विकासपीडिया ई-बातमीपत्र ऑक्टोबर 2016
09-11-2016
1. प्रि मॅट्रिक शिष्यवृत्ती बाबत
2. प्रोत्साहन भत्ता माहिती सादर करणे बाबत
08-11-2016
1. टंचाईग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यातील विदयार्थांची फी माफीचा प्रस्ताव सादर करणेबाबत
2. प्रलंबित अनुदान निर्धारणाबाबत
3. उच्च माध्यमिक संच मान्यता कॅम्प 2016
4. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम माध्यमिक स्तर प्रक्रिया व निष्पत्ती अहवालाबाबत
5. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर 2016-17
6. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर 2016-17
7. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर 2016-17
8. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर 2016-17
9. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर 2016-17
07-11-2016
1. खाजगी संस्था मधील अनुदान पदावर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या जिल्ह्या स्तरावरील ऑनलाइन समायोजन बाबत
05-11-2016
1. जुनिअर कॉलेज टीचर माहिती शालार्थ साठी सादर करणेबाबत
2. जुनिअर कॉलेज टीचर माहिती शालार्थ साठी सादर करणेबाबत
3. जुनिअर कॉलेज टीचर माहिती शालार्थ साठी सादर करणेबाबत
4. जुनिअर कॉलेज टीचर माहिती शालार्थ साठी सादर करणेबाबत
5. जुनिअर कॉलेज टीचर माहिती शालार्थ साठी सादर करणेबाबत
6. सन २०१५-१६ मधील सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती(8 वी ते १० वी )विद्यार्थिनीचे (ऑनलाईन स्टेटमेंट )प्रस्ताव व हजेरी पट सादर करणे बाबत
7. सन २०१५-१६ मधील सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती साठी विद्यार्थिनीचे चुकलेले खाते नंबर त्वरित दुरुस्त करून या कार्यालयास सादर करणे बाबत
8. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, निबंध आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धा ( मुदतवाढ दिनांक 20/11/2016)
9. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, निबंध आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धा ( मुदतवाढ दिनांक 20/11/2016)
04-11-2016
1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत विज्ञान विषयाच्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी विज्ञान शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
03-11-2016
1. ई.बी.सि.2016.17 व वेतनेतर अनुदान 2015.16 निर्धारण कॅम्प परिपत्रक .
2. वेतन पथक (माध्य ) - वाढीव पदे तक्ता नमुना एक्सेल फॉरमॅट
3. वेतन पथक ( माध्य) - वाढीव पदे व महागाई भत्ता फरक 1.1.16 ते 31.8.16
4. उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देणेबाबत
01-11-2016
1. विज्ञान मंच शिबीर २०१६ .निवडप्राप्त विद्यार्थ्यांना उपस्थित ठेवणेबाबत
2. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती राष्ट्रीय एकता सप्ताह म्हणून साजरी करणेबाबत
31-10-2016
1. उच्च माध्यमिक वाढीव पदे 2011-12 ते 2013-14 शिक्षक आधार कार्ड माहिती - तात्काळ
2. उच्च माध्यमिक वाढीव पदे 2011-12 ते 2013-14 शिक्षक आधार कार्ड माहिती - तात्काळ
3. उच्च माध्यमिक वाढीव पदे 2011-12 ते 2013-14 शिक्षक आधार कार्ड माहिती - तात्काळ
4. उच्च माध्यमिक वाढीव पदे 2011-12 ते 2013-14 शिक्षक आधार कार्ड माहिती - तात्काळ
5. उच्च माध्यमिक वाढीव पदे 2011-12 ते 2013-14 शिक्षक आधार कार्ड माहिती - तात्काळ
6. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
7. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
8. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
9. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
10. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
11. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
12. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
13. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
14. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
15. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
16. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
17. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
18. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
19. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
20. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
21. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
22. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
23. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
24. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
25. jr college vadhiv pade 2011-12 to 2013-14 teacher adhar card यादी
28-10-2016
1. RMSA अंतर्गत विज्ञान विषयाचे माध्यमिक शिक्षकाचे प्रशिक्षण दि 6 ते 6 नोव्हेंबर 2016.
2. R T E निकषा नुसार मान्यता बाबत
3. कौशल्य सेतू योजनेबाबत
4. राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची इ .१० वी व १२ वी परिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती बाबत
27-10-2016
1. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृती रिनिवळ फॉर्म माहिती भरणे बाबत
2. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृति विद्यार्ती रिनिवळ माहिती भरणे बाबत
3. राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची इ.10 वी व 12 वी परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत
4. दहावी अनुत्तीर्ण विध्यार्थ्यांसाठी कौशल्य सेतू योजनेबाबत
26-10-2016
1. प्रकटन
2. प्रकटन
3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत विज्ञान विषयाच्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी विज्ञान शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत
4. राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परिक्षा इयत्ता १० वी
24-10-2016
1. पीसीआरए राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता 2016 निबंध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी ( पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार )
2. पीसीआरए राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता 2016 निबंध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार)
3. इन्स्पायर अवार्ड राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६ बाबत
4. इन्स्पायर अवार्ड राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६ बाबत
22-10-2016
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र सप्टेंबर २०१६
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र सप्टेंबर २०१६
3. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती २०१५-१६ मंजूर यादी ( फ्रेश )
4. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती २०१५-१६ मंजूर यादी ( रिन्यूअल )
5. टंचाई ग्रस्त विद्यार्थी फी माफी प्रस्ताव २०१५-१६
21-10-2016
1. टंचाईग्रस्त विद्यार्थी फी माफी बाबत .
2. PCRA National Competitions 2016 (Extension of Last date of Competition to 31.10.2016)
3. PCRA National Competitions 2016 (Extension of Last date of Competition to 31.10.2016)
4. PCRA National Competitions 2016 (Extension of Last date of Competition to 31.10.2016)
20-10-2016
1. सरल संगणक प्रणाली मध्ये संच मान्यता सन २०१६-१७ साठी शाळेतील दि.३० सप्टेबर २०१६ रोजीच्या सर्व विदयार्थांची माहिती online भरनेबाबत
2. सन 2015-16 च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे नियमित वेतन करणेबाबत
3. समायोजित शिक्षकांना हजर न करून घेतलेने सदरचे पद व्यपगत करणेबाबत
4. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन बाबत
5. शाळा विकास आराखडा सन २०६-१७
18-10-2016
1. ध्वज निधी जमा करणेबाबत
2. अल्पसंख्याक विद्यार्थी माहिती देणेबाबत
3. विनाअनुदानित संच मान्यता
4. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शिक्षणाचा एक सकारात्मक प्रयास या विषयावरील राज्यस्तरीय शैक्षणिक चर्चासत्र शोधनिबंध सादर करणेबाबत
17-10-2016
1. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
2. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
3. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
4. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
5. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
6. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
7. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
8. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
9. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
10. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
11. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
12. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
13. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
14. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
15. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
16. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
17. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
18. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
19. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
20. विनाअनुदानित संच मान्यता कॅम्प 2015-16
15-10-2016
1. वरिष्ठ /निवड प्रशिक्षण 2017 ऑनलाईन माहितीं भरणे .
13-10-2016
1. वाचन प्रेरणा दिवस
12-10-2016
1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत कलाउत्सव २०१६-१७ कला स्पर्धाचे आयोजना बबत
10-10-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - ऑक्टोबर 2016 वेतन देयकाबाबत सूचना
09-10-2016
1. गुणवंत विद्यार्थी शिक्षक सत्कार समारंभ बाबत
2. जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली शालेय माहिती संगणीकरण प्रपत्र सन २०१६-२०१७ साठी
3. जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली शालेय माहिती संगणीकरण प्रपत्र सन २०१६-२०१७ साठी
07-10-2016
1. शाळा मधून "दुसऱ्या जगातील" चित्रपटासाठी परवानगी देणेबाबत
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानां अंतर्गत राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी तज्ञ पाठविणेबाबत
3. 42 वे राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे अनुषंगाने तालुका व जिल्हा स्तरीय विज्ञान ,गणित व पर्यावरण व लोकसंख्या शिक्षण प्रदर्शन 2016-17 आयोजन करणेबाबत
4. आधार कार्ड नोंदणी १००% पूर्ण करणेबाबत
5. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती सन २०१५-१६ चुकलेली खाती दुरुस्ती करून माहिती सादर करणेबाबत
06-10-2016
1. Student Portal व संच मान्यता 2016-17 बाबत
2. अतिरिक्त शिक्षक वेतन बाबत
3. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती माहिती भरणेची कार्यपद्धती 2016-17
05-10-2016
1. संघटना सभा बाबत
2. जिल्ह्यातील विज्ञान गणित प्रयोगशाळा अद्यावत व सुसज्ज करणेबाबत
3. अल्पसंख्यांक कार्यशाळा दिनांक -6.10.20165
4. विविध शासन निर्णयान्वये अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळातील आरक्षणाची माहिती सादर करणेसाठी आढावा बैठक दि 7.10.2016.
04-10-2016
1. सातारा जिल्हा विज्ञान शिक्षक संघ यांच्या मार्फत आयोजित उद्बोधन वर्गाबाबत
2. अल्प संख्यांक प्रशिक्षण दिनांक 6.10.2016
3. साने गुरुजी कथाकथन कार्यशाळेस शिक्षकाना पाठविणेबाबत
03-10-2016
1. अपंग समावेशित योजना - विशेष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करणेबाबत
2. अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबतच्या मार्गदर्शक संचिका व कर्तव्य सूची बाबत
3. राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषद जिल्हा स्तरीय मार्गदर्शक कार्यशाळेस एक विज्ञान शिक्षक पाठविणेबाबत
4. इ.11 वी प्रवेश दि 30.09.2016 ची माहिती सादर करणेबाबत .
5. समायोजन बाबत संचालक पत्र
6. INSPIRE AWARD योजना 2015-16 अंतर्गत जिल्हास्तरीय प्रदर्शनातून राज्यस्तरासाठी निवड झालेल्या विद्याथी यादी
7. तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०१६-१७ आयोजनाबाबत
30-09-2016
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्तर उद्बोधन कार्यशाळा दि 4.10.2016
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्टार उद्बोधन कार्यशाळा दि 3.10.2016
3. समाजकल्याण विभागाकडील शिष्यवृत्ती योजना २०१६ -१७ मधील अंमलबजावणीबाबत
4. स्काउट गाईड संघनायक शिबीर तारखेत बदल झाले बाबत
29-09-2016
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र माध्यमिक स्तर बैठक दिनांक 4/10/2016
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत ISO मानांकित माध्यमिक शाळा भेटीबाबत
27-09-2016
1. माध्यमिक शिक्षकांचे वारिष्टश्रेणी व निवड श्रेणी (कला शिक्षकांसह) मे / जून 2017 मध्ये सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत
2. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वारिष्टश्रेणी व निवड श्रेणी (कला शिक्षकांसह)मे/जून 2017 मध्ये सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत
26-09-2016
1. माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विध्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदणीबाबत
2. २ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती व लाल बहाद्दूर शास्त्री जयंती निमित्त विविध उपक्रमाचे आयोजनाबाबत
24-09-2016
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या एक दिवसीय कार्यशाळेस उपस्थित रहानेबाबत
23-09-2016
1. उच्च माध्यमिक अल्पसंख्यांक नियुक्तीस मान्यता शिबीर
2. उच्च माध्यमिक अल्पसंख्यांक नियुक्तीस मान्यता शिबीर
3. उच्च माध्यमिक अल्पसंख्यांक नियुक्तीस मान्यता शिबीर
4. उच्च माध्यमिक अल्पसंख्यांक नियुक्तीस मान्यता शिबीर
5. उच्च माध्यमिक अल्पसंख्यांक नियुक्तीस मान्यता शिबीर
6. इ १० वी कौशल्य विकास कार्यक्रम
7. सन २०१५-१६ मधील सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (८वी ते १० वी) विद्यार्थिनी अर्जाबाबत
22-09-2016
1. इन्स्पायर अवार्ड मंजूर झालेल्या विदयार्थांची माहिती सादर करनेबाबत
2. सन २०१६-१७ ध्वजनिधी जमा करणेबाबत
3. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती प्रस्ताव व हजेरी पट सादर करणेबाबत
4. inspire award योजना जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन बाबत दि 28 ते 30 सप्टेंबर 2016
21-09-2016
1. सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सातारा यांचे पत्र सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
2. पूर्व माध्यमिक /माध्यमिक शिष्यवृत्ती नवीन शाळा बाबत
20-09-2016
1. वरिष्ठ /निवड श्रेणि प्रक्षिक्षण 2017
2. २४ व्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेचे प्रकल्प सादरीकरण
19-09-2016
1. लेटर
2. रिक्त पदाबाबत
3. रिक्त पदाबाबत यादी
4. रिक्त पदाबाबत
5. अतिरिक्त शिक्षक अंतिम यादी प्रसिद्धी करणे बाबत
6. मुख्याध्यापक कार्यशाळा दि. 25 सप्टेंबर 2016 जत व कवठे महांकाळ
7. अपंग समावेशित शिक्षण योजना दिव्यांग विध्यार्थी बँकेत खाते उघडणे व on line माहिती सादर करणे बाबत
8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कला उत्सव सन 2016.17 चे आयोजनाबाबत
18-09-2016
1. संघटना त्रेमासिक सभा आयोजनाबाबत
17-09-2016
1. स्कूल पोर्टल ऑफलाईन भरनेबाबत सविस्तर माहिती
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत माध्यमिक स्तरावर तालुकास्तरीय कला उत्सवाच्या सॅन 2016-17 आयोजनाबाबत
3. स्कूल पोर्टल ऑफलाईन भरनेबाबत सविस्तर माहिती
16-09-2016
1. अपंग समावेशित योजना दिव्यांग विध्यार्थी बँकेत खाते उघडणे व on line माहिती भरणेबाबत
2. वेतन पथक (माध्य.) - भ. नि. नि. विवरण पत्रे कॅम्प सूचना
15-09-2016
1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शिबिरास उपस्थित रहानेबाबत
2. स्काउट गाईड संघनायक शिबिराबाबत
14-09-2016
1. मित्र उपक्रम या अंतर्गत विपश्यना शिबिरास कार्यमुक्त करण्याबाबत
12-09-2016
1. गणित सारथी फेलोशीप
2. अतिरीक्त शिक्षकांचे समायोजन साठी उपस्थित रहानेबाबत
3. नावात बदल करण्याबाबत
4. प्राचार्य/ मुख्याध्यापक सहविचार सभा सन 2016.
5. वेतन पथक ( माध्य.) सातारा - माहिती सादर करणे बाबत
6. आरोग्य व क्रीडा शिक्षक उद्बोधन वर्ग दि 20 व दि 21/09/2016
7. समायोजन अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
10-09-2016
1. २९ वी आंतरराष्ट्रीय पीस पोस्टर स्पर्धा
09-09-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन वेळापत्रक
2. कृतिपत्रिका निर्मिती कार्यशाळा
3. भारतीय संविधान कलाम 28(1) अम्मलबजावणी बाबत
4. प्रोत्साहन भत्ता 2016-17 प्रपत्र
5. प्रोत्साहन भत्ता 2016-17 patra
08-09-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
2. संयुक्त सहविचार सभा 2016-2017
06-09-2016
1. आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन साजरा करण्याबाबत
2. इयत्ता 10 वी जुलै 2016 फेरपरीक्षा विद्यार्थ्यांना समुपदेशनाबाबत
3. अपंग समावेशित शिक्षण योजना दिव्यांग विद्यार्थिनींचे बँकेत खाते उघडणे व ऑन लाईन माहिती भरणेबाबत
4. Inspire Award योजना 2016 विद्यार्थी नामांकन करणेबाबत व नवीन शाळा रजिस्ट्रेशन करणेबाबत
03-09-2016
1. संच मान्यतेतील चुकांची दुरुस्तीबाबत
2. अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
3. स्काउट गाईड युनिट स्तरावर समुदाय विकास कार्यक्रम राबविणेबाबत
4. सन २०१५-२०१६ च्या संच मान्यते मधील चुकांची दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करणेबाबत
5. तयकवान्डो जिल्हा स्तरीय स्कूल स्पर्धा 2016 - 2017
6. बॉक्सिंग स्पर्धा 2016 2017 बाबत
7. इयत्ता 9 वी ते 12 वी मधील दिव्यांग विद्यार्थिनींचे विद्यावेतन अदा करण्यासाठी माहिती ऑनलाईन भरण्याबाबत 2( कमी साईझ )
8. इयत्ता 9 वी ते 12 वी मधील दिव्यांग विद्यार्थिनींचे विद्यावेतन अदा करण्यासाठी माहिती ऑनलाईन भरण्याबाबत
02-09-2016
1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रम विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी मोजमाप शिबीर आयोजित केलेबाबत
2. हिंदी सप्तह साजरा करणे बाबत
3. वेतन देयके, पुरवणी बिले आणि भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे कामकाजाचे नियोजन
01-09-2016
1. विविध स्तरावरील, हिंदी अध्यापक मंडळाच्या, परीक्षांबाबत
2. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन नवीन वेळा पत्रक
3. अपंग समावेशित शिक्षण योजना दिव्यांग विद्यार्थिनीचे बँकेत खाते तात्काळ उघडून देणे बाबत
4. अपंग समावेशित शिक्षण योजना दिव्यांग विद्यार्थिनीचे बँकेत खाते उघडणे आणि ऑनलाईन माहिती भरणे बाबत
5. वेतन पथक (माध्य) / वेतन बिले, पुरवणी बिले, भ.नि.नि. प्रकरणे कामकाजाचे नियोजन
31-08-2016
1. ११ वी मराठी पाठ्यपुस्तक शिक्षक प्रशिक्षण
2. एन.एम.एम.एस. फॉर्म ऑनलाईन भरणेबाबत
3. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती सन 2016-2017 ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी मदत फाईल ( सौजन्य श्री दिलीप रांजणे सांगली )
4. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती सन 2016-2017 ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी मदत फाईल ( सौजन्य श्री दिलीप रांजणे सांगली )
5. संच मान्यता दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करणेबाबत
30-08-2016
1. अपंग समावेशित शिक्षण योजना दिव्यांग विद्यार्थिनीचे बँकेत खाते उघडणे आणि ऑनलाईन माहिती भरणे बाबत
29-08-2016
1. प्रोत्साहन भत्ता फॉरमॅट सन 2016-17
27-08-2016
1. संकेत स्थळावर भरलेल्या अतिरिक्त शिक्षक व रिक्त पदाबाबतच्या हरकती नोंदविणेबाबत
2. संच मान्यता २०१५-१६ समायोजन व रिक्त, अतिरिक्त पदाबाबत
3. सुधारित अतिरिक्त आणि रिक्त शिक्षक यादी
4. सुधारित अतिरिक्त आणि रिक्त शिक्षक यादी
5. सुधारित अतिरिक्त आणि रिक्त शिक्षक यादी
6. सुधारित अतिरिक्त आणि रिक्त शिक्षक यादी
7. इन्स्पायर अवॉर्ड २०१६ निमंत्रण पत्रिका
26-08-2016
1. रा.मा.शी.अ. इंग्रजी विषय मेंटॉरशिप प्रशिक्षण
2. रा.मा.शी.अ. इंग्रजी विषय मेंटॉरशिप प्रशिक्षण
3. रा.मा.शी.अ. इंग्रजी विषय मेंटॉरशिप प्रशिक्षण
4. रा.मा.शी.अ. इंग्रजी विषय मेंटॉरशिप प्रशिक्षण
5. अपंग समावेशित शिक्षण मुलींचे बँक खाते उघडणेबाबत
6. अपंग समावेशित शिक्षण मुलींचे बँक खाते उघडणेबाबत
7. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन वेळापत्रक 2
8. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन वेळापत्रक
9. अतिरिक्त शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी समायोजन 2016
10. शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यशाळा दि 29.08.2016
11. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत इंग्रजि विषय प्रशिक्षण
12. अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळातील आरक्षणाची माहिती सादर करणे बाबत
13. अपंग समावेशित योजना बाबत
14. प्रोत्साहन भत्ता सन 2016.2017 बँक खाते व आधार कार्ड माहिती सादर करणेबाबत
25-08-2016
1. शासन निर्णयानुसार अनुदानासाठी पात्र झालेल्या शाळातील आरक्षणाच्या माहितीबाबत
2. दिव्यांग विदयार्थांची बँक खाती खोलणे बाबत
3. इंग्लिश विषय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०१६ -१७
4. इयत्ता 5 वी इंग्रजी विषय प्रशिक्षणाकरिता विषय शिक्षकांना पाठविण्याबाबत
24-08-2016
1. वेतन पथक ( मध्य.) सातारा : धनाकर्ष वितरण बाबत. वेतन न अदा झालेले
23-08-2016
1. विज्ञान मंच पूर्व परिक्षा २८ /०८/२०१६
2. ललिता बाबर यांचे सातारा येथील आगमन निमित्ताने स्वागत समारंभ दि .२५/०८/२०१६ सकाळी ९ ते १२.३०
3. ललिता बाबर यांचे सातारा येथील आगमन निमित्ताने स्वागत समारंभ दि .२५/०८/२०१६ सकाळी ९ ते १२.३०
4. दिनांक 23.8.2016 पर्यंतची अतिरिक्त शिक्षक यादी
5. दिनांक 23.8.2016 पर्यंतची अतिरिक्त शिक्षक यादी
6. दिनांक 23.8.2016 पर्यंतची अतिरिक्त शिक्षक यादी
7. समुपदेशक साधन व्यक्तीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम २४/८/२०१६
22-08-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक माहिती 2015-16
2. इन्स्पायर अवार्ड योजना २०१५-१६ योजना जिल्हास्तारीय विज्ञान प्रदर्शनाबाबत
3. इन्स्पायर अवार्ड योजना २०१६ -१७ विदयार्थांची नामांकने सादर करणेबाबत
4. माजी विद्यार्थी आवाहन
5. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 125 जयंती कार्यक्रम पत्र
6. विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2016
20-08-2016
1. विज्ञान नाट्योसव पत्र
2. विज्ञान नाट्योसव पत्र
3. nnms शिष्यवृत्ती परिपत्रक 2016
4. nnms शिष्यवृत्ती परिपत्रक 2016
5. nnms शिष्यवृत्ती परिपत्रक 2016
6. nnms शिष्यवृत्ती परिपत्रक 2016
7. nnms शिष्यवृत्ती परिपत्रक 2016
8. nnms शिष्यवृत्ती परिपत्रक 2016
9. अतिरिक्त ठरवताना करावाची कार्यवाही
10. प्रोत्साहन भत्ता सन २०१३-१४,२०१४-१५ व २०१५-१६ माहिती तत्काळ भरनेबाबत
11. गणेश उत्सव काळात बंदोबस्तबाबत सहविचार सभा आयोजनाबाबत
12. गणेश उत्सव काळात बंदोबस्तबाबत सहविचार सभा आयोजनाबाबत
13. व्यवसाय विज्ञ व शिक्षक यांची सहविचार सभा
19-08-2016
1. सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षाकरिता स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा / दर्जावाढ शाळांना परवानगी मिळणेबाबत सन 2015-16 त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव अमान्य केलेबाबत
2. गणेश उत्सव सन 2016 RSP बालसैनिक व शिक्षक बंदोबस्त बाबत
3. शिक्षक व शिक्षकेत्तर बदली मान्यता बाबत
4. शिक्षक व शिक्षकेत्तर बदली मान्यता बाबत
18-08-2016
1. नमुना पत्र
2. विज्ञानमंच प्रवेशपूर्व परीक्षा सन 2016 चे आयोजनाबाबत
17-08-2016
1. समायोजनाबाबत हरकती व त्रुटींची माहिती वेळेत देणेबाबत
2. इयत्ता 1 ली ते 10 वी शिष्यवृत्तीची परीक्षा बाबत
3. विज्ञान मंच २०१६ प्रवेश पूर्व परिक्षा आयोजनाबाबत
4. विज्ञान मंच २०१६ प्रवेश पूर्व परिक्षा आयोजनाबाबत
5. इन्स्पायर अवार्ड योजना २९१५/१६ अंतर्गत ६वे जिल्हास्तारीय प्रदर्शनाबाबत
6. गणेश उत्सव 2016 आर एस पी बंदोबस्ताबाबत
7. अतिरिक्त इयत्ता 9 वी ते 10 वी यादी
8. अतिरिक्त इयत्ता 6 वी ते 8 वी यादी
9. अतिरिक्त इयत्ता 5 वी यादी
15-08-2016
1. विज्ञान मंच पूर्व परिक्षा २१/०८/२०१६ बाबत
2. विज्ञान मंच पूर्व परिक्षा २१/०८/२०१६ बाबत
3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राज्यस्तरीय गणित प्रशिक्षण Inbox
4. शिष्यवृत्ती नमुने
5. राष्ट्रीय इंडिअन मिलिटरी कॉलेज देहरादून प्रवेश परिक्षा
6. वृक्ष लागवड अहवाल १ जुलै २०१६
7. स्काउट गाईड विषय माहिती वर्ग व नोंदणी शिबिराबाबत
12-08-2016
1. संच मान्यता सन2015-2016 बाबत
2. संच मान्यता सन2015-2016 बाबत
11-08-2016
1. सन 2014-15 व 2015-16 च्या सेवक संच मधील दुरुस्तीबाबत
2. आय सी टी टप्पा 4 व टप्पा 5 साठी निवड झालेल्या शाळांची तपासणी करणेबाबत
10-08-2016
1. विज्ञानमंच यादी बाबत
2. माध्यमिक शिक्षण विभाग सातारचे सन २०१४-१५ व २०१५-१६ च्या सेवक संच मधील दुरुस्ती बाबत
09-08-2016
1. RMSA अंतर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत
08-08-2016
1. RMSA अंतर्गत गणित व भूमिती ता विषयाचे राज्यस्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण बाबत
2. आय सी टी योयाना अंतर्गत टप्पा क्रमांक 4 व 5 साठी माहिती सादर करण्याबाबत
07-08-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - डी सी पी एस कपात तक्ते बाबत (कोरेगाव )
06-08-2016
1. सर्व शाळांनी विहित नमुन्यात माहिती सादर करणे बाबत
2. अल्पसंख्यांक शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीबाबत
3. जनहित याचिकेबाबत
4. जनहित याचिकेबाबत
5. RMSA अंतर्गत मुख्याध्यापक आणि इंग्रजी विषयशिक्षक यांच्या बैठकीबाबत
05-08-2016
1. मराठी ई-बातमीपत्र जुलै २०१६
2. मराठी ई-बातमीपत्र जुलै २०१६
3. माहिती विहित नमुन्यात भरणे बाबत
04-08-2016
1. समाज कल्याण विभागाकडील विविध शिष्यवृत्ती योजना सन 2016-2017 अंमलबजावणीबाबत
2. सन २०१५-१६ चे राज्य आदर्श पुरस्कार प्रस्ताव सुधारित निकषानुसार ऑनलाइन मागविण्याबाबत
03-08-2016
1. समुपदेशक सहविचार सभा बाबत
02-08-2016
1. समाजकल्याण शिष्यवृत्ती कॅम्प पुढे ढकलनेबाबत
2. सन 2015-2016 चे राज्य आदर्श पुरस्कार प्रस्ताव सुधारित निकषानुसार ऑनलाईन मागविण्याबाबत
3. सांगली जिल्हा जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक 2016-2017
4. संच मान्यता मधील चुकांची दुरुस्ती करण्याबाबत
01-08-2016
1. इयत्ता 6 वी हिंदी पुनर्रचित अभ्यासक्रम तालुकास्तरीय प्रशिक्षणाबाबत
2. शालेय जागृती मोहिमबाबत
3. विद्यार्थी आधार पूर्तता करण्याबाबत
4. सन 2016-2017 च्या इबीसी प्रस्तावाबाबत
30-07-2016
1. बालचित्रकाला स्पर्धा सन 2016
2. Inspire Award 2015-2016 बाबत
3. 2015-2016 या शैक्षणिक वर्षातील मंजूर कार्यरत माहिती बाबत
29-07-2016
1. सेवकसंच बाबत
2. आर टी ई प्रमाणपत्र सदर करण्याबाबत
3. रिक्त आणि कार्यरत पदांची माहिती सादर करण्याबत
4. संच मन्यते बाबत
5. सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये विविध कार्यक्रम याचे आयोजन करण्याबाबत
28-07-2016
1. शाळा स्तरावर तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याबाबत
27-07-2016
1. 2016-2017 मधील प्री मॅट्रिक पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्याबाबत
2. 2016-2017 मधील मंजूर तुकड्या आणि व विद्यार्थी संख्येबाबत माहिती मिळणेबाबत
3. स्वच्छ विद्यालय पुरस्काराबाबत
4. ई. बी. सी. प्रस्ताव २०१६-१७ तपासणी कार्यक्रम
5. आदर्श शिक्षक पुरस्कार बाबत
24-07-2016
1. इयत्ता 6 वीपुनर्रचित अभ्यासक्रमावर दोन दिवसीय तालुकास्तरावरील प्रशिक्षणाबाबत
22-07-2016
1. अतिरिक्‍त शिंक्षक पदांची माहिती सादर करणे बाबत पत्र 2
2. अतिरिक्त शिक्षक पदाची माहिती सादर करण्याबाबत
20-07-2016
1. आर एस पी सर्वसाधारण सभा सन 2016-2017 याबाबत
18-07-2016
1. जवाहर नवोदय विद्यालय निवड प्रवेश परीक्षा माहिती पत्रक व प्रवेश अर्जाबाबत
2. स्काऊट गाईड तालुकानिहाय पथक नोंदणी व माहिती वर्गाचे आयोजनाबाबत
3. कन्नड भाषा कृतिपत्रिका प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत
16-07-2016
1. शैक्षणिक साहित्याची विक्री थांबविण्याबाबत
2. अतिरिक्त शिक्षकांच्या माहितीबाबत
3. समाजकल्याण विभागाकडील शिष्यवृत्ती योजना सन २०१६ -१७ मधील अंमलबजावणी बाबत पत्र क्र २
4. समाजकल्याण विभागाकडील शिष्यवृत्ती योजना सन २०१६ -१७ मधील अंमलबजावणी बाबत
14-07-2016
1. इंग्रजी विषय शिक्षकांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळा बाबत
2. आयता 1 ली ते 10 वी शिष्यवृत्ती प्रशिक्षणाबाबत
3. इंग्रजी विषय शिक्षकांसाठी जिल्हास्तरीय एक दिवसाची कार्यशाळा
4. सातारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघ ( विशेष सर्वसाधारण सभा )
12-07-2016
1. शालेय क्रीडा स्पर्धा सन 2016-2017 आयोजनाबाबत
11-07-2016
1. सन २०१६-२०१७ साठी स्काऊट गाईड युनिट नोंदणीबाबत
2. आखिल भारतीय विज्ञान मेळावा
3. अतिरिक्त समायोजन बाबत माहिती सादर न केलेबाबत
4. इन्स्पायर अवार्ड सं 2016-2016 अनुदान जामा झाल्याची खात्री करण्याबाबत
5. मराठी ई-बातमीपत्र जून २०१६
6. मराठी ई-बातमीपत्र जून २०१६
7. भाषा विषय कृतिपत्रिका प्रशिक्षण तज्ज्ञ मार्गदर्शक शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत
09-07-2016
1. स्वयं अर्थ सहाय्यित उच्च माध्यमिक शाळा प्रथम मान्यता चेकलिस्ट
2. प्रशिक्षण तज्ज्ञ मार्गदर्शक शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत
3. अतिसार नियंत्रण पंधरवडा कार्यवाही बाबत
4. भाषा विषय प्रशिक्षणास शिक्षकांना उपस्थित ठेवण्याबाबत
5. भाषा विषयक कृतीसत्रांचे जिल्हास्तर/तालुकास्तर नियोजनाबाबत
6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर असलेल्या बांधकामाची सद्यस्थिती, मंजूर व प्राप्त निधी बांधकामावर झालेला खर्च व शिल्लक निधीबाबत
7. राष्ट्रीय माधामिक शिक्षा अभीयान सन २०१६-१७ अंतर्गत ब्रिटीश कौन्सिल इंग्रजी प्रशिक्षण
8. ज्ञानरचनावाद शिक्षण संदर्भात दोन दिवसांची कार्यशाळा
08-07-2016
1. मराठी बालभारती इयत्ता पहिली पाठ्यपुस्तक पुरवणी
2. मराठी बालभारती इयत्ता पहिली पाठ्यपुस्तक पुरवणी बाबत - परिपत्रक
07-07-2016
1. विज्ञान मंच योजना 2016-2017
2. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय
06-07-2016
1. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक प्रमाणपत्राबाबत
05-07-2016
1. वेतन पथक (माध्य ) - वेतन व फंड कामकाज बाबत सविस्तर सूचना .
2. वेतन पथक (माध्य.) - जुलै 2016 चे वेतन बाबत सूचना पत्र .
02-07-2016
1. कनिस्ट महाविद्यालयाच्या गुरुकुल वर्ग व उन्हाळी वर्ग जादा फी आकारणीबाबत व आपले संस्थेतील शिक्षक खाजगी शिकवणी वर्ग घेत असलेबाबत पत्र 2
2. कनिस्ट महाविद्यालयाच्या गुरुकुल वर्ग व उन्हाळी वर्ग जादा फी आकारणीबाबत व आपले संस्थेतील शिक्षक खाजगी शिकवणी वर्ग घेत असलेबाबत
3. भाषा विषयाच्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत
01-07-2016
1. पुस्तकपेढी योजना बाबत
2. राज्यातील टंचाई ग्रस्त भागातील विदयार्थांची इ १० वी व १२ वी परीक्षा फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत
30-06-2016
1. बँक खात्याची माहिती सादर करण्याबाबत
2. प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील डी एड वेतनश्रेणीतील शिक्षकांसाठी निवडश्रेणी प्रशिक्षण बाबत
3. माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या सहविचार सभेबाबत
4. शालेय क्रीडा स्पर्धा सन २०१६-१७
29-06-2016
1. राज्यस्तरीय तज्ञ मार्गदर्शक प्रशिक्षणास उपस्थित रहानेबाबत पत्र २
2. इन्स्पायर अवार्ड योजना २०१५-२०१६ अंतर्गत मंजूर झालेल्या विदयार्थांची माहिती अद्यावत करणेबाबत
3. १ जुलै वृक्षारोपण कार्यक्रमामध्ये स्काउट, गाईड यांचे सहबागाबाबत
4. इन्स्पायर अवार्ड योजना २०१५-२०१६ अंतर्गत ६वे जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाबाबत
5. राज्यस्तरीय तज्ञ मार्गदर्शक /प्रशिक्षणास उपस्थित रहानेबाबत (पत्र वाचता येईल असे दिसत नाही अधिक माहितीसाठी मध्यामिक्विभाग आठवा अवधूत चेंडके यांचेशी संपर्क करावा )
27-06-2016
1. राज्यात एकाच दिवशी दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्याबाबत
2. पुस्तक पेढी योजना सं 2016-2017 ची पुस्तके घेऊन जाण्याबाबत
3. बँक खात्याची माहिती सादर करण्याबाबत
26-06-2016
1. उच्च माध्यमिक वाढीव पदांचे वेतन - एप्रिल 2015 पासून
2. २६ जून २०१६ रोजी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज जयंती साजरी करणेबाबत
24-06-2016
1. १ जुलै रोजी वृक्ष लागवड करणेबाबत
2. १ जुलै रोजी वृक्ष लागवड करणेबाबत
23-06-2016
1. अल्पसंख्यांक ( मॅट्रिकपूर्व ) शिष्यवृत्ती योजना सं 2010-2015
2. किशोरवयीन शिक्षण व व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम याचे आयोजन करण्याबाबत
22-06-2016
1. ११ वी प्रवेश २०१६-१७
2. उच्च माध्यमिक वाढीव मंजूर पदे वैयक्तिक मान्यता शिबीर जून 2016
3. उच्च माध्यमिक वाढीव मंजूर पदे वैयक्तिक मान्यता शिबीर जून 2016
4. इयत्ता १० वी चे पुस्तकपेढी योजनेतील संच शैक्षणिक वर्ष २०१६-२०१७ साठी वाटप करण्याबाबत
5. राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा ( खेळाडूंसाठी )
21-06-2016
1. पुस्तकपेढी योजना शैक्षणिक वर्ष २०१६-२०१७ इयता १० वी ची पुस्तके घेवून जाण्याबाबत
2. इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-२०१७
3. सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी -2015 संकलन करणेबाबत
4. संस्थेच्या लॉगीन आय डी मध्ये रिक्त आणि अतिरिक्त पदांची माहिती भरण्याबाबत पत्र क्रमांक ०२
5. संस्थेच्या लॉगीन आय डी मध्ये रिक्त आणि अतिरिक्त पदांची माहिती भरण्याबाबत पत्र क्रमांक ०३
6. संस्थेच्या लॉगीन आय डी मध्ये रिक्त आणि अतिरिक्त पदांची माहिती भरण्याबाबत पत्र क्रमांक ०१
7. संस्थेच्या लॉगीन आय डी मध्ये रिक्त आणि अतिरिक्त पदांची माहिती भरण्याबाबत पत्र क्रमांक ०१
20-06-2016
1. आंतरराष्ट्रीय योग दिवस दिनांक २१ जून २०१६ बाबत
2. १ जुलै २०१६ रोजी वृक्ष लागवड करण्याबाबत
3. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजानाबाबत
19-06-2016
1. 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करणेबाबत
18-06-2016
1. २१ जून २०१६ आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करणेबाबत
17-06-2016
1. सन २०१५-१६ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक सामायोजानाबाब्त
2. टंचाई ग्रस्त भागातील इ १० वी व १२ वी परीक्षा फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत
3. सन २०१५-१६ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत
4. इ.बी .सी .अनुदान १५-१६ वाटपाबाबत
16-06-2016
1. गुणवंत ( गणित ) विद्यार्थ्यांची नावे कळविण्यबाबत
2. सन २०१५-१६ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक सामायोजानाबाब्त
3. टंचाई ग्रस्त भागातील इ १० वी व १२ वी परीक्षा फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत
4. इयत्ता १० वी मधील अनुसूचित जातीच्या ८५ टक्के पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती देण्याबाबत
15-06-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक व रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याबाबत
2. आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याबाबत
3. बँक खाते क्रमांकाची माहिती सादर करण्याबाबत
4. ११ वी प्रवेश सन २०१६-१७
5. ११ वी प्रवेश सन २०१६-१७
6. ११ वी प्रवेश सन २०१६-१७
7. ११ वी प्रवेश सन २०१६-१७
8. ११ वी प्रवेश सन २०१६-१७
14-06-2016
1. शाळा प्रवेश उत्सव अयोजनाबाबत
2. विज्ञान मंच योजना २०१६ -१७ कार्यान्वित करण्याबाबत
11-06-2016
1. इयत्ता ११ वी प्रवेश सन २०१६-२०१७ साठी सहविचार सभेबाबत
2. इयत्ता ११ वी प्रवेश सन २०१६-२०१७ बाबत
09-06-2016
1. इ ११ वी प्रवेश २०१६-१७ वेळापत्रक
07-06-2016
1. राज्यातील दिनांक १ जुलै २०१६ या एकाच दिवशी २ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याबाबत
2. राज्यातील दिनांक १ जुलै २०१६ या एकाच दिवशी २ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याबाबत
3. इयत्ता ९ वी सन २०१५-२०१६ मध्ये १०० टक्के निकाल असलेल्या शाळांच्या माहिती बाबत
4. इयत्ता १० वी शैक्षणिक वर्ष २०१६-२०१७ साठी एस एस सी बोर्ड यांचे निवेदन
5. शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेताराच्या प्रत्येक संवर्गातील एक पद भरण्यास मान्यता देण्याबाबत
06-06-2016
1. अतिरिक्त शिक्षक माहिती देणे बाबत
2. टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची ( इयत्ता १० वी, इयत्ता १२ वी ) पॉरिक्श फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत
3. शिक्षणाधिकारी (माध्य.) - शिक्षक रिक्त पदे माहिती - तत्काळ सादर करणे.
03-06-2016
1. राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची इ.10 वी व इ.12वी परीक्षा फी माफी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत
02-06-2016
1. सेवक संच निश्चिती प्रत घेवून जाणे बाबत
01-06-2016
1. संच मान्यता प्रलंबित असलेल्या शाळांची यादी जिल्हानिहाय आणि त्यांनी भरलेल्या यु-डायस कोड नुसार ( सर्व शाळांनी खात्री करावी )
2. संच मान्यता प्रलंबित असलेल्या शाळांची यादी जिल्हानिहाय आणि त्यांनी भरलेल्या यु-डायस कोड नुसार ( सर्व शाळांनी खात्री करावी )
31-05-2016
1. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र मे २०१६
2. विकासपीडिया मराठी ई-बातमीपत्र मे २०१६
29-05-2016
1. कलचाचणी संदर्भात खाली यादीतील शिक्षकांना समुपदेशनासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबत
2. सांगली जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत सन २०१५-२०१६
26-05-2016
1. उच्च माध्य.वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कार्यक्रम जून 2016
25-05-2016
1. संचमान्यता सन २०१५-२०१६
2. उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे वरिष्ठशश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण मे जून २०१६
22-05-2016
1. पगार देयक थांबविण्याबाबत
2. प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम सन २०१६-२०१७
18-05-2016
1. माध्यमिक शाळातील शिक्षकांच्या वरिष्ठश्रेणी / निवडश्रेणी जिल्हास्तर प्रशिक्षण सन २०१६
17-05-2016
1. माध्यमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठश्रेणी / निवडश्रेणी प्रशिक्षणांतर्गत विभागस्तरावर तज्ञ मार्गदर्शक प्रशिक्षणास प्रशिक्षणार्थी म्हणून उपस्थित राहण्याबाबत
2. राज्यातील सर्व माध्यमाच्या खाजगी व्यवस्थापनाच्या सराव शाळांमध्ये सी सी टी व्ही बसविण्याबाबत
3. राज्यातील सर्व माध्यमाच्या खाजगी व्यवस्थापनाच्या सराव शाळांमध्ये सी सी टी व्ही बसविण्याबाबत
4. राज्यातील सर्व माध्यमाच्या खाजगी व्यवस्थापनाच्या सराव शाळांमध्ये सी सी टी व्ही बसविण्याबाबत
13-05-2016
1. संचमान्यता सन २०१४-२०१५ बाबत पत्र ०१
2. संचमान्यता सन २०१४-२०१५ बाबत पत्र ०२
3. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सन 2015-16
4. वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी यादी ( सदर यादीसोबत कोणतेही पत्र नाही म्हणून परत पाठविलेली यादी पुन्हा तशीच प्राप्त झाल्याने आहे तशी अपलोड केली आहे अधिक माहितीसाठी शिक्षांधीकारी माध्यमिक यांचेशी संपर्क करावा )
11-05-2016
1. मुख्याध्यापक पदोन्नती मान्यतेबाबत
2. सेवक संच निश्चित्ती माहितीच्या त्रुटीबाबत
10-05-2016
1. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर २०१५-१६
2. उच्च माध्यमिक संच मान्यता शिबीर २०१५-१६
3. मराठी ई-बातमीपत्र एप्रिल २०१६, अंक ३३
4. मराठी ई-बातमीपत्र एप्रिल २०१६, अंक ३३
09-05-2016
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्याबाबत
05-05-2016
1. सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी नंतर प्राप्त सेवापुस्तके घेऊन जाण्याबाबत
2. पती पत्नी एकत्र सेवेत असल्याबाबतची माहिती पाठ्विनेबाबत
04-05-2016
1. सेवापुस्तक घेवून जाण्याबाबत
03-05-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - डी सी पी सी वर्गणी कपातीबाबत सूचना
02-05-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) -- महागाई भत्ता फरक १.७.१५ ते ३१.१.१६ बाबत
01-05-2016
1. सेवागौरव सत्कार समारंभ व वाटचाल गौरव अंकाचे प्रकाशन
30-04-2016
1. ३ जुलै २०१६ रोजी वृक्ष लागवड करणेबाबत (सुधारित पत्र)
2. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिक्षण भूषण पुरस्कार निधी अर्पण सोहळा
3. वेतन पथक (माध्य.) -- ऑगस्ट २०१५ मधील न मिळालेल्या रकमांबाबत
29-04-2016
1. सेवक संच निश्चिती सन २०१५ -१६ त्रुटीबाबत शाळांची यादी यासह
2. एन एम एम एस परीक्षा बाबत
3. ३ जुलै २०१६ रोजी वृक्ष लागवड करणेबाबत
28-04-2016
1. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्यांची यादी बाबत
2. संच मान्यता कॅम्प २०१५-२०१६ बाबत
3. माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रक्कम रुपये ३०० प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत
4. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वरिष्ठश्रेणी आणि निवडश्रेणी प्रशिक्षण माहे मे/ जून २०१६ बाबत
27-04-2016
1. राज्यातील शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत पती / पत्नी सेवेत असलेबाबतची माहिती सादर करण्याबाबत
2. शलन्मध्यॆ परिवहन समिती स्थापन करण्याबाबत
3. माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी कालाशिक्षकांसह
25-04-2016
1. इयत्ता ६ वी पुनर्रचित अभ्यासक्रम ए विव्हू मार्फत प्रशिक्षण बाबत
2. शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांच्या प्रत्येक संवर्गातील एक पद भरण्यास मान्यता देण्याबाबत
22-04-2016
1. शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांच्या प्रत्येक संवर्गातील एक पद भरण्यास मान्यता देण्याबाबत
21-04-2016
1. विपश्यना बाबत
20-04-2016
1. चर्चासत्रास उपस्थित रहानेबाबत
19-04-2016
1. पंधरावे जिल्हास्तरीय गणित अधिवेशन ( सातारा जिल्हा गणित / विज्ञान अध्यापक मंडळ )
18-04-2016
1. इ 9 वी व १० वी ला गणित शिकविणार्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण
2. चर्चासत्रास उपस्थित राहण्याबाबत
14-04-2016
1. ग्रामउदय से भारतउदय अभियान राबविणेबाबत
2. सिहस्थ कुंभमेळा व आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी होणेबाबत
13-04-2016
1. पत्रद्वारा प्रशिक्षण योजना अप्रशिक्षित शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत माहितीपुस्तिका प्रसिद्धी बाबत
2. पत्रद्वारा प्रशिक्षण योजना अप्रशिक्षित शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत माहितीपुस्तिका प्रसिद्धी बाबत
3. पत्रद्वारा प्रशिक्षण योजना या मार्फत अप्रशिक्षित शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत
4. पत्रद्वारा प्रशिक्षण योजना या मार्फत अप्रशिक्षित शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत
12-04-2016
1. सेवक संच निश्चीती(२०१४ -१५ ) त्रुटीच्या तालुकानिहाय यादीबाबत
2. सन २०१४ -१५ मधील सेवक संच निश्चिती माहितीच्या त्रुटीबाबत
3. सशत्र सेना ध्वज निधी संकलना बाबत
4. पत्राद्वारा प्रशिक्षण योजनेबाबत
5. उच्च माध्यमिक वाढीव पदे विध्यार्थी आधार कार्ड यादी सादर केली नसलेबाबत
08-04-2016
1. वाहतूक सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण संघटना यांचेद्वारे शिक्षक अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग
2. प्रोत्साहान भत्ता सन २०१२-२०१३ माहिती तात्काळ सादर करण्याबाबत
05-04-2016
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्याबाबत
2. शिक्षकांचा शिक्षक अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग दिनांक १०/०५/२०१६ ते २५/०५/२०१६ बाबत
3. जिल्हा व तालुका पदाधिकारी यांच्या बैठकीबाबत
04-04-2016
1. सन २०१५-१६ सेवक संच निश्चिती बाबत
2. राज्यस्तरीय गौरव सेवा पदक पुरस्काराबाबत
02-04-2016
1. विकासपिडिया मराठी ई-बातमीपत्र मार्च २०१६, अंक ३२
2. विकासपिडिया मराठी ई-बातमीपत्र मार्च २०१६, अंक ३२
3. वरिष्ठ वेतन श्रेणी पात्र उच्च माध्यमिक शिक्षकांची माहिती पाठविण्याबाबत
4. माध्यमिक शाळांच्या इयत्ता ९ वीच्या निकालाची माहिती तात्काळ सादर करण्याबाबत
01-04-2016
1. इ ९ वी व १० वी निकालाची माहिती न देणाऱ्या शाळांची यादी
2. सन २०१४-२०१५ च्या संच मान्यतेबाबत
31-03-2016
1. सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची माहिती देण्याबाबत
30-03-2016
1. वेतन पथक (माध्या) - सातारा / वेतन बिल जोडणी बाबत सूचना
29-03-2016
1. माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून ३०००/- प्रोत्साहनपर भत्ता देनेबाबत
2. राज्यातील माध्यमिक शाळांच्या इ ९० वी निकालाबाबत
3. वेतन पथक (माध्य ) - सातारा - मार्च २०१६ वेतन देयाकांबाबत
4. सन २०१५-२०१६ सेवकसंच निश्चिती बाबत
28-03-2016
1. सन 2015-16 मधील युडायस फॉर्म (Printed Data Form) फेरतपासणी करणेबाबत..मुख्याध्यापक पत्र
24-03-2016
1. राज्यातील माध्यमिक शाळांच्या इयत्ता ९ वी च्या निकालाबाबत माहिती २६ मार्च २०१६ दुपारी १.०० वाजेपर्यंत सादर करणेबाबत
23-03-2016
1. एक शिक्षक एक लॅपटॉप एक विद्यार्थी एक लॅपटॉप
2. एक शिक्षक एक लॅपटॉप एक विद्यार्थी एक लॅपटॉप
22-03-2016
1. सेवक संच निश्चिती २०१५-२०१६ महाबळेश्वर तालुका यादी
2. प्रोत्साहन भत्ता सन २०१३-२०१४ बाबत
21-03-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - डी सी पी एस वर्गणी कपात करणे / मार्च २०१६ वेतन बील
19-03-2016
1. सातारा जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या वेळे बाबत
2. ग्रंथपाल माहिती दि २१/०३/२०१६ पर्यंत माहिती सादर करणेबाबत
18-03-2016
1. वैद्यकीय बिल प्रतिपूर्ती
2. महिला तक्रार समिती गठण करणेबाबत
3. वेतनेत्तर अनुदान सन २०१५-१६ आर.टी.ई.प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत
4. सेवक संच निश्चिती सन २०१५-१६
16-03-2016
1. सरल बाबत सर्व मुख्याध्यापक यांना महत्वाचे पत्र
2. जागतिक जलदिन निमित्ताने जल जागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्याबाबत
3. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या सभासाठी भाषा / विषय समिती व अभ्यास गट सदस्यांना कार्य मुक्त करण्याबाबत
15-03-2016
1. सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल यांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसाठी प्रसिद्धी पत्र
2. हिंदी शिक्षकांचे एक दिवशीय चर्चा सत्र दिनांक २९/०३/२०१६ बाबत
14-03-2016
1. जलजागृती सप्ताह दिनांक १६ मार्च २०१६ ते २२ मार्च २०१६ निमित्त निबंध व चित्रकला स्पर्धेबाबत
12-03-2016
1. शिक्षकेतर संघटना निवेदन
11-03-2016
1. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी वाई
2. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी महाबळेश्वर
3. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी माण
4. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी
5. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी पाटण
6. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी जावली
7. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी
8. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी
9. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी कोरेगाव
10. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या शाळांची तालुकावार यादी कराड ०१
11. इयत्ता ४ थी आणि इयत्ता ७ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१६ साठी शाळा इमारती उपलब्ध करून देण्याबाबत
12. प्रयोगशाळा सहाय्यक व प्रयोगशाळा परिचर यांच्या कार्यासुचीबाबत
10-03-2016
1. वेतन पथक (माध्य.) - DCPS फॉर्म कपातीबाबत सूचना पत्र .
08-03-2016
1. शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत
2. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती बँक खाती अपडेट न केलेल्या कोरेगाव तालुक्यातील शाळांची यादी
3. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती २०१५ व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती २०१२,२०१३,२०१४
4. विकासपिडिया मराठी ई-बातमीपत्र फेब्रुवारी २०१६, अंक ३१
5. विकासपिडिया मराठी ई-बातमीपत्र फेब्रुवारी २०१६, अंक ३१
06-03-2016
1. एक शिक्षक एक लॅपटाॅप व एक विद्यार्थी एक लॅपटाॅप या योजनेबाबत
05-03-2016
1. शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०१६ साठी शाळा इमारती आणि तदनुषंगिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत
2. वेतन पथक ( माध्य ) - DCPS अंशदान कपात करणेबाबत ......